Buradasınız

MEKAN KISIT! ALTINDA EKONOMİ -POLİTİĞİN ZAMANSAL KISITSIZLIĞI VE DÖNEMSEL BİR KARŞILAŞTIRMA: (HANEDANLIKTAN CUMHURİYETE "1840 - 1863 & 1980 - 2001" İÇ BORÇLARIN DIŞ BORÇLARA ÇEVRİLMESİ SÜRECİ)

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author Name
Abstract (2. Language): 
The transformations in the economic structure are not realized in a revolutionary character but they are the results of stepped process. In this respect, as POLANY1 described, economics should be analyzed by accepting that it has a character changing according to the time and to (he place and by considering that it has a impact-reaction structure. It is important to predict rationally the results of the applications by paying attention to the above mentioned originality in the fiscal and monetary policies which will be applied. That the economic structure does not contribute to the revolutionary characterized transformation due to social effects encounters an auto-regressive structure in the periods when the most economic structural changes are made. For instance, the Ottomans preferred the external debts to be saved from the burden of the internal debts between 1840s and 1850s. and in the end moratorium were proclaimed. Similarly, the Republic of Turkey encountered the same structure by means of stand-by agreement signed between Turkey and IMF in 1999. If it is considered that similar formation was observed in the period between 1975 and 1980, İt will be encountered with a conclusion that fiscal policies are over the times in spite of the fact that the transformation observed İn the social structure is rather slowly realized in the same place.
Abstract (Original Language): 
Ekonomik yapıda yaşanan dönüşümler genelde devrimsel karakterde olmayıp kademeli bir sürecin sonucunda gerçekleşir. Bu nedenle ekonomi denildiğinde POLANYI'nin betimlediği gibi zaman ve mekana göre farklılık gösteren bzeliğiylc kabul edilerek, her topluma göre değişik etki - tepki yapısını gözönüne alan bir analizde bulunmak gerekir. Uygulanacak para vc maliye politikalarında da bu kendine özgülüğü dikkate alarak uygulamaların sonuçlarını rasyonel olarak tahmin etmek büyük önem taşır. Ekonomik yapının sosyal etkiler nedeniyle devrimsel karakterli dönüşüme olanak tanımaması en radikal ekonomik yapı değişikliklerine gidildiği dönemler arasında bile oto-regressif bağıllıkla karşılaşılır. Örneğin Osmanlılar döneminde 1840 - 1850 döneminde yaşanan İç borç sarmalından kurtulmada dış borçlarla çevrilmesi yoluna gidilmesi, yaklaşık yirmi yıllık bir süre sonunda morotoryum ilanına yol açmışken aynı yapıyla 1980 sonrası Cumhuriyet Türkiyesi'nde 1999'da IMF ile imzalanan siand-by antlaşmasıyla bir kere daha karşılaşılmaktadır. 1975 — 80 döneminde de benzer oluşumun gözlendiği dikkate alındığında, aynı mekan kısılı içerisinde sosyo ekonomik yapıda yaşanan dönüşümün son derece yavaş gerçekleşmesi sebebiyle maliye politikalarının zamanlarüstü geçerliliği sonucuyla karşılaşılmakladır.

REFERENCES

References: 

AB AÇ, Selçuk ( 1990), Türkiye'de Bankacılık ve Bankalar Sistemi 90, IBAR Yayınları, İstanbul.
ABUŞOGLU, Ömer (1986), Türk Lirasının Konvertibilitesi, GÜR - YAY Matbaacılık, Adana.
AÇBA, Sait (1995), Osmanlı Devleü'nin Dış Borçlanması (1854-1914), Afyon Kocalepe Üniv. İ. İ. B.F. Afyon.
ADELMAN, Gerhard (1969), "Structurai Change in the Rhcnish Linen and Cotton Trades at the Outsel ol' Industrilization", Essays in European Economie History 1789 - 1914, Edt: F. CROUZET vd, Edward Arrold Ltd, London.
AKBANK (1998). Türkiye Ekonomisi, İstanbul.
AKDOĞAN, Abdurrahman (1998), Türk Vergi Sistemi ve Uygulaması, 2.Baskı, Gazi Kitabevi, Ankara.
