Buradasınız

ÇEVRE DUYARLILIĞI KAZANDIRMADA ÖZEL RADYO HABERLERİNİN ROLÜ

Role of Radio News On Raising Environmental Awareness

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Abstract: Role of Radio News On Raising Environmental Awareness One of the dominant views is that there are two major stages in the history of humanity. While one of them is the breakaway of human from nomadism to sedentism and as a result tending towards to agriculture and husbandry from hunting, the other one is creation of technical world by breaking away from the earth. While on one hand life conditions are improving in consequence of technological advances, balance of natural life on the other hand has begun to change. Since the technological advances are related directly to the offerings of nature, by ongoing nature of the development, uncontrollable destructions have occurred in natural life. Ecological balance has begun to change in an uncontrolled manner. Individuals whose life is not under the threat of environmental issues can be informed about environmental problems, their extent and presence via media. However, do the media inform the society about environmental issues? In this study that is prepared to find an answer to this question how and to which extend the environmental issues are reflected in radio journalism is revealed and in what way the related news are guiding people towards gaining environmental awareness is discussed by basing on the radio, which is today still considered as the most trustable and as one of the fastest mass media instrument. Within the scope of this study, each one of total 611 news for 5 days newscast of 4 radio stations with different qualities are categorized according to their subjects. News related to the environment are detailed through content analysis. In order to minimize the error margin of the detailing process, the news is confirmed not only by listening from the radio but also by reading the texts acquired from the news units of radio organizations. As a result of the study, the news related to environment is emphasized proportionately and representations of this news are qualitatively questioned. Thus, it is revealed that the news related to environment is not considered important by radio journalism.
Abstract (Original Language): 
Egemen olan görüşlerden biri insanlık tarihinde iki büyük aşama olduğu yönündedir. Bunlardan biri, insanın göçebelikten kurtulup yerleşik düzene geçmesi ve bunun sonucunda da avcılıktan, tarıma ve hayvancılığa yönelmesi iken, diğeri topraktan kopularak teknik dünyanın yaratılması olmuştur. Teknolojik gelişmeler sonucunda yaşam koşulları giderek iyileşirken diğer taraftan da doğal yaşam dengesi değişmeye başlamıştır. Teknolojinin gelişmesi, doğanın sunduklarıyla doğrudan ilişkili olduğundan, gelişimin sürerli doğası gereği, doğada denetlenemeyen tahribatlar meydana gelmiştir. Ekolojik denge kontrol dışı bir şekilde bozulmaya başlamıştır. Henüz çevre sorunları, kendi yaşamını tehdit eder hale gelmemiş bireyler, çevresel sorunların varlığından ve boyutlarından medya yoluyla haberdar olabilirler. Ancak medya, toplumu çevre sorunları konusunda bilgilendirmekte midir? Bu soruya cevap bulma amacıyla hazırlanan bu çalışmada, günümüzde hala en güvenilir kabul edilen ve habercilik açısından en hızlı kitle iletişim araçlarından sayılan radyo temel alınarak radyo haberciliğinde, çevre sorunlarının ne oranda ve nasıl yansıtıldığı ortaya konmakta ve ilgili haberlerin insanlara çevre duyarlılığı kazandırmada ne şekilde yönlendirici olduğu tartışılmaktadır. Bu çalışma kapsamında farklı niteliklerdeki 4 radyo istasyonunun 5 günlük haber bülten metinlerindeki toplam 611 haberin her biri, konularına göre kategorize edilerek, çevre ile ilgili haberler içerik çözümlemesi yöntemiyle detaylandırılmıştır. Detaylandırma sürecinde hata payını en aza indirmek için haberler, yalnızca radyodan dinleme yöntemiyle değil, radyo kuruluşlarının haber birimlerinden elde edilen metinlerden de okunarak doğrulanmıştır. Ortaya çıkan sonuçta, çevre ile ilgili haberler sayısal ve oransal olarak vurgulanmakla birlikte, haberlerin niteliksel açıdan temsillerine de değinilmiştir. Çalışma sonucunda, çevre ile ilgili haberlerin, radyo haberciliği açısından önemsenmediği ortaya konmuştur.
91-107

REFERENCES

References: 

