Buradasınız

İKTİSAT İLMİNİN GELİŞMESİ KARŞISINDA MALİYE POLİTİKASININ ALDIĞI İSTİKAMET

Journal Name:

Publication Year:

Author Name
Abstract (Original Language): 
Son otuz yıl zarfında iktisat ilmi büyük bir hızla inkişaf etmiştir. İktisat ilminde meydana gelen bu sür'atli inkişaf maliye teorisine ve maliye politikasına tesir etmekten uzak kalmamıştır. Klâsik ortodoks maliye teorisi ve maliye politikasının yegâne problemi devlet varidatı ve masrafları ile bütçe denkliği idi. Bu sebeple o devrin maliye ilmi zamana hâkim sosyal felsefe, devlet anlayışı, devletin vazifeleri, vergi hukuku gibi konularla yakından ilgilenmiş bütçe denkliği yegâne fiskal problem olmak vasfını muhafaza etmiştir, «Laissez faire» doktrininin hâkim bulunduğu bu devrede mali¬ye teorisinin daha başka istikamette gelişmesi beklenemezdi. Çünki «Laissez faire» prensibini kabul eden klâsik iktisat teorisine göre, iktisadî hayatın gidişinde reel faktörlerle fert menfaatleri tesir etmektedir. Otomatik bir mekanizmaya ve muvazene kuvvetlerine sahip bulunan klâsik,iktisat dünyasında maliye politikasının rolü büyük olamazdı.