AKKAYA, Şahin (1993), "Farklı Bir Bunalım: Slagflasyon", İ.Ü. İktisat Fakültesi M.A.M.K. Meıuluh Yaşa Armağanı, 34.Serİ. İstanbul.
AKSOY, Şerafcttin (1999), Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, 5.Baskı, Fiiiz Kitabevi, İstanbul.
AKTAN, Coşkun Can (1994), Çağdaş hibemi Düşüncede Politik İktisat, Doğuş Matbaası. Ankara.
ÀKY1LD1Z, Ah (1996). Osmanlı Finans Sisteminde Diiııüm Noktası Kağıt Para ve Sosyo-Ekononıik Etkileri, Eren Yay. İstanbul.
AK YÜZ, Yılmaz (1985). 'Türkiye'de Mali Sistem Aracılığıyla Kaynak Aklarımı:1980 Öncesi vc Sonrası", Bırakınız Yapsınlar Bırakınız Geçsinler-Türkiye Ekonomisi 1980-1985, Bilgi Yayınevi.
ALKİN, Erdoğan (J980), Uluslararası Ekonomik İlişkiler, İ.Ü. İktisat Fak. Yayınları.
ALTUĞ, Nuray (1994). "Türkiye'de İç Borçlanıl Yapısında 1970 - 1992 Yılları Arasında Meydana Gelen Değişmeler Üzerine Bazı Gözlemler". İ.Ü. İktisat F. M.A.M.K., 36. Seri. İstanbul,
ALTUö, Yılmaz (1995), Çin Sorunu, İ.Ü. İktisat Fak., Yayın No:3848 / 548, İstanbul. ALTUĞ, Yılmaz (1998). Vietnam, İ.Ü. İktisat Fak., Yayın No:413S/562, İstanbul.
ARİN, TUlay (1986), "Dünyada Katma Değer Vergisi Uygulaması", İÜ. iktisat Fak. M.A.M.K., 30. Seri, İstanbul.
ARIN, Tülay (1988), "Kcyncsçi Akımlar: Keynesçüiğin Krizi ve İç Tartışmalar", İÜ. İF.M Prof.Dr. Süleyman Barda' ya Armağan, C:45, İstanbul.
ASTHON, T.S. (1996), An Economic History of England:Tiıe 18"' Century, METHUEN&CO.LTD, London.
BABAN, Şükrü (1940), "Tanzimat ve Para", Tanzimat I, Maarif Matbaası, İstanbul.
BAGLUELL, S. Philip, G. E., Mmgay (1971), Britain and America 1850 - 1939, a study of economic change, Published Routledge & Kegan Paul Ltd, London.
BARKAN, Ömer Lütfi (1940), "Türk Toprak Hukuku Tarihinde Tanzimat ve 1274 (1858) Tarihli Arazi Kanunnamesi", Tanzimat I, Maarif Matbaası, İstanbul.
BATIREL, Ömer Faruk (1996), Kamu Bütçesi, 8.Baskı, M.Ü. Nihad Sayar Eğitim Vakti,
İstanbul.
BAYKARA, Tıınccr (1994), "II. Mahmud' un Islahatında İç Temeller: 1826 - 1839 Arasında
Anadolu", Tanzimatın 150. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu, TTK, Ankara, s.266.
BLANC1IARD, M. (1969), "The Railaray Policy of the Second Empire", ", Essays in European Economic History 1789 - 1914, Edl: F. CROUZET vd, Edward Arrold Ltd, London.
BLAND (1883), "Türk Maliyesi Hakkında Rapor", Osmanlı Maliyesi Hakkında İngiliz Raporları (1861-1892), Der: Nezih VARCAN, T.C. Maliye Bakanlığı, Yayın No:200/355, Ankara, 2000.
BRUGMANS, I. I. (1969), "Economic Fluctuations in the Netherlands in the I9'1' Century", Essays in European Economic History 1789 - 1914, Edt: F. CROUZET vd, Edward Arrold Ltd, London.
BUĞRA, Ayşe (1999), İktisatçılar ve İnsaıılar-Bir Yöntem Çalışması, 2.Baskı, İletişim Yayınları, İstanbul.
CAN BİLMEZ Bülent (2000), Demiryolundan Petrole Chester Projesi (1908 - 1923), Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul.
CEZAR, Yavuz (1986), Osmanlı Maliyesinde Bunalım ve Değişim Dönemi, Alan Yayıncılık, İstanbul.