Ackland, L.
(2003)
. Encyclopedia of World Environmental History. New York: Routledge.
Alver, F. (2003).
Basında
Yabancı Tasarımı ve Yabancı Düşmanlığı. İstanbul: Der Yayınları
Aydın, O. Ş. (2005). 21. Yüzyılda, Türkiye'de Ulusal Radyo Haberciliği: Ticari Kaygılar Aşılabilecek mi? İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7, 123-131.
Aziz, A. (2007). Radyo Yayıncılığı, İstanbul: Nobel Yayınları.
Belsey, A. & Chadwick, R. (1998). Medya ve Gazetecilikte Etik Sorunlar. Nurçay Türkoğlu (Translated by). İstanbul: Ayrıntı Yayınları. (Original Book Published in 1992).
Brown, P. (2006).
Bağımsızlık
Çevre Haberciliğinde Çok Önemli, Ekim, 12, 2011 http://bianet.org/bianet/ cevre-ekoloji/79991-bagimsizlik-cevre-haberciliginde-cok-onemli
Çağlayan, Ç. (2007). Çevre ve Sağlık. Çevre Sorunları Paneli, Saraybahçe Belediyesi Kocaeli, 2006.
Çakır, H. (2005). Tüm Yönleriyle Radyo. Ankara: Siyasal Kitabevi.
Çaplı, B. (2002). Medya ve Etik. Ankara: İmge Kitabevi.
Duran, R. (2005). "Bir Haber Medyası Olarak Radyo", Sevda Alankuş (Edited by), Radyo ve Radyoculuk (116-124). 2. bs. İstanbul: IPS İletişim Vakfı Yayınları.
Garnham, N.
(2000)
. Emancipation, the Media, and Modernity. Oxford: Oxford University Press.
Ipsos KMG, Ipsos KMG
Araştırm
a Şirketi, Medya Araştırmaları, Radyo Dinleme Ölçümü.
İnal, A. (2010). Tabloid Habercilik, Bülent Çaplı & Hakan Tuncel (Edited by). Televizyon Haberciliğinde Etik (163-178). Ankara: Fatusch B.V., Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi.
Kars, N. (2010). Radyo-Televizyon Haberciliği, İstanbul: Derin Yayınları.
Keleş, R. & Hamamcı, C. (1998). Çevrebilim. Ankara: İmge Kitabevi.
Kuruoğlu, H. (2006). Propaganda ve Özgürlük Aracı Olarak Radyo. Ankara: Nobel Yayınları.
McLachlan, S.
&
Golding, P.
(2000)
. Tabloidization in the British Press A Quantitative Investigation into Changes in British Newspapers 1952-1997. Colin Sparks & John Tulloch (Edited by), Tabloid Tales Global Debates over Media Standarts (75-89). Oxford: Rowman&Littlefield.
MEGEP. (2008).
Gazetecilik:
Radyo Haberciliği. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.
Nazlıoğlu, M. D. (1993). Çevre Eğitiminin Önemi, Cihan DURA (Edited by), Çevre Ekonomisi (50-56) Kayseri.
Öztürk, O. (2008). Ülkemiz Yazılı Basınında Çıkan Çevre Haberleri Ve Yüksek Öğretimimizdeki Çevre Habercilik Eğitiminin Değerlendirilmesi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul: Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
Parlak, B. (2004). Çevre Sorunlarına Çağdaş Yaklaşımlar. Mehmet C. Marin & Uğur Yıldırım (Edited by), İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım.
104
İLETİŞİM FAKÜLTESİ DERGİSİ / Çevre Duyarlılığı Kazandırmada Özel Radyo Haberlerinin Rolü
Reis, R.
Environmenta
l News: Coverage of Earth Summit by Brazilian Newspapers, Science Communication, Thousand Oaks: Sage Publications.
Reuters, (2005). Ekosistem Raporuna Göre Dünya Bitiyor, Retrieved May 1, 2010, from http://www.radikal. com.tr/haber.php?haberno=148149
Törenli, N. (2008). "Müşteri/Okur" Değil, Yaşam İçin Çevre Haberciliği Gerekli, Retrieved October 12, 2011, from http://bianet.org/bianet/siyaset/109906-musteri-okur-degil-yasam-icin-ce...
Türkiye Çevre Vakfı. (2001). Ansiklopedik Çevre Sözlüğü. Ankara: TÇV Yayınları.
Türküm, A. Sibel, Çağdaş Toplumda Çevre Sorunları ve Çevre Bilinci, Retrieved May 3, 2010, from http:// www.aof.edu.tr/kitap/IOLTP/1268/unite10.pdf
Wedell, G.; Crookes, P.; Daws, A.; Ryan, K., (n.d.) Radio 2000, Mustafa K. Gerçeker (Translated by). TRT Eğitim Dairesi Başkanlığı.
West, B.; Sandman, P. M.; Greenberg, M. R. (1995). The Reporter's Environmental Handbook. New Jersey: Rutgers University Press.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com