Buradasınız

RADYO OYUNLARI: KAVRAMLAR VE İÇERİĞİ

RADIO PLAYS: CONCEPTS AND CONTENTS

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (Original Language): 
Radyo program türlerinden biri olan Radyo Oyunları, ülkemizde, TRT Radyolarında 1965 yılından beri yayınlanmaktadır. "Radyo Tiyatrosu" adıyla yayımlanan bütünlüklü oyunların yanı sıra, hafta içi sabah kuşağında yayımlanan ve yetişkinlere seslenen "Arkası Yarın" ile çocuk kitleyi hedefleyen ve hafta içi akşamüstü çocuk kuşağında yayımlanan "Çocuk Bahçesi" birkaç bölümlük dizi şeklindedir. Bu araştırma için, TRT İstanbul Radyosu arşivlerinde, yayımlanmaya başlandığı günden itibaren radyo oyunları aranmış ancak bulunamamıştır. 1980 yılında tutulmaya başlanan Oyun Kimlikleri adı altındaki muhasebe kayıtlarından derlenen verilerden yararlanılmıştır. Araştırmanın amacı TRT İstanbul Radyosu'nda yayımlanan Radyo Oyunları'mn hedef kitlesi ile bu kitleye iletilen başat temaları saptamak ve izleyicilere iletilen mesajları değerlendirmeye çalışmaktır.
439-480

REFERENCES

References: 

-AND
Meti
n (1990) "21. Yüzyılın Eşiğinde Tiyatromuzun Genel Görünümü Üzerine Ayları Düşünceler", Tiyatro Kurultayı, T.C. Kültür Bakanlığı, 11-12-13 Haziran 1990.
-ARNHEİM
Rudolf
, Katz, Cartwright others., "The World of the Daytime Serial", Public Opinion and Propoganda (Çev: Ünsal
477
İLETİŞİM FAKÜLTESİ DERGİSİ/Radio Plays: Concepts and Contents Oskay), Yayınlanmamış Ders Notları
-GÜNYAZ Abdülkadir (1990) "Radyo'da Tiyatro", Tiyatro Kurultayı, T.C. Kültür Bakanlığı, 11-12-13- Haziran 1990. -HALL Stuart (1974) "The Television Discourse: Encoding and Decoding", Education and Culture, 25, Summer 1974. (Çev: Seçil Büker, (1981) "Televizyon Söylemi: Düzgeleme ve Düzge Açımlama", Kurgu, Eskişehir İletişim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 4, İletişün Bilimleri Fakültesi Yayını, Ekim 1981. -KARAALİOĞLU Seyit Kemal (1969) Ansiklopedik Edebiyat Sözlüğü, İnkılap ve Aka Kitabevi, İstanbul. -KAZANCI Metin (1982) "Kitle İletişim Olayı İle Yığınların İdeolojik Yönlendirmesi ve İki Örnek Üzerine Tartışmalar", Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksek Okulu Yıllığı, VI, 1981, Ankara.
-KOCABAŞOĞLU Uygur (1980) Şirket Telsizinden Devlet Radyosuna (TRT) Öncesi Dönemde Radyonun Tarihsel Gelişimi ve Türk Siyasal Hayatı İçindeki Yeri), Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, No:442, Ankara. -McLUHAN Marshall (1965) Understanding Media: The Extensions of Man, New York: Mc Graw Hill. -OLGUN Aydın (1988) "Radyo ve Televizyon'da Denetim", Radyo Televizyon, TRT Basılı Yayınlar Müdürlüğü, No.3, Ocak.
478
İLETİŞİM FAKÜLTESİ DERGİSİ/Radio Plays; Concepts and Contents
-OSKAY
Ünsa
l (1971) Toplumsal Gelişmede Radyo ve Televizyon (Geri Kalmışlık Acısından Olanaklar ve Sınırlar),
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınlan, No:316, Sevinç Matbaası, Ankara,.
-TAYANÇ Füsun -Tunç Tayanç (1977) Dünyada ve Türkiye'de Tarih Boyunca Kadın, Toplum Yaymevi, Ankara. -TİMUR Serim (1972) Türkiye'de Aile Yapısı, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, No: D-15, Ankara.
-Oyun Kimlikleri
(1980-1981-1982-1983-1984-1985-1986
-1987-1988-1989-1990-1992-1993-1994-1995-1996-1997-1998-1999-2000-200Î-2002), İstanbul Radyosu Tiyatro Müdürlüğü, (Teksir),
-TRT (2001) TRT Genel Yayın Planı-2002, TRT Yayın
Planlama, Koordinasyon ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı,
TRT Basım ve Yayın Müdürlüğü, Ankara.
-TRT (2002) Televizyon Yayınları Kamuoyu Araştırması,
TRT Yayın Planlama, Koordinasyon ve Değerlendirme Dairesi
Başkanlığı, TRT Basım ve Yaym Müdürlüğü, Ankara.
-TRT (1984) Radyo ve Televizyon Programlan Kamuoyu
Araştırması, TRT Yaym Planlama, Koordinasyon ve
Değerlendirme Dairesi Başkanlığı, TRT Basılı Yayınlar
Müdürlüğü, Yaym No: 170, Ankara.
-TRT (1985) Radyo ve Televizyon Programları Kamuoyu
479
İLETİŞİM FAKÜLTESİ DERGİSİ/Radio Plays: Concepts and Contents
Araştırması, TRT Yaym Planlama, Koordinasyon ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı, TRT Basılı Yayınlar Müdürlüğü, Yayın No: 171. Ankara.
-TRT (1987) Radyo ve Televizyon Programları Kamuoyu Araştırması, (Nisan 1987), TRT Yayın Planlama, Koordinasyon ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı, Ankara. -ARAT (1990) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu İstanbul Bölge Radyosu Etkinlik Araştırması, ARAT Araştırma ve Danışmanlık AŞ, İstanbul.
-TRT (1990) Türkiye Radyoları 1990 Yılı Söz ve Müzik Programları Yapım ve Uygulama Talimatı, Radyo Dairesi Başkanlığı, Ankara.
480

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com