Buradasınız

KİŞİLERARASI İLİŞKİ BOYUTLARI ÖLÇEĞİ'NİN GELİŞTİRİLMESİ

Scale of Dimensions of Interpersonal Relationships

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In this study, it was aimed to develop an original scale which is appropriate to Turkey's conditions, predicting interpersonal relationships wid determining relationship's dimensions. Parallel to this aim, Scale of Dimensions of Interpersonal Relationships was developed. The population of the study was young adults, and randomly chosen 680 young adults whose ages ranged from 20 to 40 (301 male, 379female) participated. In order to determine the construct validity of the scale, based on content analysis, factor analysis was conducted using principal components analysis and four factors (approval, dependence, empathy, misting others, and emotional awareness) were obtained. They explained 36.04 % of the total variance together and these were related to each other moderately. Social Skills Evaluation Scale, Social. Anxiety Scale,- and Communication Skills Inventory were used for the criterion validity. Results indicated that "approval dependence" subscale was related to all subscales of Social Skills Evaluation Scale and Communication Skills Inventory negatively, whereas the subscale was related to Social Anxiety Scale, positively. Besides, Social. Approved Scale was used and it is hereby shown that the scale was not affected by social acceptance. In reliability analysis, Cronbach 's alpha values for the subscales of scale were between . 78 and .85, test-retest reliability coefficient were between .62 and .96
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada Türkiye koşullarına uygun, kişilerarası ilişkileri yordayan ve ilişki boyutlarını saplayan, özgün, bir ölçeğin geliştirilmesi amaçlanmışın: Bu doğrultuda Kişilerarası İlişki Boyutları Ölçeği (KİBÖ) geliştirilmiştir. Evrenini genç yetişkinlerin oluşturduğu araştırmaya, tesadüfi Örnekleme yolu ile 20-40 yaş aralıklarında 680 genç yetişkin (301 erkek, 379 kadın) katılmıştır. içerik analizi tekniği ile geliştirilen KİBÖ'nün yapı geçerliliği, temel bileşenler yöntemi ile sınanmış ve ölçeğin dört faktörlü bir yapı gösterdiği ortaya konmuştur. Onay bağımlılık, empati, başkalarına güven ve duygu farkındalığı olarak isimlendirilen faktörler birlikte, test toplam varyansmm % 36.04'ünü açıklamış ve birbirleri ile orta derecede ilişkili çıkmışlardır. Ölçüt geçerliği sınamasında Sosyal Beceri Değerlendirme Ölçeği, Sosyal Kaygı Ölçeği ve İletişim Becerileri Envanteri 'nden yararlanılmıştır. Bulgular, KİBÖ 'nün "Onay bağımlılık" alt boyutu. Sosyal. Beceri Değerlendirme ölçeği ve İletişim Becerileri Envanteri'nin tüm alt boyutları ile ters yönde ilişkili olduğunu; Sosyal Kaygı Ölçeği ile de doğrusal ilişki sergilediğini göstermektedir. Ayrıca yapı geçerliliği dâhilinde de Sosyal Beğenirlik Ölçeği kullanılmış ve Ölçeğin sosyal beğenirlikten etkilenmediği ortaya konmuştur. Güvenirlik analizlerinde KİBÖ'niin alt boyutlarının Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayıları .78 ile .85 arasında; test-tekrar test değerlerinin de .62 ile . 96 arasında değiştiği görülmektedir.

REFERENCES

References: 