CIPOLLA. Carlo (1993), Akdeniz Dünyasında Para, Fiyatlar ve Medeniyet, Çev: Ali İhsan KARACAN, Bağlam Yayınları, İstanbul.
CİLLOV, Haluk (1993), İstatistik Metodları, İ.Ü. İktisat Fak. Yayım No:3801 / 545, İstanbul.
CLAY, Chirstopher (2000), Gold For fite Sultan - Western Bankers and Ottoman Finance 1856 - 1881, 1. B. Touris Publishers, London & New York.
CONZE, Werner (1969), "The Effects of 191'1 Century Liberal Agraran Reforms on Social Strcture İn Central Europe", Essays in European Economic History 1789 - 1914, Edt: F. CROUZET vd, Edward Arrold Ltd, London
COŞKUN. Gülay (1986), Devlet Bütçesi, Turhan Kitabevi, Ankara.ÇAKMAN, Kemal (1991), "Sermayenin Marjinal Ürün Değeri, Faiz Oram ve Kar Oram", Hacettepe Üniv. İ.İ.B.F. Dergini, Ankara.
ÇALİK, ELhem (1993), "Osmanlı Borçları", Türkiye Günlüğü, İstanbul
ÇAM, Esat (1993), Devlet Sistemleri, Der Yayınevi, İstanbul.
ÇELİK. Galip (1995), Servet ve Harcama Vergileri, Seçkin Yayınevi. Ankara.
ÇİFTÇİ, Murat (1999), "AB Emeklilik Fonlarının Yalrım Pörtfeyleriniıı Global Gelişmeler Işığında Değeri end i rilmes ve Türkiye' ye Yönelik Allernalif Model Önerisi". Reasürör. Sayı:33, İstanbul.
ÇİFTÇİ, Murat (1999), Ampirik Bulgular Işığında "Sosyal Devlet" Kavramının Ekonometrik Analizi, İ.Ü. İktisat Fak. Yayını No:4205 / 566, İstanbul.
ÇİFTÇİ, Murat (1999), Ampirik Bulgular Işığında "Sosyal Devlet" Kavramının Sosyo -Ekonomik Analizi, İ.Ü. İktisat Fak. Yaymı No:4206 / 567, İstanbul.
ÇİFTÇİ, Murat (2001), Dünyada ve Türkiye'de 1980 Sonrası Savunma Harcamalarının Gelişimi, (Marmara Ünv. S.B.F. Mali İkiisat Bilim Dalı Yayınlanmamış Y. Lisans Tezi), İstanbul.
ÇİĞDEM, Ahmet (¡996), "Gclhıer'in İslam Toplumu Modeli Üzerine Bir Not", Toplum ve Bilim, İstanbul.
ÇİZAKÇA, Murat (İ993), Risk Sermayesi Özel Eiııans Kurumlan ve Para Vakıfları, İlmi Neşriyat. İstanbul
DİE (2001). İstatistik Göstergeler 1923-1998, Ankara.
DOĞAN, Seylıun (1996), IMF İstikrar Programları ve Türkiye, İşıklı Bassın - yayın, Istanbul.
DRUCKER, F. Peter (2000), Yeni Gerçekler, Çev: Birtane KARANAKÇI, 7.Baskı. Türkiye İşbankast Kültür Yayınlan, Ankara.
DURAN, Mahmut (1996), "Kamu Finansman Açıklarının Optimal Finansmanı", Kamu Kesimi Finansman Açıkları - 10. Türkiye Maliye Sempozyumu, İ.Ü. İktisat F. Maliye Bölümü Yayını, 554/80, İstanbul.
EKİN, Nusıet (1998), Bilgi Ekonomisinde Eloktronik Ticaret, İTO Yayını, İstanbul.
EKMEKÇİ, Esra (1994), Kurumlar Vergisinde Dar Yükümlülük, Kazancı Kitap Ticaret A.Ş.. İstanbul.
ERÇEL, Gazi (1999), IMF'ye Niyet Mektubu, www.tcbm.gov.tr/yem/evds/-yayin7irnf7mektuh.html (Erişi m: 23 Haziran 2001).
ERDEM. Edhem (2000), Osmanlı Bankası Tarihi, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul.
ERGİN, Feridun (1980), Kredi Sistemleri, İkiisat Fakültesi, İstanbul.
