Buradasınız

EĞİTİM EKONOMİSİNİN TEMEL İLKELERİ

Journal Name:

Publication Year:

Author Name
Abstract (Original Language): 
Son 20 yıldan beri, ekonomik teori klasik maliye konularına başarı ile uygulanmaktadır. Böylece, devlet bütçesinin gelir, harcama ve borçlanma araçlarının gelir dağılımı, etkin kaynak ayırımı ve ekonomik istikrar üzerindeki etkileri incelenmektedir. Gerçekten, karma bir ekonomik yapıda !bile, devletin ekonomideki payının giderek artması nedeniyle, böyle bir yaklaşım biçiminin tutarlı olduğu kolayca savunulabilir. Kamu ekonomisi alanında ortaya çıkan bu tür gelişmelerin doğal bir sonucu olarak; eğitim, sağlık, konut, taşıma ve çevre kirlenmesi ekonomileri konuları modern maliye disiplinin uğraşı alanı içine girmektedirler. Bu çalışmamızda eğitim hizmetlerinin bir ekonomik analizini yapmaya çalışacağız. Bu amaçla, eğitim hizmetlerinin kamu ekonomisinin gelir dağılımı, ekonomik istikrar ve kaynak ayırımı fonksiyonları üzerindeki etkileri ele alınacaktır. Daha sonraki açıklamalarımız ise, eğitim hizmetlerinin özel ve sosyal faydalar dışsal ekonomiler yönün¬den incelenecektir. Son bölümlerde ise, eğitim hizmetlerinin etkin sunumu ve finansmanı konuları incelenecektir. Sonuç kısmında ise, eğitim hizmetlerinin ekonomik analizinin genel bir değerlendirilmesi yapılacaktır.
FULL TEXT (PDF):