Buradasınız

Borsa İstanbul endeksleri ve makroekonomik göstergeler ile A tipi yatırım fonları arasındaki ilişki: Aralık 2005-Nisan 2012 dönemini kapsayan Granger nedensellik testi

Association between Borsa Istanbul indices, macroeconomic indicators and A type mutual funds: Granger causality tests from december 2005 to april 2012

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
In this study, we look into the effects of macroeconomic indicators on total assets of 38 A-type mutual funds with complete monthly time series data that are traded in Borsa Istanbul (BIST) between December 2005 and April 2012 by using Granger Causality Test. Our Granger Causality tests’ results show that there are directional associations between some BIST Indices, macroeconomic indicators and 24 A-type funds’ total asset values.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, Borsa İstanbul (BIST) Endeksleri ve makroekonomik göstergelerin Aralık 2005 ile Nisan 2012 yılları arasındaki faaliyetleri süreklilik gösteren ve verilerine eksiksiz olarak ulaşılan 38 adet A tipi yatırım fonunun net varlık değerlerine etkileri Granger Nedensellik Testi kullanılarak incelenmiştir. Çalışmadaki değişkenlerin zaman serileri aylık olarak düzenlenmiştir. Çalışma sonucunda BIST Endekslerinin ve makroekonomik göstergelerin incelenen A Tipi yatırım fonlarının 24 adedinin net varlık değeriyle tek yönlü Granger nedensellik ilişkisi bulunduğu tespit edilmiştir.
235
253

REFERENCES

References: 