ERGİNAY, Akif (1976), Kamu Maliyesi, S.Baskt, A.Ü. Hukuk Fakültesi, Yayın No: 382, Ankara.
ERGİNAY, Akif (1981), Vergi Hukuku, 9,Baskı, Turhan Kilabevi, Ankara.
ER KAL, Mustafa E. (1995), Sosyoloji (Toplumbilimi), ö.Baskı. Der Yayınları. İstanbul.
EROL, Mine (1970), Osmanlı İmparatorluğu' nda Kağıt Para (Kaime), TTK, Ankara.
ERÖZ. Mchmel (1977), "Sosyolojide Scbepliiik, Hürriyet ve Zaruret Meselesi", İ.Ü. İktisat F. FINDJKOĞLU Armağanı, 2260/389, İstanbul.
ERTEM, Süleyman Kani (i999). Şark Meselesi Osmanlı' nın Sömürgeleşme Tarihi, (Haz: Osman Selim KOCAOĞLU), Temel Yayınlan, İstanbul.
EYÜPGİLLER, Servet (1994), Bankacılar İçin Banka İşletmeciliği Bilgisi, 5.Baskı, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara.
FALAY, Nihat (1996), Maliye Tarihi, 2.Baskı, Filiz Kitabevi, İstanbul, s.12-13.
PERTEKLİGİL, Azmi (1984), "Menkul Kıymet Borsaları", Türkiye' de Sermaye Piyasaları Semineri Tebliğleri, SPK vc İKV Yayınları İstanbul.
FOSTER, HOBART, LORD (1861), "Türkiye' nin Mali Durumu Hakkında Rapor", Osmanlı Maliyesi Hakkında İngiliz Raporları (1861 - 1892), Derleyen: Nezih VARCAN, T.C. Maliye Bakanlığı, Yayın No: 2000/355, Ankara, 2000
FOURAST1E, Jean (1975), 1995 Uygarlığı, Çev: Tanju GÖKÇÖL, Gelişim Yayınları, İstanbul.
GENCELİ, Mehmet (1989),Ekonometride İstatistikseli/keler, Filiz Kitabevi, İstanbul.
GÖRGÜN, Sevim (1994), Maliye Politikası, İ.Ü. SBF, İstanbul.
GÜÇLÜ, Sami, IŞIK ARA, A. Kadir (1996), "I960 - 1992 Döneminde Türkiye'nin Dış Borçları Üzerine Bir Değerlendirme", İ.Ü. İktisat Fakültesi Mecmuası, Sabahattin ZAİM Armağanı, 1994/B-3, C: 1 -4, İstanbul.
GÜRAN, Tevl'ik (1988), "Tanzimat Döneminde Osmanlı Maliyesi": Bütçeler vc Hazine Hesaplan, 1841 - 1861", Türk Tarih Belgeleri Dergisi, C: 13, S: 17, Ankara.
GVK. 103. madde, 4444 / 3 - Geçici 57. madde.
HANSEN. A.H. (1961), Para Teorisi ve Maliye Politikası, Çev:Ahmet KILIÇBAY, 2.Baskı, İ.Ü.İktisat Fakültesi Yayını, İstanbul.
HAYEK, Friedrich A. (1995, 96, 97), Hukuk, Yasama, ve Özgürlük, 3cild, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınlan, Ankara.
HITLER, Adoİph (1998), Kavgam, Çev: M. Sclman UĞURLU, Kamer Yatınlan, İstanbul.
HOBART, LORD (1863), "Türk Maliyesi Hakkında Rapor", Osmanlı Maliyesi Hakkında İngiliz Raporları (1861 - 1892), Der: Nezih VARCAN, T.C. Maliye Bakanlığı, Yayın No: 2000/355, Ankara, 2000.
IMF (2001), International Financial Statistics February 2001, Washington.
IMKB (1995), Sermaye Piyasası ve Borsa Temel Bilgiler Kılavuzu, İstanbul.
İLKİN, Akın (1985), "Merkez Bankası KaynaklarınınHarp Finansmanında Kullanılması" Harp Ekonomisi, İstanbul.
İNANCIK, Halil (1996), Osmanlı İmparatorluğu - Toplum ve Ekonomi, 2.Baskı, Eren Yayıncılık, İstanbul.
