Buradasınız

REKLAM VE POPÜLER KÜLTÜR

Advertisement and Popular Culture

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Advertisement texts are marked by the present culture. This is because advertisers expect the viewers to decode the advertisements in a specific way. With this expection come true, it will ensure that the message reaches to the rigth ones. Advertisers perform continious research about the consumers, the market and the products in order to position their goods. From this angle, adversing is a communicative act performed by interpreting the social change and adapting to it. The development of popular culture and advertising is closely related with the upsurge in consumption. But, all three phenomenon, mainly developed during the modern time. Consumption is accepted as inseparable part of modern social development. It is witnessed that the development related with the past - migration from the country side, development of mass media, etc- was accelerated at the begining of the 20. century. Mass production and variation of mass media accelerated the development of advertising and populer culture. The object of the essay is to bring to light the relation, simiiarty, contrast between advertising and populer culture. For the development of both phenomenon is related with consumptionsociety, first of all, the dynamics of the consumption society, the links between modern society and consumption is analysed. After the definition of historical events, The links between populer culture and advertising was analysed, similarity and contrast was determined. Consequently, for populer culture and advertising become important at the age of mass consumption, both phenomenon was critised as an instrument of cultural industry. But manufactural and cultural change did not block the development of populer culture and advertising.
Abstract (Original Language): 
Reklam metinleri, içinde yer aldıkları kültürden izler taşır. Çünkü reklamcılar, hazırladıkları reklamın izleyiciler tarafından kodaçımlamalarının kendi istekleri doğrultusunda gerçekleşmesini umarlar. Bu dileğin gerçekleşmesi, hazırlanan mesajların doğru kişilere ulaşması anlamına gelecektir. Reklamcılar ürünlerini uygun biçimde konumlamak için, tüketiciier, pazar ve ürünler üzerine sürekli araştırma yaparlar. Bu açıdan değerlendirildiğinde reklamcılık, sosyal değişimi yorumlamak ve kendini bu değişime uyarlama aracılığıyla gelişen bir iietişşm eylemidir. Bunlar reklamcılığı, tüketim toplumunda merkezi konuma yerleştirir. Reklam ve popüler kültürün gelişşmi tüketimin gelişkine koşuttur. Ancak her üç olgu da asıl gelişşmini modernliile gelen dönüşümlerle kazanmıştır. Tüketim, modernizmin sosyal gelişiminin ayrılmaz bir parçası olarak kabul ediiir. Yirminci yüzyılın başlangıcı, geçmişten süregelen gelişmelerin -Kentlere göç, kitle iietişşm araçlarının gelişmi, üretimin kitleselleşmesi vb.-hız kazandığı bir dönemdir. Gerek üretimin kitieselleşmesi, gerekse kitle iietişşm araçlarının çeşülen-mesi, reklam ve popüler kültürün gelişşmini hızlandırmıştır. Bu makalenin amacı, reklam ve popüler kültür arasındaki ilişkiyi benzerlikleri ve karşıtlıkları ortaya çıkarmaktır. Her iki olgunun gelişmi, tüketim toplumunun ortaya çıkışı ile iiişkisi olduğu için, önceliile tüketim toplumunu ortaya çıkaran gelişmeler ele alınmıştır. Tarihsel geçmişşn açıklanmasından sonra, popüler kültür ve reklam arasındaki bağ incelenmiş, benzerliiler ve karşıtlıklar saptanmıştır. Sonuçta her iii olgunun kitlesel üretim çağında geçerlii ve yaygınlık kazandıkları iççn eleştiri bombardımanına tutuldukları görülmüştür. Ancak üretim yapısının, iietişşmin ve kültürel yapının değişşmi her iki formun eleştirilere karşın büyümesini engellemediği görülmüştür.

