Buradasınız

Romantik Kıskançlığın Bağlanma Stilleri, Benlik Saygısı, Kişilik Özellikleri ve Evlilik Doyumu Açısından Yordanması

Predicting Jealousy: The influence of attachment styles, self-esteem, personality traits and marital satisfaction

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The main purpose of the present study is to examine the relationships among jealousy, self-esteem, personality characteristics, attachment styles and marital satisfaction. The secondary aim is to investigate how these relationships vary in terms of gender. In accordance with this aim, 99 participants completed Demographic Information Form, Multidimensional Jealousy Scale, Rosenberg Self Esteem Scale, Experiences in Close Relationships Questionnaire, Five Factor Personality Inventory Short Form and Marriage Life Scale. Then, stepwise regression analyses were carried out for the whole participants and for female and male participants separately. The analyses for all participants revealed only openness to experience as a predictor of emotional jealousy subscale of multidimensional jealousy scale and explained 5.2% of the variance. The analyses performed for only women participants demonstrated openness to experience and extraversion as significant predictors of emotional jealousy sub-scale and explained 19.4% of the variance. In terms of cognitive jealousy subscale, the analyses revealed only extraversion as significant predictor which explained 7% of the variance. Lastly, the analyses carried out for only male participants demonstrated avoidant attachment and responsibility as significant predictors of cognitive jealousy scale. The results are discussed in terms of related theories and earlier research findings.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın temel amacı evli kişilerin kıskançlık düzeyleri ile benlik saygısı, kişilik özellikleri, bağlanma stilleri ve evlilik doyumları arasındaki ilişkileri incelemektir. Araştırmanın ikincil bir amacı da söz konusu ilişkilerin cinsiyetler arasında nasıl bir farklılık gösterdiğini ele almaktır. Bu amaçlar doğrultusunda 99 katılımcıya Demografik Bilgi Formu, Çok Boyutlu Kıskançlık Ölçeği, Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği, Yakın İlişkilerde Yaşantılar Anketi, Beş Faktör Kişilik Envanteri Kısa Formu ve Evlilik Yaşam Ölçeği uygulanmıştır. Daha sonra, tüm katılımcılar için ve kadın ve erkek katılımcılar için ayrı ayrı aşamalı regresyon analizleri yapılmıştır. Tüm katılımcılarla yapılan aşamalı regresyon analizi sonuçları deneyime açıklığın çok boyutlu kıskançlık ölçeğinin duygu alt ölçeğini yordadığını ve varyansın %5.2’ni açıkladığını ortaya koymuştur. Cinsiyetler için ayrı ayrı yapılan analizlerde ise kadın katılımcılar için deneyime açıklığın ve dışa dönüklüğün duygu alt ölçeğinin yordadığını ve varyansın %19.4’ açıkladığını göstermektedir. Ölçeğin bilişsel kıskançlık alt boyutu söz konusu olduğunda dışa dönüklük değişkeni yordayıcı olarak bulunmuş ve varyansın %7’sini açıklamıştır. Yalnızca erkek katılımcılarla yapılan analizlerde kaçıngan bağlanma ve sorumluluğun kıskançlığın bilişsel alt ölçeği için anlamlı yordayıcılar olduğu bulunmuş ve bu değişkenler varyansın %25’ini açıklamışlardır. Araştırmadan elde edilen sonuçlar konu ile ilgili kuramsal yaklaşımlar, yurt içi ve yurt dışında yapılan çalışmalar temelinde tartışılmıştır.
1
22

REFERENCES

References: 

