Buradasınız

“ÜÇÜNCÜ DÜNYA” YOLUNDA RUSYA VE ORTA ASYA

Russia and the Central Asia on the way to “the Third World”

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The latest image of Russia comes out after a short-winded ambiguity during the post-USSR period. In a reaction to the NATO’s expansion against the East and USA’s hegemonic interference on the world politics, Russia initiates to ally with certain Asian states and starts to look for the ways of flourishing the relations with the non-aligned countries. By reason of Russia and China’s similar concern about the USA’s hegemony, this two have strategical associations and in a little while cognate states of Turkey on the Central Asian include in this progress. In consequence of various restrains, Turkey’s historical, cultural and racial ties on the Central Asian could not be sufficient for improving the required relations with relative states on the region. Lack of academical speciality and the governmental policy guided by group believing that Turkology and Turkism are the same, are at the head of this restrains. Central Asia's emerging picture of the future indicates that this powers are in the direction of organizing political, economical and cultural bloc unlike in Turkey
Abstract (Original Language): 
SSCB sonrası dönemde kısa süren bir belirsizlikten sonra Rusya’nın yeni görüntüsü ortaya çıkmıştır. NATO’nun Doğu’ya genişlemesine ve ABD’nin dünya politikasında hegemonya girişimlerine tepki olarak Rusya bazı Asya devletleriyle yakın işbirliğine girmiş ve bağlantısız ülkelerle ilişkilerini geliştirmenin yollarını aramaya başlamıştır. ABD hegemonyası konusunda Rusya’nın benzeri kaygıları Çin de yaşadığı için bu iki devlet arasında stratejik ortaklık ilişkisi oluşmuş ve kısa sürede Orta Asya’nın Türkiye ile akraba devletleri bu sürece dahil olmuşlardır. Türkiye’nin Orta Asya’da tarihsel, kültürel ve ırksal bağları çeşitli engeller sonucunda bölgedeki akraba halklarla gereken düzeyde ilişkiler geliştirilmesine yeterli olmamıştır. Bu engellerin başında bilimsel uzmanlık eksikliği ve Türkoloji ile Türkçülüğü aynı şey zanneden ekiplerin rehberliğinde devlet politikası oluşturulması gelmektedir. Orta Asya’nın geleceğine dair ortaya çıkan tablo bu devletlerin Türkiye’den farklı bir siyasi, ekonomik ve kültürel blok oluşturmaya doğru gittikleri yönündedir.
39-60

REFERENCES

References: 