REFERENCES

References: 

Back, K. (1985). Modernism and Fashion:A Physchological Interpretation. Michel Solomon (Derleyen). The Psyhology of Fashion , Massaccushets, Toronto: Lexington Books.
Berman, M.(1996).
Katı
Olan Her Şey Buhariaşıyor. Ümit Altuğ & Bülent Peker (Çeviren) İstanbul: İletişim. (Orijinal kitabın basım yılı 1982).
Bocock, R. (1997). Tüketim. İrem Kutluk (Çeviren). Ankara: Dost Kitabevi. (Orijinal kitabın basım yılı 1993).
Chaney, D.
(1999)
. Yaşam Tarzları. İrem Kutluk (Çeviren). Ankara: Dost Kitabevi. (Orijinal kitabın basım yılı 1996). Dyer, G. (1982). Advertising as Communication. London: Methuen Ewen, S. (1976). Captains of Conciousness: Advertising and the Social Roots of the Consumer Culture. New York: McGraw Hill.
Falk P. (1997). The Genealogy of Advertising. Pekka Sulkunen, John Holmwood, Hillary Radmar, Gerhard Schulze (Derleyen), Constructing of the New Consumer Society. Houndmills, London: Mc Millen Press.
Fiske,
J.(1987)
. Television Culture. London: Methuen.
(1999).
Popüler
Kültürü Anlamak. Süleyman İrvan (Çeviren). Ankara: Ark
Kitabevi (Orijinal kitabın basım yılı 1991).
Fowles, J. (1996).Advertising and Popular Culture. Thousand Oaks, London, New Delhi:
Sage Publications, Goldman, R. (1992).Readings Ad Socially. London: Routledge.
Goldman, R.& Papson, S. (1994). Advertising the Age of Hypersignification. Theory, CultureBSociety, 11, 23-53.
Harvey, D. (1997).
Postmodernliğin
Durumu. Sungur Savran (Çeviren). İstanbul: Metis. (Orijinal kitabın basım yılı 1989).
Jeannere, A. (1993). Modernite Nedir? Nilgün Tutal (Çeviren). Mehmet Küçük (Derleyen). Modernite Versus Postmodernite. Ankara: Vadi Yayınları.
Jhally, S.
(1987)
. The Codes o* Advertising: Fetishism and the Political Economy of Meaning in the Consumer Society. London: Routledge.
Leiss, W. , Kline, S. & Jhally, S. (1990). Social Communication in Advertising. London, Canada: Routledge.
Marchand, R. (1985). Advertising in Amerikan Dream: Making for Modernity 1920-1940.
Berkeley: University of California Press. McLuhan, M. (1974). ADS: Keeping Upset With Joneses. John S. Wright ve John E.
Mertes (Derleyen), Advertising Role in Society , St Paul, NY, Boston LA: West
Publishing Co.
Murdock, G. (1999).
İletişim Modernlik ve İnsan Bilimleri. Mehmet Küçük (Derleyen). Medya, İktidar, İdeoloji. Ankara: Ark Kitabevi
Murray,
R
. (1995). Fordizm ve Postfordizm. S.Hall ve M. Jacques (Derleyen). Yeni Zamanlar, Abdullah Yılmaz (Çeviren). İstanbul: Ayrıntı. (Orijinal kitabın basım yılı 1990).
Mutlu, E. (1994). İletişim Alanına Aykırı Bir Bakış. A.Ü. İietişşm Fakültesi Yayınları. No 7. Ankara:AÜ. Basımevi.
Ritzer, G. (2000). Büyüsü Bozulmuş Dünyayı Büyülemek. Şen Süer Kaya (Çeviren). İstanbul: Ayrıntı. (Orijinal kitabın basım yılı 1999).
Slater, D. (1997). Consumer Culture & Modernity. Cambridge: Polity Press
160
İLETİŞİM FAKÜLTESİ DERGİSİ/Reklam ve Popüler Kültür
Schudson, M.
(1989)
. Historical Roots of the Consumer Culture. Roxanne Howland, Gary, B. Wilcox (Derleyen), Advertising in Society: Classic and Contemporary Readings on Advertising Role in Society, Lincolnwood, Illinois: NTC Business Books.
Şaylan,
G
. (1999). Postmodernizm. Ankara: İmge.
Wernick, A. (1996).
Promosyon
Kültürü. çev. Osman Akınhay (Çeviren). Ankara: Bilim ve
Sanat Kitabevi. (Orijinal kitabın basım yılı 1994). Williams, R. (1993). Advertising: The Magic System, Simon During (Derleyen). The
Cultural Studies Reader, London Nev York Routledge.
161

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com