Aslan, H. (2006). Çalışanların İş Doyumu Düzeylerine Göre Depresyon Benlik Saygısı ve
Denetim Odağı Algısı Değişkenlerinin İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans
Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi.
Basow, S.A. (1992). Gender stereotypes and roles. Pasific Grove, CA: Brooks/Cole
Barelds,D.P.H. (2005). Self and Partner Personality in Intimate Relationships. European
Journal of Personality Eur. J. Pers. 19: 501–518 (2005)
Baumeister,R.F., Campbell, J.D., Krueger,J.I., & Voha, D.K. (2003). Does high self esteem
cause better performance, interpersonal success, happiness or hesltier life styles?
Psychological Science in the Public Interest, 4, 1-44.
Bradbury, T.N., & Fincham, F.D. (1990). Attributions in marriage: rewiev and critique.
Psychological Bulletin, 107: 3-33.
Bradbury, T.N., & Fincham, F.D.,Beach,S.R.H. (2000).Research on the Nature and Determinants
of Marital Satisfaction: A Decade in Review. Journal of Marriage and the
Family 62 (November 2000): 964–980
Brennan, K. A., Clark, C. L., & Shaver, P. R. (1998). Self-report measurement of adult
romantic attachment: An integrative overview. In J. A. Simpson & W. S. Rholes (Eds.),
Attachment theory and close relationships (pp. 46-76). New York: Guilford Press
Brown, J. D. (1998). The self. McGraw-Hill series in social psychology. New York, NY,
US: McGraw - Hill.
Buss, D.M & Haselton, M. (2005). The Evolution Of Jealousy. Trends in Cognitive Sciences
www.sciencedirect.com (13.12.2010). 53
Buunk, A.P., Solano, A.C., Zurriga, R., & Gonzales, P. (2011). Gender Differences in the
Jealousy-Evoking Effect of Rival Characteristics: A Study in Spain and Argentina.
Journal of Cross-Cultural Psychology, 42, 323-339.
Buunk, B. (1982). Anticipated Sexual Jealousy : Its Relationship to Self-Esteem, Dependency,
and Reciprocity. Personality and Social Psychology Bulletin, 8, 310- 316.
Büyükşahin, A. (2004). Türkiye’de Uyarlama Çalışmaları Yapılmış ya da Türk Kültüründe
Geliştirilmiş İkili İlişkiler Kapsamındaki Ölçeklerin Kısa Tanıtımı. Türk Psikoloji
Dergisi 19 (53), 129 – 143.
Cihan - Güngör, H. (2007). Evlilik Doyumunu Açıklamaya Yönelik Bir Model Geliştirme.
Yayımlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi: Ankara
Clarke,J., DeCicco,T.L. &Navara,G. (2010). An investigation among dreams with sexual
imagery, romantic jealousy and relationship satisfaction. International Journal of Dream
Research Volume 3, No. 1
Collins, N. & Read, S. J.(1990). Adult Attachment, Working Models and Relationship Quality
in Dating Couples. Journal of Personality and Social Psychology,58( 4), 644 - 663
Demirtaş, A. (2004). Yakın ilişkilerde kıskançlık (Bireysel, İlişkisel ve Durumsal Değişkenler).
Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi: Ankara
Demirtaş, H, A. & Dönmez, A. (2006).Yakın İlişkilerde Kıskançlık; Bireysel, İlişkisel ve
Durumsal Değişkenler. Türk Psikiyatri Dergisi 17(3): 181 – 191.
Demirtaş, H, A. & Dönmez, A. (2006). Jealousy in Close Relationships: Personal,Relational,
and Situational Variables. Türk Psikiyatri Dergisi ,Turkish Journal of Psychiatry 17(3):
181 – 191.
Curun, Çapkın / Psikoloji Çalışmaları Dergisi 34-1 (2014) 1-22 21
Depue,R.A.,Collins,P.F.(1999) Neurobiology of the structureof personality: Dopamine,
facilitationof incentive motivation, and extraversion. Behavioral and Brain Scıenles
(1999) 22, 491–569
DeSteno,D., Valdesolo,P. and Bartlett,M.Y. (2006). Jealousy and the Threatened Self:
Getting to the Heart of the Green-Eyed Monster. Journal of Personality and Social
Psychology Copyright 2006 by the American Psychological Association 2006, Vol.
91, No. 4, 626–641
Dugosh,J.W.( 2000).On Predıctıng Relatıonship Satısfactıaon From Jealousy: The Moderatıng
Effects Of Love. Current Research in Social Psychology, 5, 17
Gatzeva, M. ve Paik, A. (2011). Emotional and Physical Satisfaction in Noncohabiting,
Cohabiting, and Marital Relationships: The Importance of Jealous Conflict. Journal
of Sex Research, 48 (1), 29-
Gillath,O., Bunge,S., Shaver,c.w. Wendelken,ve Mikulincer,M 2005). Attachment-style
differences in the ability to suppress negative thoughts: Exploring the neural correlates.
NeuroImage 28 (2005) 835– 847
Guerrero, L. K. (1998), Attachment-style differences in the experience and expression of
romantic jealousy. Personal Relationships, 5: 273–291.
Guerreroa L. ve Eloy, S. (1992). Relational Satisfaction And Jealousy Across Marital
Types. Communication Reports: 5 (1).
Griffin, D. ve Bartholomew, K. (1994). Models of the Self and Other: Fundamental Dimensions
Underlying Measures of Adult Attachment. Journal of Personality and Social
Psychology,1994, Vol.67,No.3, 430-445 Copyright 1994 by the American Psychological
Association,Inc.0022-3514/94.