İŞGÜDEN, Tamer (1984), "Ekonomi Teorisinin Sosyolojik Niteliği", M.Ü. İ.İ.B.F. Dergisi, C:I, İstanbul.
İTO (1999), Aylık Ekonomik Veriler, İstanbul.
KARATAŞ, Ccvat (1994), "Türkiye' de Kamu Borçları, Vergi Sistemi ve Kamu Harcamaları 1980 - 93", İ.Ü. İktisat Fak. M.A.M.K., 36. Seri, 3891/551/78, İstanbul.
KAVAK, Ahmet (1992), Katma Değer Vergisi Mevzuatı, Alta Basını Yayım Dağıtım, İstanbul.
KAYACAN. Murat vd (1998), Güneydoğu Asya Krizli Türkiye Ekonomisi ve İM KB 'ye Etkileri, 2,Baskı, İMKB, İstanbul.
KAZGAN, Gül ten (1985), Ekonomide Dışa Açık Büyüme, Altın Kitaplar Yayınevi, İstanbul.
KAZGAN, Haydar (1975), "Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuruluşundan İtibaren Anonim ve Limited Şirketler". Cumhuriyet' in 50. Yılında Türkiye' de Sanayileşme ve Sorunları Semineri, A. Ü. SBF. Ankara.
KAZGAN, Haydar (1995), Osmanlı'da Avrupa Finans Kapitali, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.
KAZGAN, Haydar vd (1995), Osmanlı' dan günümüze Türk Finans Tarihi, Cilt], İMKB, İstanbul.
KEYDER, Çağlar (1999), "Güney Avrupa Modernitesi vc Değişim", ODTÜ Gelişme Dergisi, 26(3-4), Ankara.
K1L1ÇBAY, Ahmet (1991), Türk Ekonomisi, 3.Baskı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara.
KISSINGER, Henry (2000), Diplomasi, Çev: İbrahim H. KURT, 2.Baskı, Türkiye İşbankası Kültür Yayınları. Ankara.
KORKMAZ, Eslendar (1988), "Dış Borçlanma Krizine Yol Açan Gelişmeler". İ.Ü. İktisat Fakültesi Mecmuası, 50. Yıl Armağanı, Cİİt: 44, Sayı: 1 - 4, İstanbul.
KUMBASAR BAYRAKTAR, Sibel (1994), Türkiye' de Sermaye Piyasası Araçlarının Vergilendirilmesi, İMKB, İstanbul.
KURTKAN BÎLGİSEVEN, Ami ran (1995), Genel Sosyoloji, 5. Baskı, Filiz Kitabevi, İstanbul.
LEBRET, J. SAUVE'E (1950), Pêcheries Mondiales et Marche' du Poisson (Tome - /), Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques, Presses Universitaires de France, Paris
LENDES, D. (1969), "The Old Bank and the New: The Financial Revolution of the 19l1' Century", Essays in European Economic History 17S9 - 1914, Edt: F. CROUZET vd, Edward Arrold Ltd, London
LIPSEY, PURVIS vd (?), İktisat, Çev:Ahmet ÇAKMAK, Bilim Teknik Yayınevi, İstanbul.
MAHÇUPYAN, Etycn (1978), "Piyasa Modeli, Toplumsal Yapılar ve K. POLANYI", Toplumcu Düşün, Sayı: 4, İstanbul.
Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel müdürlüğü (1996), Tanzimattan Günümüze Devlet Bütçesi, Ankara.
MASCMKE. Erich (1969), "Outline of the History of German Cartels from 1873 to 1914", Essays in European Economic History 1789 - 1914, Etil: F. CROUZET vd, Edward Arrold Ltd, London.
MENGÜŞOĞLU, Takiyeddin (1979), "Felsefi Antropoloji Işığı Altında sosyoloji". İ.Ü. İktisat Fakültesi Sosyoloji Konferansları, 2629/446, İstanbul.
MİNİBAŞ, Türkei (1992), Az Gelişmiş Ülkelerde Kalkınmanın Finansman Politikaları ve Türkiye, Der Yayınları, İstanbul.
MOREIRE Morvan de Mello vd (1978), Cotıntrie Profiles - Brazil, a Publication of the Population Counsi!,
MURRAY, Stewart (1991), Gold 1991, Gold Fields Mineral Services Ltd, London.
