Buradasınız

PİYASA EKONOMİSİNİN GELECEĞİ

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (Original Language): 
Piyasa ekonomisi ekonomi modellerinin en eskilerinden biridir. Modele esas olan fiyat mekanizması fiyat sistemine bağlıdır. Yani fiyatlarla yönlendirme, yönlenme sistemi. Fiyatlar; üretici, satıcı ve alıcının kararlan sonucu arz ve talebe göre serbestçe belirlenir. Piyasa ekonomilerinde ekonominin dışa açık olması gerekir. (1) Dış ticarette ve döviz işlemlerinde serbesti asıldır. (2) Özel mülkiyet hakkı dolayısıyle ekonomik kaynaklara sahip olma ve bunu bir parçası olarak özel sektörün esas alınması piyasa mekanizması sistemini özünü meydana getirir. Sistemin gerektirdiği temel şartlardan biri de ekonominin çeşitli alanlarında serbest rekabet mekanizmasının sağlanması ve piyasanın şeffaflığıdır. Modelin temel özelliği rekabet, kalite ve fiyatın uyumuna dayanır.

REFERENCES

References: 

Albert, Michel; Kapitalizme Karşı Kapitalizm, çev. Cemil Oktay, Hüsnü Dilli, Afa Yayınları, İstanbul, 1992.
Blinder, Alan S.; Keynesyen İktisadm Düşüşü ve Yükselişi, çev. Metin Toprak, Sosyal Bilimler
Dergisi, Tem. 95, C.2, sayı. 1. Hampden, Charles-Trompenaars, Turner ve Alfons.; Kapitalizmin Yedi Kültürü, çev. Füsun
Doruker, Sabah Kitapları, İstanbul, 1995. Hanink, Dean M.; The International Economy. A Geographical Perspective, John Wiley-Sons,
Inc., New York, 1994.
Hiç, Mükrrem; Gelişme Stratejileri ve Makro Ekonomik Politikalar, Piyasa Ekonomisi,
Felsefesi, Temel Kuralları ve Uygulaması, 3. İzmir İktisat Kongresi, Tebliğler, C.l. Hiç, Süreyya; Türkiye Ekonomisi, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2.b. 1994.
Kazgan, Güllen; Yeni Ekonomik Düzen'de Türkiye'nin Yeri, Altın Kitaplar Yayınevi, İstanbul, 2.b., 1995.
Kıhçbay, Ahmet; Değişen Dünya'da Türk Ekonomisi, Cem Yayınevi, İstanbul, 1993. Soros Soros'u Anlatıyor, Çev. Gülden Şen, Sabah Kitaplan, İstanbul, 2.6.1995. Sönmezoğlu Faruk; Ansiklopedik Politika Sözlüğü, İletişim Yayınları.
Thurow, Lester C; Kapitalizmin Geleceği, çev. Mustafa Küpüşoğlu, Sabah Kitapları, İstanbul, 1996. '
TÜSİAD; Piyasa Ekonomisi ve Türkiye Uygulaması, İstanbul, 1987.
Ülken, Yüksel; Yirminci Yüzyılda Dünya Ekonomisi, Günümüz İktisadi Sorunları ve Başlıca Tahlil Aletleri, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1992.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com