Buradasınız

GAZETELERE AİT İNTERNET SİTELERİNDE DEĞİŞİM SÜRECİ: 'www.milliyet.com.tr' ÖRNEĞİ

Changing Process on Web Sites Which Belong to newspapers: Case Study of 'www.milliyet.com.tr'

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Internet has been more widespread comminucation tool than the other traditional mass mediums. Internet provides quick and economic communication to users by e-mail, chat and online forums. On the other hand it is used as a new medium by other media institutions. Internet journalism which started in 1993, developed rapidly until now. According to the researches, in 2008, internet is ranked as the second most populer information resourses while the most populer is TV. Newspapers could be the third information resources first time. Internet is accepted as new media. According to Rogers new media has three characteristics: Interactivity, Demassification and Asynchronousity. Milliyet's web site was choosen as the sample in our research as it is the most visited Turkish newspaper site in Turkey. Home pages were reached from online archive on Milliyet's web site. Samples was taken from home pages quarterly and 49 home pages were analysed. The main subject of this reasearch is to clarify the differences in Milliyet's website during last 12 years and it will provide us to understand the development stage of the newspapers web sites in Turkey. In the study, home pages are researched with the content analysis method. In our research, content analysis method will be used to appoint the existing.
Abstract (Original Language): 
İnternet geleneksel iletişim araçlarıyla kıyaslanamayacak kadar büyük bir hızla gelişmekte ve yaygınlaşmaktadır. Bir taraftan e-posta, eş zamanlı sohbet servisleri ve online forumlarla kullanıcıların iletişimini sağlayan internet, diğer taraftan medya kuruluşları tarafından yeni bir mecra olarak kullanılmaktadır. 1993 yılında başlayan internet gazeteciliği, bugüne kadar büyük gelişme sağlamıştır. Yapılan araştırmalar, 2008 yılında internetin en çok başvurulan haber alma kaynakları sıralamasın¬da ilk kez gazeteleri geçtiğini ve televizyonun ardından ikinci kaynak haline geldiğini ortaya koymak¬tadır. İnternet, yeni medya türleri arasında sıralanmaktadır. Yeni medyayı üç özellikle (characteristics) açıklayan Rogers, bu özellikleri; Etkileşim (Interactivity), Kitlesizleştirme (Demassification) ve Eşzamansızlık (Asynchronousity) olarak tanımlamaktadır. Araştırmamızda örneklem olarak Türkiye'deki en fazla tıklanan gazete sitesi olan www.milliyet.com.tr ele alınmıştır. Sitenin yayına ilk girdiği 26 Kasım 1996 tarihinden başlayarak, bugüne kadar geçen süre içinde yaptığı yayınlara sitenin arşiv bölümünden ulaşılmıştır. Yayınlanan ana sayfalardan 3 ay arayla örnek alınmış ve bunun sonucunda 49 adet ana sayfa incelenmiştir. Araştırmanın amacı, www.milliyet.com.tr'de 12 yıl içerisinde ortaya çıkan değişimi tespit etmektir. Bu süreçte www.milliyet.com.tr'nin geçirdiği değişimi tespit etmenin, gazetelere ait internet sitelerinin gelişim çizgisini de ortaya koyacağı beklenmektedir. Çalışmada, var olanın saptanması amacıyla içerik analizi yöntemi kullanılmıştır.
137-150

REFERENCES

References: 

Atabek, Ü. (2005). İletişim Teknolojileri ve Yerel Medya İçin Olanaklar, Yeni İletişim Teknolojileri ve Medya, (ss. 61-90). İstanbul: IPS İletişim Vakfı Yayınları.
Bilgin, N. (2000)., İçerik Analizi, İzmir: Ege Üniversitesi Yayınları.
Birsen, H.
(2005)
. Internet Politics and Internet for Political Parties: An Usability study on Turkish Political Parties's Homepages, 3rd International Symposium Communication in the Millennium Kitabı, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, 11-13 Mayıs 2005, 343-356.
Castells, M., (2005). Enformasyon Çağı: Ekonomi, Toplum ve Kültür, Ağ Toplumunun Yükselişi, (Çev: Ebru Kılıç), İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. (1996)
Gorman, L. & McLean, D. (2003). Media and Society in the Twentieth Century. ABD: Blackwell Publishing Company.
Gönenç, Ö. (2003). İnternet ve Türkiye'deki gelişimi, İ.Ü. İletişim Fakültesi Dergisi, 16, 87-99. İnternet, gazeteyi geçti, www.cumhuriyet.com.tr/?im=yhs&hn=25634, 25 Aralık 2008. Mora, N. (2002). Sözden İnternete Gazetecilik. İ.Ü. İletişim Fakültesi Dergisi, 15, 105-123.
149
İLETİŞİM FAKÜLTESİ DERGİSİ / Gazetelere Ait İnternet Sitelerinde Değişim Süreci
'www.milliyet.com.tr' Örneği
Öğüt, S.
(2006)
. Control on Users: A Critical Approach on Interaction, International Symposium of Interactive Media Design, newmedia.yeditepe.edu.tr/pdfs/isimd_06/14.pdf. Nisan 16, 2008.
Öğüt,S. (2005). İletişim Ortamlarında E-Dönüşüm: Yeni Ortamlar, www.sertacogut.com/papers/Sertac_Ogut_-_Iletisim_Ortamlarinda_E-Donusum_..., 14 Haziran, 2008.
Sütçü, C. Yüz yüze görüşme, Haziran 12, 2008.
Tıngöy, Ö. & Bostan, B. (2007). Future of New Media, Towards the Ulimate Medium: Presence,
Immersion and MMORPGs, 5.International Symposium Communication in the Millennium Kitabı, ABD: Indiana University School of Journalism, 234-239.
Van Dijk, J. (2005). Digital Media, John D.H.Downing (Edited by), The Sage Handbook Of Media Studies, (145-163). ABD: Sage Publications Inc.
Top Sites in Turkey, www.alexa.com, 26 Aralık 2008.
150

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com