MUSABALLI, Hakkı (1978), Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, Selçuklu Matbaası, İstanbul.
MUTLU, Ayşegül (1994), Savunma Harcamaları, M.Ü. Maliye Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayım, No: 6, İstanbul.
NADAROĞLU, Halil (1974), Kamu Maliyesi Teorisi, İ.İ.T.İ.A. Yayını, İstanbul.
Nations Unions (1975), Manuels sur les Méthodes D'estimation de la Population - Manuel 8 -Méthodes de Projection des Populations Urbaine et Rurale, New York
OECD (1976), National Accounts Statistics - Volume II.
OECD ( 1994), Etudes Economiques De L' Ocde Turquie, Paris.
Oktay YENAL (1999), Ulusların Zenginliği ve Uygarhğı-Eğitim Boyutu, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara.
OKYAY, Vildan (1981), "Batı Anadolu Bölgesinde. Ulaşım Sistemindeki Değişikliğin Merkezler Kademelenmesi Üzerindeki Etkileri (1844 - 1914)", ODTÜ Gelişme Dergisi, 8(3 / 4), Ankara.
ORTAYLİ, Wbev (¡983), İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, HU Yayınlan, İstanbul.
ORTAYLI, Über (2000), Tanzimat Devrinde Osmanlı Mahalli İdareleri (1840 - 1880), TTK, Ankara.
OYAN, Oğuz (1990), "Türkiye' de Kamu Fonlarının Gelişimi ve Özellikleri", İ.Ü. İktisat Fak. M.A.M.K., 32.Seri, İstanbul.
ÖKÇÜN, Gündüz (1969), "20. Yüzyılın Başlarında Osmanlı Maden Üretiminde Türk, Azınlık ve Yabancı Payları". ABADAN' Ankara Armağan, SBF, Ankara.
ÖLÇER, Cüneyt (1989), Osmanlı Devleti Aracılığıyla Yapılan Osmanlı Devleti Borç Antlaşmaları-Metinler, Yayınevi Belli Değil, İstanbul.
ÖNCEL, Mualla (1982), Vergi hukuku. - Uygulamalı Türk Vergi Sistemi, A.Ü. Hukuk Fak. Yayını, Yayın No: 462, Ankara.
ÖNER, Erdoğan (1996), "Kamu Kesimi Gelir - Harcama ve Borçlanma Gereği: Genel Bir Değerlendirme; (1975 - 1993/', Kamu Kesimi Finansman Açıkları -10. Türkiye Maliye Sempozyumu, İ.Ü. İktisat F. Maliye Bölümü Yayını, 554/SO, İstanbul.ÖNSOY, Rifat (1994), "Tanzimat Dönemi İktisat Politikası", Taııziınatm 150. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu, TTK, Ankara.
ÖNSOY, Rİfal (1994), "Tanzimat Döneminde iktisadi Düşüncenin Teşekkülü", Mustafa Reşid Paşa ve Dönemi Semineri Bildiriler, 2.Baskı, TTK, Ankara.
ÖZGÜVEN, Ali (1987), "Jean Babtiste Say", / Ö. İ.F.M. Sabri Ülgener' e Armağan, C:43, S: l-4, İstanbul.
ÖZGÜVEN, Ali (1991), İktisat Bilimine Giriş, 6. Baskı, Filiz Kitabevi, İstanbul.
PAKDEMİRÜ, Ekrem (1985), '-Türkiye' nin İç ve Dış Borçları", İ.Ü. iktisat FaL.M.A.M.K., 29.Sc.ii. 3304/510/68, İstanbul.
PAMUK, Şevket (1984), Osmanlı Ekonomisi ve Dünya Kapitalizmi, Yurt Yayınları, İstanbul.
PAMUK, Şevket (1994), Osmanlı Ekonomisinde Bağımlılık ve Büyüme, 2.Baskı, Tarih Vakfı Yurt Yayınlan, İstanbul.
PAMUK, Şevket (1995), "En Büyük Tağşiş ve 1844 Tarihli Tahsis-i Sikke İşlemi", Toplumsal Tarih, C:Z,S:\3, İstanbul.
PAMUK, Şevket (1999), Osmanlı İmparatorluğunda Paranın Tarihi, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul.
