Buradasınız

KARARIN ANLAMI VE GENEL ESASLARI

The Meaning Of Decision And Its General Principles

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Classical theory vvhich studîes rational decision whİttİn closed models based on tbe assumtion of homo oeconomicus behavior has lost its Emporatnce today. Modern decision theory influenced by Behavicral Sciences tries to study decision behavior whithin open models. In this way homo oeconomicus model has been left for behînd and sııbjective rationality has gained inportance över öbjective rationality.
Abstract (Original Language): 
Kapalı modeller içinde rasyonel kararı homo oeconomicus insan davranışı ile inceleyen klasik teori bugün önemini yitirmiştir. Davranış Bilimleri tarafından etkilenmiş modern karar teo~ rısi açık modeller çerçevesi içinde karar davranışını açıklamağa çalışmaktadır. Böylece homo oeconomicus modeli aşılmış objektif rasyonellik yerine sübjektif rasyonellik geçerlilik kazanmıştır.