Buradasınız

VERGİ PSİKOLOJİSİ VE VERGİYE KARŞI MÜKELLEF TEPKİLERİ

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Taxpayers’ reactions towards tax occur with different reasons and different forms. Reasons of this reactions show differences according to perception of the tax. While some of the reactions occur within legal limits, some of the reactions occur within nonlegal limits. Tax reactions occur with different forms. Such as tax evasion, tax avoidance, reflection of the tax, tax strike, settlement of tax. At this study, psychology of tax is explained then taxpayers’ reactions towards tax are interpreted in different ways.
Abstract (Original Language): 
Vergiye karşı mükellef tepkileri farklı biçimlerde farklı nedenlerle ortaya çıkabilmektedir. Bu tepkilerin ortaya çıkış nedenleri vergilemeyi algılama biçimine göre farklılık gösterebilmektedir. Vergiye karşı tepkilerin bir kısmı yasal sınırlar içinde ortaya çıkarken, bir kısmı ise yasal sınırların dışında ortaya çıkmaktadır. Vergi tepkileri vergiden kaçınma, vergi yansıması, vergi kaçırma, vergi grevi, vergi yerleşmesi vb. biçimlerde ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada vergi psikolojisi açıklanıp, vergiye karşı mükellef tepkileri farklı açılardan değerlendirilecektir.

REFERENCES

References: 