Aclon, S. G.
(1999)
. Interpersonal theory and circwnplex structure. Basılmamış doktora tezi. Northwestern University. Illinois.
Anastasi, A. (1988). Psychological, testing. New York: Macmillan Publishing Company.
Aydın, B. (2002). Genç yetişkinlik. B. Aydın (Ed.), Gelişim Psikolojisi, içinde. Ankara: Televizyon Tanıtım Tasarını Yayıncılık Ltd. Ştİ.
58
SEVA
L ERDEN İMAMOĞLU, BETÜL AYDIN
Aydın, B., Derelioğlu.Y-, & Palut, B. (2001). Sosyal Beceri (IKE) Ölçeği geçerlilik ve güvenirlik çalışması" 6. Ulusal PDR Kongresi, Ankara ODTÜ.
Bacanlı, H. (1997). Sosyal ilişkilerde benlik: Kendini ayarlamanın psikolojisi, istanbul: Milli Eğitim Basımevi.
Baldwin, M. W. (1992). Relational schcmas and the processing of social information. Psychological Bulletin, 112, 461-484.
Bilgin, N. (2006). Sosyal bilimlerde içerik analizi. Teknikler ve örnek çalışmalar. Ankara: Siyasal Kitabevi.
Bornsteİn, R. F.
(1992)
. The dependent personality: Developmental, social, and clinical perspectiveness. Psychological Bulletin, 112, 3-23.
Bornstein, R. F., Hilsemoth, M. J., Padawer, J. R., & Fowler, J. C. (2000). Interpersonal dependency and personality pathology. Journal of Personality Assessment, 75, 478¬491.
Büyüköztürk, Ş. (2005). Veri analizi el kitabı. (5. Basım), Ankara: PegemA Yayıncılık.
Duck, S. (1993). Individuals in relationships: Understanding relationships processes series. Volume I. UK: SAGE Publications.
Erikson, E. (1982). The life cycle completed. New York: Norton.
Ersanli, K. &
Balcı, S. (1998). İletişim Becerileri Envanterinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 22,7-12.
Fishbane, M. D.
(2001)
. Relational narratives of the self. Family Process, 40, 273-292.
Fiske, S.
&
Taylor, S. (1991). Social cognition. New York: McGraw-Hill.
Graham, G. & Lafollette, H. (1989). Person to person. Philadelphia: Temple University Press.
Horowitz, L. M., Dryer, D. C, & Krasnoperova, E. N. (1997). The circumplex structure of interpersonal problems. R. Plulchik & H. R. Conte (Eds.), Circumplex models of personality and emotions içinde Washington, DC: American Psycho!ogical Association.
Horowitz, L. M., Rosenberg, S. E., ve Bear, B. A., Ureno, G., ve Villascnor, V. S. (1988).
Inventory of interpersonal problems: Psychometric properties and clinical aplications. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 56, 885-892.
Kağıtçıbaşı,
C
. (1982a). Introduction. C. Kağitcibasi (Ed.), Sex roles, family and community in Turkey içinde (s. 1-32) Bloomington, IN: Indiana University Turkish Studies 3.
Kağıtçıbaşı
C
. (1982b). Sex roles, values of children and fertility in Turkey. C. Kağitcibasi (Ed.), Sex roles, family and community in Turkey içinde (s. 151-180). Bloomington, IN: Indiana University Turkish Studies 3.
Kağıtçıbaşı C. (1990). İnsan, aile, kültür. Istanbul: Remzi Kitabevi.
Kağıtçıbaşı, Ç. (1998). Kültür ve benlik, kültürel psikoloji: İnsan bağlamında insan ve aile. İstanbul: Akan Yayınlan.
KİŞİLERARASI İLİŞKİ BOYUTLARI ÖLÇEĞİ
59
Kozan, K. (1984). Davranış bilimleri araştırmalarında sosyal begenirlik boyutu ve Türkiye için bir sosyal begenirlik Ölçeği. ODTÜ Gelişme Dergisi, 10, 447-478.
LaFollette, H. (1997). Kişisel ilişkiler: Sevgi, kimlik ve ahlak. (Çcv: F. Lckesizalın). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
LaForgc, R.,
&
Suczek, R. F.
(1955)
. The interpersonal dimensions of personality: HI. An interpersonal check list. Journal of Personality, 24, 94-112.
Lane. R. D., Sechresl, L., Riedel, R., Shapiro, D., & Kaszniak, A. (2000). Pervasive emotion reeognation deficit common to alexitymia and repressive coping sytîe. Psychosomatic Medicine, 62, 492-501.
Örünğ, S. (1998). înterdependeney and the family in Turkey. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezİ, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Öztan, N. (1994). Kişilerarası İlişki Tarzı Ölçeği geçerlik ve güvenirliği. Y. Topsever & M.
Göregetıli (Ed.).S. Ulusal Psikoloji Kongresi Bilimsel Çalışmaları içinde (s. 37-44). Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınlan.
Palancı, M. (2004). Üniversite öğrencilerinin sosyal kaygı problemlerini açıklama ve gidermeye yönelik gerçeklik terapisi oryantasyonlu bir yardım modelinin geliştirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Pincus, A. L.
(1994)
. The interpersonal circumplex and the interpersonal theory: Perspectives on personality and it's pathology. Strack, S. ve Lorr, M. (Eds.), Differentiating normal and abnormal personality içinde (s. 245-303). New York: Springer.
Rogers. C. R. (1983). Empatik
olma
k değeri anlaşılmamış bir varoluş şeklidir. (F. Akkoyun, Çev.). Ankara Üniversitesi, Eğilim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 16, 103-123.
Rotter, J. B. (1967). A new scale for the measurement of interpersonal trust. Journal of Personality, 35, 651-665.
Safran,
J
. D. (1990). Towards a refinement of cognitive therapy in interpersonal theory: I. Theory. Clinical Psychology Review, 10, 87-105.
Şahin, N., Durak, A. & Yasak, İ. ( (1995). Kişilerarası İlişkiler Ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. Vllk Ulusal Psikolojik Kongresi, İzmir.
Tajfel. H.
&
Turner, J. C. (1986). The social identity theory of intcrgroup behavior. S. Worchel ve W. G. Austin (Ed.), Psychology of intergroup relations içinde. Chicago, IL: Nelson-Hall.
Tarkun- Tavşancıl, E. (2002). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi, Ankara; Nobel Yayınları.
Taulbec, E. S.,
&
Clark, T. L.
(1982)
. A comprehensive, annotated bibliography of selected psychological tests: Interpersonal Check List, MMPI, Short Form. The Blacky Pictures. Troy, NY: Whitston.
Tavşancıl, E.; Aslan, A.E. (2001). içerik analizi ve uygulama örnekleri. İstanbul: Epsilon Yayınevi.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com