PARASIZ, İlker (1992). Para Banka ve FinansalPiyasalar, 4.Baskı, Ezgi Kitabevi, Bursa. PARASIZ, İlker (1995), Kriz Ekonomisi, Ezgi Yayınevi, Bursa.
PEACOCK, T. Alan, WIESMAN, Jack (1961), The Growth of Public Expenditure in the United Kingtom, Princeton University, Princeton.
PHİLON, Dominique, Döviz Kurları, İletişim Yayınlan, İstanbul.
POLANYI, Kari (1978), "Kurumsal! aştırılmış Süreç Olarak Ekonomi", Çev: Etyen MAHÇUPYAN, Toplumcu Düşün, Sayı: 4, İstanbul.
POLANYI, Kari (1986), Büyük Dönüşüm, Çev: Ayşe BUĞRA, Alan Yayıncılık, İstanbul.
ROBINSON, Joan (1984), İktisat Felsefesi, Çev: Vural SAVAŞ, M.Ü. İİBF Yayını, 417/366, İstanbul.
RUMROLD (1872), "1872 - 73 Yılları Türk Bütçesi ile İlgili Rapor", Osmanlı Maliyesi Hakkında İngiliz Raporları (1861 - 1892), Der: Nezih VARCAN, T.C. Maliye Bakanlığı, Yayın No: 2000/355, Ankara, 2000.
S. STRUMILIN (1969)', "Industrial Crises in Russia 1847 - 1867", Essays in European Economic History 1789- 1914, Edl: F. CROUZET vd, Edward Arrold Ltd, London.
SAMUELSON, Paul A„ NORDHAUS, William D. (1989), Economics, I3.Edition, McGRAW-HILL International Editions.
S ARC, Celal (1940), "Tanzimat ve Sanayimiz", Tanzimat I, Maarif Malbaası, İstanbul.
SAYİN, Abdurrahman Vefik (1913), Tekilİf Kavaidi, (Latin Alfabesine Transkripsiyonu: F. Hakan ÖZKAN), T.C. Maliye Bakanlığı, 1999/352, Ankara
SELÇUK, Hasan (1996), "Körfez Ülkelerinin Fon Fazlalıklarının Uluslararası Plasmanı", lif. İktisat Fakültesi Mecmuası, Sabahattin ZAİM Armağanı, 1994 / B - 3, c - 1 - 4, İstanbul.
SEVİĞ, Veysi (1998), "Bütçe Üzerindeki Siyasi Baskılar ve Borçlanma Gereği", İ.Ü. İktisat Fak. M.A.M.K., 38. Seri, İstanbul.
SÖNMEZ, Sinan (İ990), "Az Gelişmiş Ülkelerin Finansmanında Özel Bankaların İşlevi", İ.Ü. İktisat Fakültesi M.A.M.K. 32.Seri, İstanbul.
ST1GLITZ, Joscph (1994), Kamu Kesimi Ekonomisi, Çev: Ömer Faruk BATUREL, 2.Baskı, M.Ü. İ.İ.B.F. Yayım, İstanbul.
SUVLA, Refü Şükrü ((940). "Tanzimat Devrinde İkrazlar", Tanzimat l, Maarif Matbaası, İstanbul.
T.C. Maliye Bakanlığı (1991), OECD Üyesi Ülkelerde Uygulanan Gelir Vergisi Tarifeleri ile 1960 ve Sonraki Yıllarda Türkiye' de Uygulanan Gelir Vergisi Tarifeleri, En Az Geçim İndirimi ve Özel indirim Tutarları, Ankara.
T.C. Maliye Bakanlığı (1994), 1995 Mali Yılı Bütçe Gerekçesi, Ankara.
T.C. Maliye Bakanlığı (¡997), Yıllık Ekonomik Rapor, Ankara.
T.C. Maliye ve Gümrük Bakanlığı (1989), 1990 Mali Yılı Bütçe Gerekçesi, Ankara,
TABAKOĞLU. Ahmet (1994), Türk İktisat Tarihi, 2.Baskı, Dergah Yayınları, İstanbul.
TABAKOĞLU. Ahmet (1998), İstanbul Ahkam Defterleri-İstanbul Finans Tarihi I, İBB İstanbul Araştırmaları Merkezi, İstanbul
TBB (1998), Bankacılar, Sayı:26. ek, İstanbul.