Alm, James, Torgler, Benno, ‘Culturel Differences and Tax Morale in
United States and in Europe’, Journal of Economic Psychology, 27
(2006).
Aksoy, Şerafettin(2011) Kamu Maliyesi (Kamu Harcamaları-Kamu
Gelirleri-Devlet Borçları-Bütçe-Maliye Politikası), Filiz Kitabevi,
2011.
Aktan, Coşkun Can. Vergiye Karşı Aktif ve Pasif Tepkiler, (Çevrimiçi)
http//www. Canaktan.org/ekonomi/kamu maliyesi/vergi-psiko/tepkiler.
htm, 06.01.2004.
Aktan, Coşkun Can, Çoban, Hilmi (2006). ‘Vergileme Ekonomisi ve Vergileme
Psikolojisi Perspektifinden Vergiye Karşı Tutum ve Davranışları
Belirleyen Faktörler’, Vergileme Ekonomisi ve Vergileme Psikolojisi,
Seçkin Yayıncılık.
Aktan, Coşkun Can (2006). ‘Vergi Psikolojisinin Temelleri ve Vergi Ahlakı’,
Vergileme Ekonomisi ve Vergileme Psikolojisi, Seçkin Yayıncılık.
Aktan, Coşkun Can, Dinleyici, Dilek, Saraç, Özgür (2006). ‘Vergilere
Karşı Tepkiler ve Vergilerin Ahlakı ve Sosyal-Psikolojik Sınırları, Vergileme
Ekonomisi ve Vergileme Psikolojisi, Seçkin Yayıncılık.
Akdoğan, Abdurrahman. ‘Vergilendirme Politikası, Gelir ve İkame Etkileri
Açısından İzlenebilecek Gelir Vergisi Politikasının Değerlendirilmesi’,
G.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi, 2(1999).
Batırel, Ömer Faruk. ‘Vergi Kaçakçılığı ve Vergiye Gönüllü Uyum, Vergi
Dünyası, 175(1996).
Çavuş, Mehmet. ‘Vergi Arbitrajı AçısındanVergi Rekabetinin ve Türkiye’deki
Uygulamalarının Analizi, Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve
Vergi Cennetleri’, Yaklaşım, 31(2006)
Çelikkaya, Ali. ‘Mükelleflerin Vergiye Gönüllü Uyumunu Etkileyen Faktörler’, E-Akademi Hukuk, Ekonomi Ve Siyasi Bilimler Aylık İnternet
Dergisi, 5(2002).
Çiçek, Halit, Karakaş, Mehmet, Yıldız, Abdunnur (2008) Güneydoğu
Anadolu Bölgesinde Vergi Yükümlülerinin Vergiyi Algılama Tutum
ve Analizi: Bir Alan Araştırması, Ankara.
Eden, Lorraine (2003). Taxes, Transfer Pricing and Multinational Enterprise,
Oxford University Press, 2001 Chapter 21. Edited By, Alan
M. Rugman, Thoma L. Brewer, The Oxford International Business.
Eyüpgiller, Saygın. Vergiden Kaçınma ve Vergi Peçelemesi”, Yaklaşım,
113(2002).
Heper, Fethi(2003) Kamu Maliyesi, Açıköğretim Yayınları, 2003.
Gerçek Adnan, Yüce, Mehmet(1998) Mükelleflerin Vergiye Yaklaşımı-
Açısından Türk Vergi Sisteminin Değerlendirilmesi, Bursa Ticaret
Ve Sanayi Odası, Bursa.
İzgi, Kadriye, Saruç, Naci Tolga ‘Sosyo-Kültürel Faktörlerin Vergi
Ahlakı Üzerindeki Etkisi: Üniversite Öğrencileri ile Yapılan Anket’,
Ekonomi Bilimleri Dergisi, C.3, No: 2,2011.
Karabulut, Mehmet(1996) Vergi Aflarının Vergi Ahlakı Üzerine Etkileri,
Yüksek Lisans Tezi.
Kaşıkçı, Mahmut(1999) Türk Hukukunda Vergi Kaçakçılığı Suçları,
Doktora Tezi.
Kumluca, İbrahim.” Vergiye Gönüllü Uyumu Etkileyen Faktörler”, Vergi
Sorunları, 180 (2003).
Nadaroğlu, Halil(1976) Kamu Maliyesi Teorisi, İstanbul.
Oktar, Ateş (2011). Vergi Hukuku, İstanbul.
Özyer, Mehmet Ali (2003) Vergi Usul Kanunu Uygulaması” , Maliye
Hesap Uzmanları Yayınları, Ocak 2003.
Pope, Jeff, Mohdali, Raihana. ‘The Role of Religiosity in Tax Morale and Tax Compliance’, Australian Tax Forum, 25 (2010).
Schmölders,Günter(1987) Genel Vergi Teorisi, İstanbul.
Selen, Ufuk ( 2011) ‘Türkiye’de Vergi Kapasitesinin Kullanımı ve Vergi
Yükü Üzerine Bir Değerlendirme’, Vergi ve Vergi Politikası Üzerine
İncelemeler, Editör: Nihat Edizdoğan, Özhan Çetinkaya, Ekin Kitabevi,
Bursa.
Soydan,Billur Yaltı(1993) Uluslar arası Hukuksal Çifte Vergilendirmeyi
Önleme Ve Ortadan Kaldırma Anlaşmaları Ve Türkiyenin Taraf
Olduğu Anlaşmalar, Doktora Tezi.
Şenyüz, Doğan (1995) Vergilendirmede Yükümlü Psikolojisi.
Tezcan, Keramettin(2004) ‘Vergi Dairesi Mükellef İlişkisinde Vergi İdaresi
Personelinin Sosyal ve Psikolojik Yapısı’, Son Baskı, 6(2004)(Çevrimiçi)
www.sonbaski.com.22.12.2004.
Torgler, Benno, Demir, C. İhsan, Macintyre, Schaffner, Murkus, ‘Causes
and Conseguences of Tax Morale: An Emprical Investigation’ Economic
Analysis-Policy, 38(2008).
Tosuner Mehmet, Demir,Cemil. ‘Toplumsal Olgu Olarak Vergi Ahlakı’,
Gazi Üni, İİBF Dergisi, 9/3 (2007).
Tunçer, Mehmet. ‘Hükümet-Birey İlişkilerinin Vergi Uyumuna Etkisi ve
Türkiye’, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, (2002).
Turhan, Salih(1998)Vergi Teorisi Ve Politikası, Filiz Kitabevi, İstanbul.
Uluatam, Özhan(1999) Kamu Maliyesi, İmaj Yayıncılık, Ankara.
Uçak, Cemalettin. Vergi Psikolojisi, Vergi Dünyası, 189 (1997).
Yeniçeri, Harun. “Beyan Esasına Dayanan Vergilerde Vergi Kayıp ve Kaçaklarının
Psikolojik Nedenlerinin Tespitine Yönelik Bir Araştırma”,
Vergici Ve Muhasebeciyle Diyalog, 211, 2005.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com