[1] A. Afşar, Finansal Gelişme ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki. Muhasebe Finansman Dergisi, 36, 188-198 (2007).
[2] O. Suna, Finansal Piyasalarda Yeni Yasal Düzenlemeler (Reregulation) İhtiyacı ve Türk Finans Sistemi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi, 1-8 (2000).
[3] B.B. Yurtoğlu, M. Ararat, Uluslararası Kurumsal Yatırımcıların Genel Kurullara Katılımı ve Oy Kullanma Eğilimleri. İktisat İşletme ve Finans, 28, 322, 61-90 (2013).
[4] M. İşeri, N. Çağlar, Türkiye’de Yatırım Fonlarının Genel Görünümü. Yaklaşım Dergisi, 174, 37-41 (2007).
[5] Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kurumlar Birliği, Sermaye Piyasasında Gündem Dergisi, 77, 1-34 (2009).
[6] Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kurumlar Birliği, Sermaye Piyasasında Gündem Dergisi, 101, 1-34 (2011).
[7] Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kurumlar Birliği, Sermaye Piyasasında Gündem Dergisi, 123, 1-27 (2012).
[8] H. Beyazoğlu, Yatırım Fonları Üzerine Bir Değerlendirme ve Türkiye’de İştirak Yatırım Fonları, SPK Kurul Yeterlilik Etütü, (2002), erişim linki: http://www.spk.gov.tr/yayingoster.aspx?yid=430&ct=f&action=displayfile&e..., 10 Ocak 2012.
[9] Z. Bodie, A. Kane, A. Marcus, Essential of Investment, Irwin/McGraw-Hill, Newyork, 2008.
[10] Sermaye Piyasası Kurumu, Menkul Kıymet Yatırım Fonları Tanıtım Rehberi, erişim linki: http://www.spk.gov.tr/indexpage.aspx, 10 Mart 2013.
[11] Sermaye Piyasası Kurumu, Aylık Bültenler 12:2005-04:2012 Arası, erişim linki: www.spk.gov.tr/apps/aylikbulten/index.aspx, 05 Kasım 2012.
[12] W. Bailey, J. Lim, Evaulating the Diversification Benefits of The New Country Funds. Journal of Portfolio Management, 18, 3, 74-80 (1992).
[13] E. Chang, C.S. Eun, R. Kolodny, International Diversification Through Closed-End Country Funds. Journal of Banking and Finance, 19, 1237-1263 (1995).
[14] U. Ben-Zion, J.J. Choi, S. Hauser, The Price Linkages Between Country Fund and National Stock Markets: Evidence From Cointegration and Causality Tests of Germany, Japan and UK Funds. Journal of Business&Accounting, 23, 7, 1005-1017 (1996).
M.Terzioğlu, Y.Demir, S.Demirkan/ İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 42, 2, (2013) 235-253 ©2013
251
[15] L. Lockwood, Macroeconomic Forces and Mutual Funds Betas. The Financial Review, 31, 4, 747-763 (1996).
[16] J.C. Matallin, L. Nieto, Mutual Funds as an Alternative to Direct Stock Investment: a Cointegration Approach. Applied Financial Economics, 12, 743-750 (2002).
[17] B. Dima, F. Barna, M.L. Nachescu, Macroeconomic Determinants of the Investment Funds Market- the Romanian Case. Journal of Money, Credit and Banking, 18, 141-151 (2006).
[18] S. Ramchander, M. Simpson, H. Thiewes, The Effect of Macroeconomic News on German Closed-End Funds. The Quarterly Review of Economics and Finance, 48, 708-724 (2008).
[19] P.K. Chu, The Price Linkages Between the Equity Fund Price Levels and the Stock Markets: From Cointegration Approach and Causality Analysis of Hong Kong Mandatory Provident Fund. International Review of Financial Analysis, 19, 281-288 (2010).
[20] P.K. Chu, Relationship Between Macroeconomic Variables and Net Asset Values (NAV) of Equity Funds: Cointegration Evidence and Vector Error Model of the Hong Kong Mandatory Provident Funds. Journal of International Markets, Institutions&Money, 21, 792-810 (2011).
[21] M. Doğanay, Hisse Senedi Yatırım Fonlarının Şartlı Performans Değerlemesi. Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 1, 165-169 (2004).
[22] Y. Karatepe, F. Gökgöz, Style Analysis of Turkish Equity Mutual Funds. International Research Journal of Finance and Economics, 2, 88-104 (2006).
[23] Ö. Taşseven, D. Teker, Macroeconomic Determinants of Turkish Mutual Fund Prices. Banking and Finance Letters, 1, 4, 161-167 (2009).
[24] T. Korkmaz, H. Uygurtürk, Yatırım Stili Karşılaştırması: Türkiye’de İşlem Gören Hisse Ağırlıklı Fonlar Üzerine Bir Uygulama. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11, 1, 1-11 (2011).
[25] H. Yolsal, A Tipi Yatırım Fonlarının Performansı: Banka ve Aracı Kurum Fonları Üzerine Bir İnceleme. Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, 32, 1, 343-364 (2012).
[26] N. Tangjitprom, The Review of Macro Economic Factors and Stock Returns. International Business Research, 5, 8, 107-115 (2012).
[27] C. Granger, Investigating Casual Relation by Econometric Models and Cross-Spectral Methods. Ecometrica, 37, 424-438 (1969).
[28] C.A. Sims, Money, Income and Causality. The American Economic Review, 62, 4, 540-552 (1972).
[29] H. Bozkurt, Zaman Serileri Analizi, Ekin Kitabevi, Bursa, 2007.
[30] A. Gökçe, İMKB’de Fiyat-Hacim İlişkisi: Granger Nedensellik Testi. Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 3, 44-48 (2002).
[31] C. Granger, Causality, Cointegration and Control. Journal of Economic Dynamics and Control, 12, 551-559 (1988).
[32] B. Elmas, Ö. Esen, Hisse senedi fiyatları ile Dövizkuru Arasındaki Dinamik İlişkinin Belirlenmesi; Farklı Ülke Piyasaları İçin Bir Araştırma. Muhasebe ve Finansman Dergisi, Ekim, 153-170 (2011).
M.Terzioğlu, Y.Demir, S.Demirkan/ İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 42, 2, (2013) 235-253 ©2013
252
[33] Ö.Y. Göktaş, Türkiye Ekonomisinde Büyüme ve İşssizlik Oranları Arasındaki Nedensellik İlişkisi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi, 2, 63-76 (2005).
[34] D.Ç. Yıldırtan, E-Views Uygulamalı Temel Ekonometri, Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2011.
[35] J.G. McKinnon, Numerical Distiribution Functions for Unit Root and Cointegration Tests. Journal of Applied Economics, 11, 601-608 (1996).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com