Buradasınız

Türkiye'de Kamusal Alanı Şekillendirmede Sivil Toplum Kuruluşlarının Halkla İlişkileri Ne Şekilde Kullanıyor? Örnek Olarak Eğitim Alanı

HOW DO NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS IN TURKEY MAKE USE OF PUBLIC RELATIONS IN SHAPING THE PUBLIC SPHERE? EXAMPLE: THE FIELD OF EDUCATION

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In democratic countries in the literal sense, non-governmental organizations are the units that increase democratic capitals of those countries. It is not always possible for the developing countries to ensure that these organizations work efficiently and to make the citizens participate. On this head, it becomes also an important factor that these organizations sometimes can not fully and adequately introduce themselves. As for all public and private institutions, non-governmental organizations should absolutely apply public relations activities efficiently as well. Non-governmental organizations that introduce themselves adequately also gain a characteristic feature of shaping public sphere. For our country, it is obviously apparent that this situation is valid for non-governmental organizations that operate especially in the field of education. In this study, information will be presented primarily about the Civil Society Organizations (CSO) in Turkey, how they emerged, and their current status; following which we will try to inquire into the phases which the 'public sphere' concept has gone through in this country, and how it is comprehended. Later, efforts will be made to clarify the public relations activities of the Contemporary Living Support Association, the best known among the CSOs with extensive activities in the field of education; and the impact of such activities on the public sphere.
Abstract (Original Language): 
Sivil toplum kuruluşları, gerçek anlamda demokratik ülkelerde, o ülkenin demokratik sermayesini artıran birimlerdir. Bu kurumların etkin bir biçimde çalışmaları ve vatandaşların katılımını sağlamaları, gelişmekte olan ülkeler için her zaman mümkün olmamaktadır. Burada kimi zaman bu kuruluşların kendilerini yeterince tanıtamamaları da önemli bir faktör olarak devreye girmektedir. Tüm kamu ve özel kurumların olduğu gibi, sivil toplum kuruluşlarının da mutlaka etkin bir biçimde halkla ilişkiler faaliyetlerini uygulamaları gerekmektedir. Kendisini yeterince tanıtan sivil toplum kuruluşları aynı zamanda kamusal alanı şekillendirici bir niteliğe de bürünmektedir. Ülkemiz açısından bu durumun özellikle eğitim alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları açısından geçerli olduğu görülmektedir. Bu çalışmamızda öncelikli olarak Türkiye'de Sivil Toplum Kuruluşları, ortaya çıkışları ve günümüzdeki durumları hakkında bilgi verdikten sonra, 'kamusal alan' kavramının bu ülkede geçirmiş olduğu aşamaları ve bu kavramdan anlaşılan incelenmeye çalışılacaktır. Daha sonra ise yaygın olarak faaliyet gösteren eğitim alanındaki STK'lardan en fazla tanınan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğinin halkla ilişkiler faaliyetleri ve bunların kamusal alan üzerindeki etkileri ortaya konmaya çalışılacaktır.

REFERENCES

References: 