• Atilla, Ali ( 20 Ağustos 2008), “Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin Rusya
ile Ticari İlişkileri”,
http://www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/EAD/DisTicaretGelistirmeDb/tur
k%20cumhuriyetleri/sayfa135.doc
• Banerjee, Jyotirmoy,( January-February 1987), “Moskow’s Indian
Alliance”, Problems of Cummunism, Vol. XXXVI, No. 1, , pp. 1-12.
• Bennigsen, Alexandre A. & Chantal Lemercier-Quelquejay,(1994), Step’te
Ezan Sesleri: Rus Egemenliği Altındaki İslam’ın 400 Yılı, Dördüncü
Baskı, (Çev. Nezih Uzel), İstanbul: İrfan Yayıncılık.
• Bennigsen, Alexandre A. & S. Enders Wimbush,(1995), Sultan Galiyev ve
Sovyetler Birliğinde Milli Komünizm, (Çev. Bülent Tanatar), İstanbul:
Anahtar Kitaplar.
• Bennigsen, Alexandre & Quelquejay, Chantal Lemercier,(1988), Sufi ve
Komiser: Rusya’da İslam Tarikatları, (Çev. Osman Türer), Ankara:
Akçağ Yayınları.
• Bilgin, Gazi (25 Ağustos 2008) “Rusya Krizinin Orta Asya Türk
Cumhuriyetlerine Etkisi”,
http://www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/EAD/TanitimKoordinasyonDb/ru
sya.doc
• Blank, S., (Ağustos 2006), “China’s Military Power: Shadow Over Central
Asia”, Lexington Institute, Arlington, www.lexintoninstitute.org
• Blank, S. (Mart 2007), U.S. Interests in Central Asia and Challenges to
Them, http://www.StrategicStudiesInstitute.army.mil/
• Caroe, Olaf Sir, (t.y.), Sovyet İmparatorluğu: Sömürülen Topraklar,
Birinci Cilt, (Çev. Zerhan Yüksel), İstanbul: Tercüman 1001 Temel Eser.
• Caroe, Olaf Sir, (t.y.), Sovyet İmparatorluğu: Sömürülen Topraklar,
İkinci Cilt, (Çev. Zerhan Yüksel), İstanbul: Tercüman 1001 Temel Eser.
• Dupree, Louis, (July-August 1979 ), “Afganistan Under The Khalq”,
Problems of Cummunism, Vol. XXVIII, No. 4, , pp. 34-50.
• Fisher, Uri J. (2002), “U.S. Post-Cold War Foreign Policy in Central Asia:
Offensive and Defensive Realism Considered”,
www.streitcouncil.org/content/pdf_and_doc/uri%20fisher%202002.pdf.pdf
• Kamalov,İlyas, (Eylül 2007) “Rusya’nın Orta Asya Politikası”, Stratejik
Analiz, ss. 96-99.
• Karpat, H. Kemal,(2003), Türkiye ve Orta Asya, (çev. Hakan Gür),
Ankara: İmge Yayınları.
• Kleveman, Luitz, (2004), Yeni Büyük Oyun: Orta Asya’da Kan ve
Petrol, (Çev. Hür Güldü), İstanbul: Everest Yayınları.
• Kohn, Hans,(1983) Panislavizm ve Rus Milliyetçiliği, (Çev. Agah Oktay
Güner), İstanbul: Kervan Kitapçılık.
• Kona, G.G., (2001), “Türkistan’da Siyasi ve Ekonomik Güç Mücadelesi ve
Türkiye”, Türk Dünyası Araştırmaları, Sayı: 133, s. 177-190.
• Krumm, R. (Ocak 2007), Central Asia: The Struggle for Power, Energy and
Human Rights, Berlin, Friedrich Ebert Stiftung-Compass 2020: Germany in
International Relations, 16 s.
• Lamb, Harold, (2006), Moğolların Efendisi: Cengiz Han, (Çev. A. Göke
Bozkurt), İstanbul: İlgi Kültür Sanat Yayıncılık.
• Miller, Terry,(25 February 2008), “Understanding the Democracy Deficit
at the UN: The G-77, Non-Aligned Movement and Organization of the
Islamic Conference”, Heritage Lectures, No: 1061, pp. 3-4.
• Monteil, Vincent,(1992), Sovyet Müslümanları, (Çev. Mete Çamdereli),
İstanbul: Pınar Yayınları.
• Minstry, Dinshaw, “A Theoretical and emprical Assessment of India as an
Emerging World Power”, India Review, Vol. 3, No: 1, January 2004,
ss.72-77.
• Mtintso, Thenjiwe, (September, 2006) “NAM An Alternative to Neo-
Liberal Agenda”, Voices of the South on Globalization, No: 8, pp. 3.
• Mukerjee, Dilip,( January-February 1987), “Indo-Soviet Economic Ties”,
Problems of Cummunism, Vol. XXXVI, No. 1, , pp. 13- 24.
• Neagoe, Manole, (1994), Üç Bozkırlı:Atilla-Cengiz Haz-Timur, (Çev.
Müstecip Ülküsal), İkinci Baskı, İstanbul: Burak Yayınevi.
• Orlov, Alexander, (2001), “The Non-Alignment Movement: Forty Years
After”, International Affairs, pp. 54-55
• Pavithran,S. K., (2008), “Non-Alignment and Post-Cold International
System: Problems and Perspectives”, International Journal of South
Asian Studies, Vol. I No: 1, 2008, pp. 8.????
• Randall, Vicky, (2004), “Using and Abusing the Concept of the Third
World: Geopolitics and the Comparative Political Study of Development
and Underdevelopment”, Third World Quarterly, Vol: 25, No: 1, pp. 41-
53.
• Roy, Olivier,(2005) Yeni Orta Asya ya da Ulusların İmal Edilişi, (çev.
Mehmet Moralı), İkinci Baskı, İstanbul: Metis Yayınları.
• Saeedi, T., (04 Eylül 2007), “Four Reasons Why USA is Failing in Central
Asia”, http://www.newscentralasia.net/Articles-and-Reports/166.html
• Scott, P.D., (30 Temmuz, 2005), “Al Qaeda, US Oil Companies, and
Central Asia”, www.GlobalResearch.ca
• Swanström, N. (Kasım 2005), “China and Central Asia: A New Great
Game or Traditional Wassal Relations”, Journal of Contemporary China, s.
569-584.
• Talbot, K., (17 Mayıs 2002), “Afghanistan, Central Asia, Caucasus: Key to
Oil Profits”, People’s Weekly World. www.pww.org
• Vaner, Semih (1997), Unutkan Tarih: Sovyet Sonrası Türk Dili Alanı, (çev.
Ercan Eyüpoğlu), İstanbul: Metis Yayınları.
• Vassort-Roussel, B., (8-10 Eylül 2001), “The US Silk Road Strategy:
American Geostrategy for Cenral Asia”, 4n Congrés Pan-Européen de
Relations Internationales de l’ECPR.
• Yalçınkaya, Alaeddin,(1994), Pan-İslamizm Tartışmaları Işığında
Türkistan: 1864-1922, Doktora Tezi, (Danışman: M. Şükrü Hanioğlu),
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
• Yalçınkaya, Alaeddin,(der.) (1998), Türk Cumhuriyetleri ve Petrol
Boru Hatları, İstanbul: Bağlam Yayınları.
• Yamauchi, Masayuki,(1998) Sultan Galiyev: İslam Dünyası ve Rusya,
(Çev. Hironao Matsutani), İstanbul: Bağlam Yayıncılık.
• Wittfogel, A. Karl, (1967), Oriental Despotism: A Comperative Study
of Total Power, Massachusetts: Yale University Press.
• Woods, A., (31 Mart 2005), “Kyrgyzstan, the USA and Central Asia:
Machiavelli would have been impressed…”, www.GlobalResearch.ca

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com