Buradasınız

İSTANBUL “EMEKSİZLESTİRİLİRKEN

Istanbul by the Diminishing of Labour

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Having rebuilt radically in the global city concept since 90’s, Istanbul have experienced a dramatic transformation which caused some important results also in terms of the labour. The diminishing of labour refers to the being invisible of labour in social-,historical and spatial texture; removing it out of city, its invisibility in city’s historical memory, losing of its own public sphere, living spaces and production areas. It also refers to the deepening of its alienation regarding the urban area that created by labour itself. In the essay, this process defined “diminishing of labour” has been described in its historical context and pointed out its resistance aspects.
Abstract (Original Language): 
Đstanbul, 1990’lardan itibaren küresel kent söylemi içinde radikal olarak yeniden insa olurken, emek üzerinde ciddi sonuçlara yol açacak dramatik bir dönüsüm deneyimi yasamaktadır. Emeksizlesme, tüm içerimleriyle birlikte emeğin sosyal, tarihsel ve mekânsal dokuda görünmezlesmesini; kentin dısına sürülmesini, kentin tarihsel belleğinde görünmezlesmesini; kendisine ait kamusal alanları, yasam alanlarını, üretim alanlarını kaybetmesini ve kendi ürünü olan kentsel mekâna yönelik yasadığı yabancılasmanın derinlesmesini anlatıyor. Bu makalede, emeksizlesme olarak tanımlanan bu süreç emeğin kendi tarihi üzerinden ve direnis biçimleriyle betimlenmektedir.

REFERENCES

References: 

• Besime Sen, "Kentsel Dönüsüm ve 'Kaybetmeden Mücadele Etme Arayısı'
Gülsuyu- Gülensu ve Basıbüyük Deneyimleri" (309-353), Tarih Sınıflar
ve Kent, Haz: Ali EkberDoğan-Besime Sen, Ankara: Dipnot Yayınları,
2010.
• Birgün, 20 Aralık 2010.
• Hakan Koçak, “Emeğin Đstanbul’u Kaybolurken”, Birgün, 21 Mayıs 2010.
• Hakan Koçak, “Türkiye Đsçi Sınıfı Olusumunun Sessiz Yılları: 1950’ler”,
Toplum ve Bilim, 2008/113, s.90-126.
• Korkut Boratav, 1980'li Yıllarda Türkiye'de Sosyal Sınıflar ve Bölüsüm,
Gerçek Yayınevi, Đstanbul: 1991.
• Sema Erder, Đstanbul'a Bir Kent Kondu Ümraniye, Đletisim Yayınları,
Đstanbul: 1996.
• Oğuz Isık-M.Melih Pınarcıoğlu, Nöbetlese Yoksulluk, Đletisim Yayınları,
Đstanbul: 2001.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com