Abdullah,
Ero
l (2003).Bir Kamusallık İnşaası Olarak Halkevleri., Sivil Toplum, (1) 2.
Alkan, Mehmet Ö. (1998). Sivil Toplum Kuruluşlarının Hukuksal Çerçevesi, Tanzimat'tan Günümüze İstanbul'da Sivil Toplum Kuruluşları, (Ed.) Ahmet N. Yücekök, İlter Turan, Mehmet Ö. Alkan, İstanbul: Türkiye Ekonomik ve Tarih Vakfı.
Aydın, A. Yaşar (2004). Bir Okum Evi Olarak Kahvehaneler,
http://www.sizinti.com.tr/konu.sizinti?SIN=72743e277d&k=74&447409800 01.04.2004
Bekaroğlu, Zekair (2000). Daha Sağlıklı Bir Demokrasi İçin Vakıflar ve Sorunları ve Değişim Önerileri. İstanbul: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı.
Çaha, Ömer (2003). Mahrem Kamusal Alan, Sivil Toplum, (1) 2.
Davran, Zeynep (1998) Sivil Toplum Kuruluşları: Kavramlar, Üç Sempozyum: Sivil Toplum Kuruluşları, (Düz.) Doğal Hayatı Koruma Derneği, Tüketiciyi Koruma Derneği, Türkiye Ekonomik Toplumsal Tarih Vakfı, Türkiye Felsefe Kurumu, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, İstanbul: Türkiye Ekonomik Tarih Vakfı.
Demircan, Sunay (2004). Türkiye'de Sivil Toplum ve Avrupa Birliği, http://www.kalder.org/genel/12ukk/sunay-demircan-konusmametni.doc 01.07.2004
137
İLETİŞİM FAKÜLTESİ DERGİSİ
/
How do non Governmethal Organizations in Turkey Make use of
Public Relations in Shaping the Public Sphere? Example: The Field of Education
Ghinst, Jill Van
De
r (1998) ABD ve Avrupa'da Sivil Toplum Kuruluşları Arası İletişimin Dünü ve Bugünü, Üç Sempozyum: Sivil Toplum Kuruluşları, (Düz.) Doğal Hayatı Koruma Derneği, Tüketiciyi Koruma Derneği, Türkiye Ekonomik Toplumsal Tarih Vakfı, Türkiye Felsefe Kurumu, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, İstanbul: Türkiye Ekonomik Tarih Vakfı.
Göle, Nilüfer (2003) Kamusal Alan ve Sivil Toplum Üzerine, Sivil Toplum, (1) 2.
Gönel, Aydın (1998) Araştırma Raporu: Önde Gelen STK'lar, İstanbul: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı.
Habermas, Jürgen (2003) Kamusallığın Yapısal Dönüşümü, 5. Baskı, (Çev.) Tanıl Bora, Mithat Sancar, İstanbul: İletişim Yayınları.
Kırlı, Cengiz (2000) Kahvehaneler ve Hafiyeler: 19. yüzyıl Ortalarında Osmanlı'da Sosyal Kontrol,
Toplum ve Bilim, 83 (2000), pp.58-79.
http://www.let.leidenuniv.nl/tcimo/tulp/Research/ck.htm
Kuçuradi, İonna (1998) Sivil Toplum Kuruluşları: Kavramlar, Üç Sempozyum: Sivil Toplum Kuruluşları, (Düz.) Doğal Hayatı Koruma Derneği, Tüketiciyi Koruma Derneği, Türkiye Ekonomik Toplumsal Tarih Vakfı, Türkiye Felsefe Kurumu, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, İstanbul: Türkiye Ekonomik Tarih Vakfı.
Kültür Bakanlığı, Basma Yazı ve resimleri Derleme Müdürlüğü www.die.gov.tr/Ist.Tablolar/07ek107t.xls
Minibaş, Türkel (2003) The Association in Support of Ontemporary Living, interview, October 21,
2003
Okay, Aydemir; Ayla Okay (2004) Contemporary Girls of Contemporary Turkey: Case Study of a Public Relations Campaign, The Evolution of Public Relation: Case Studies From Countries in Transition, Second Edition, (Ed.) Judy VanSlyke Turk, Linda H.Scanlan, Institute for Public Relations Research and Education, http://www.instituteforpr.com
Ronnenberger, Franz; Manfred Rühl (1992) Theorie der Public Relations Ein Entwurf, Opladen, Westdeutscher Verlag.
Sivil Toplum İş Başında, http://www.stgp.org/docs/AB_Komisyonu_STK_arastirmasi.doc
STK İhtiyaç Analizi Raporu, http://www.stgp.org/docs/tr-ozet.doc 01.07.2004
Turan, İlter (1998) 1972-1996 Döneminde İstanbul'da Derneksel Hayat, Tanzimat'tan Günümüze İstanbul'da Sivil Toplum Kuruluşları, (Haz.) Osman Köker, İstanbul: Türkiye Ekonomik ve Tarih Vakfı.
Turkcell Evaluation Report, August 28, 2000-February 28, 2001.
138

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com