TBB (1998), Bankalarımız 1997, İstanbul.
TCMB(1997), Yıllık Rapor (1996), Ankara.
TCMB (1999), Üç Aylık Bülten 1999-11, Ankara.
TCMB (2001), Para Politikası Raporu, Ankara.
TCMB (2001). Yıllık Rapor 2001, Ankara.
TENGİRŞENK, Yusuf Kemal (1940), 'Tanzimat Devrinde Osmanlı Devleli'nin Harici Ticaret Siyaseti", Tanzimat I, Maarif Matbaası, İstanbul.
TOBB (1993), 1992 Ekonomik Rapor, 48. Genel Kurul.
TOPRAK, Zafer (1997), "İktisat Tarihi". Türkiye Tarihi III Osmanlı Devleti 1600-1908, 5.Baskı, Cem Yayınları, İstanbul.
TOSUNER, Mehmet (1989), 1980 sonrası Türk Vergi Sisteminin Yapısı ve Gelişimi, Bayraklı Matbaacılık, İzmir.
TUNA, Orhan (1986), "İktisadi Kriz - Depresyon ve Neticeleri". İ.Ü. İkiisat Fak. Sosyal Siyaset Konferansları 35 - 36. Kitaplar, 3409 / 515. İstanbul.
TURANLİ, Rona, İŞGÜDEN. Tamer (1987), Ansiklopedik Ekonomi Sözlüğü, Bilim Teknik Yayınevi, İstanbul.
TURHAN, Salih (1985), "Harbin Finansmanına İlişkin Uygulamalar", Harp Ekonomisi, İstanbul. TURHAN, Salih (1998), Vergi Teorisi ve Politikası, 6.Baskı, Filiz Kitabcvi, İstanbul. TÜMTİS (1998), Tümtis Çalışına Raporu 1995 -1998, İstanbul.
TÜSİAD (1996), 1980 Sonrasında Kaynakların Kamu ve Özel Sektör Arasında Paylaşımı ve Sonuçları, İstanbul.
TÜSİAD (1996), 1996 Yılına Girerken Türk Ekonomisi, İstanbul.
UN (1972), La Situation Démographique Dans le Monde en 1970, New York
ÜNAL, Targan (1995), Gelişen Borsalarda Kamusal Yatırımcılar - Türkiye Örneği, İMKB Yayım, İstanbul.
VELDET, Hıfzı (1940), "Kanunlaştırma Hareketleri ve Tanzimat", Tanzimat I, Maarif Matbaası, İstanbul.
WEBER, Max (1995), Toplumsal ve Ekonomik Örgütlenme Kuramı, Çcv: Özer OZANKAYA, İmge Kitabevİ, Ankara.
WEBER, Max (1999), Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu. Çev: Zeynep GÜRATA, Ayraç Yayınları, Ankara.
World Almanac Education Group (2002), The World Almanac and Book Facts 2002, New York.
YAŞA, Memduh (1978), Devlet Borçları, A.Ü- Hukuk Fakültesi Ekonomi ve Maiiye Enstitüsü Yayınlan, 421/4, Ankara.
YENAL, Oktay (1999), Ulusların Zenginliği ve Uygarlığı - Eğilim Boyutu, Türkiyr İşbamkası Kültür Yayınları, Ankara.
YERASİMOS, Stefanos (1977), Azgelişmişlik Sürecinde Türkiye H - Tanzimattan h Dünya Savaşına, (Çev: Babür KUZUCU), 2.Baskı, Gözlem Yayınları, İstanbul.
YILDIRIM, Sevdil. ALTUN, Oğuz (1995), "Türk Bankacılık Kesiminin Değerlendirilmesi: 1980 - 93 Dönemi", Türkiye' de Kaynak Aktarını Sürecinde Sermaye Piyasalarının Rolü: 1980 Sonrası Dönemin Bir Değerlendirilmesi, SPK, Ankara.
YILMAZ, Serap (1992), "Osmanlı İmparatorluğu' nun Doğu ile Ekonomik İlişkileri: 18. Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı - Hint Ticareti ile İlgili Bir Araştırma Fransız Arşivlerinden I", Belleten, Sayı: 215. Ankara.
ZAİM, Sabahattin (1992), Çalışma Ekonomisi, 9.Baskı, Filiz Kitabcvi, İstanbul.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com