Güler - Şahin, R. (2006). Bireylerin Proaaktif Kişilik Yapısı ile Benlik Saygısı Düzeyleri
Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Sakarya: Sakarya
Üniversitesi.
Harris,C.R. (2002). Sexual and Romantıc Jeaousy In Heterosexual And Homosexual Adults.
American Psychological Society VOL. 13, NO. 1.
Hazan, C.& Shaver, P.R(1994). Attachment as an Organizational Framework For Research
on Close Relationships. Psychological Inquiry, Vol. 5, No. 1. (1994), pp. 1 - 22. 56
Hazan, C.& Shaver, P.(1994). Romantic Love Conceptualized as an Attachment Process.
Journal of Personality and Social Psychology, 1987, Vol. 52, No. 3, 511-524
John,O.P. and Srivastava,S. ( 1991) The Big Five Trait Taxonomy: History, Measurement,
and Theoretical Perspectives.L. Pervin and O.P. John (Eds.), Handbook of personality:
Theory and research (2nd ed.). New York: Guilford (in press). http://www.rc.usf.
edu/~jdorio/Personality/BIG%20FIVE%20TRAIT%20TAXONOMY.pdf
Karakurt, G. (2001). The İmpact Of Adult Attachment Styles On Romantic Jealousy. Yayımlanmamış
Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Orta Doğu Teknik Üniversitesi.
Knobloch, L. K., Solomon, D. H. and Cruz, M. G. (2001), The role of relationship development
and attachment in the experience of romantic jealousy. Personal Relationships,
8: 205–224.
Lucas, R.E. and Ed Diener,E., Grob,A., Suh ,E.M.and Shao,L.(2000). Cross-Cultural
Evidence for the Fundamental Features of Extraversion. Journal of Personality and
Social Psychology 2000, Vol. 79, No. 3, 452-468
22 Curun, Çapkın / Psikoloji Çalışmaları Dergisi 34-1 (2014) 1-22
Marazziti,D., Consoli,G., Albanese,F., Laquidara,E., Baroni,S., Dell’Osso,M.C.(2010).
Romantic Attachment and Subtypes/Dimensions of Jealousy. Clinical Practice & Epidemiology
in Mental Health, 2010, 6, 53-58 53
McCrae, R. R. & John, O. P. (1992). An introduction to the five-factor model and its
applications.http://psych.colorado.edu/~carey/Courses/PSYC5112/Readings/psnBig5_
Mccrae03.pdf (17.06.2012).
Melamed, 7. (1991). Individual differences in romantic jealousy:The moderating effect of
relationship characteristics. Europian Journal of Social Psychology, 21, 455-461.
Murray, L.S., Holmes,G.J., & Griffin, W.D. (1996). The self-fulfilling nature of positive
illusions in romantic relationships: Love is not blind, but prescient. Journal of Personality
and Social Psychology, 71 (6), 1155-1180.
Peter A. Andersena,P.A., Eloy, S.V., Guerrerob,L.K. &Spitzberga ,B.H.(1995). Romantic
jealousy and relational satisfaction: A look at the impact of jealousy experience and
expression. Communication Reports Volume 8, Issue 2, 1995 pages 77-85
Pfeiffer, S.M. ve Wong, P.T.P (1989). Multidimensional Jealousy. Journal of Social and
Personal Relationships, 6, 181-196.
Pines, A. M. (2003). Aşk ve Kıskançlık. Çev. Canan Yonsel. İstanbul; Okuyan Us Yayın.
Rholes, W.S. & Simpson, J.A. (2004). Adult Attachment. Theory, Research and Clinical
impications. New York: The Guilford Press.
Selcuk, E., Gunaydin, G., Sumer, N., & Uysal A. (2005). Yetişkin bağlanma boyutları
için yeni bir ölçüm: Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri-II_nin Türk örnekleminde
psikometrik açıdan değerlendirilmesi Türk Psikoloji Yazıları 8, 1-11.
Shackelford,T.K., Voracek,M., Schmitt,D.P., Buss,D.M., Weekes-Shackelford,V.A.,
Michalski,R.L.( 2004). Romantıc Jealousy ın Early Aduthood and In Later Lıfe. Aldine
Transaction, New Jersey Human Nature, Vol. 15, No. 3, pp. 283–300.
Sharpsteen, D.J. (1995). The Effects of Relationship and Self-Esteem Threats on the
Likelihood of Romantic Jealousy Romantic Jealousy, Journal of Social and Personal
Relationships, 12, 89-101
Solmuş, T. (2008). Bağlanma ve Aşkın İki Yüzü. İstanbul; Sistem Yayıncılık. 58
Solmuş, T.(2004). İş Yaşamı, Denetim Odağı ve Beş Faktör Kişilik Modeli. Türk Psikoloji
Bülteni, 10, 34 - 35, 196 - 205
Somer, O., & Goldberg,L.R. (1999). The structure of Turkish trait-derscriptive adjectives.
Journal of Personality and Social Psychology, 3, 431-450.
Somer, O., Korkmaz, M. & Tatar, A. (2002). Beş faktörlü kişilik envanterinin geliştirilmesi:
ölçek ve alt ölçeklerin oluşturulması. Türk Psikoloji Dergisi, 17, 49, 21-33.
Tezer, E. (1986;1996 ). Evlilik İlişkisinden Sağlanan Doyum; Evlilik Yaşam Ölçeği. Psikolojik
Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2,( 7), 1996.
Tufan - Çetin, B. (2010). Evlilik Doyumunun Bazı Değişkenlere Göre Yordanması. Yayımlanmamış
Yüksek Lisans Tezi. İzmir: Ege Üniversitesi.
Wade, T. J.,Walsh, H. ( 2008 ).Does The Big-5 Relate to Jealousy, Or Infidelity Reactions
? Journal of Social, Evolutionary, and Cultural Psychology www.jsecjournal.com. 2
(3): 133-143. (18.06.2012).
White, G.L. (1981). A Model Of Romantic Jealousy. Motivation and Emotion, 5,(4)

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com