Buradasınız

BİLGİ TOPLUMUNDA KAMUSAL ALAN

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author Name
Abstract (2. Language): 
Developments have been seen in the technology since from 1960s accelerated to the process about acquire and dissemination of information. In time, transition have been from industrial society to information society. In the information society that develops by the nets also the public sphere notion has a transformation. In this study, in the information society as a stage that occured together with development of technology, Habermas’s public sphere definition transition about 17th and 18th centuries have been discussed. This discussion aimed that reveal about the similarities of public sphere between in these centuries and today’s information society.
Abstract (Original Language): 
1960’lı yıllardan itibaren teknolojide görülen gelişmeler bilginin elde edilmesi ve yayılması sürecini hızlandırmıştır. Zamanla sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçilmiştir. Ağlarla gelişen bilgi toplumunda kamusal alan kavramı da bir dönüşüm geçirmiştir. Bu çalışmada teknolojinin gelişmiyle birlikte bir aşama olarak ortaya çıkan bilgi toplumunda, Habermas’ın 17. ve 18. yüzyıllara ait kamusal alan tanımlamasının dönüşümü tartışılmıştır. Bu tartışma söz konusu yüzyıllar ve günümüz bilgi toplumundaki kamusal alanın benzerliklerini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır.
121-129

REFERENCES

References: 

Aktan, C. Can, Mehtap Tunç; (t.y), “Bilgi Toplumu ve
Özellikleri”, http://www.canaktan.org/yenitrendler/
bilgi-toplumu/bilgi_toplumuozellik.
htm, Erişim Tarihi: 29.12.2008. (C. Can
Aktan ve Mehtap Tunç, “Bilgi Toplumu ve
Türkiye”, Yeni Türkiye Dergisi, Ocak-Şubat,
1998, 118-134)
_____________________ ; (t.y), “Bilgi Toplumunun
Doğuşu ve Gelişimi”, http://www.canaktan.org
/yeni-trendler/bilgi-toplumu/bilgi-toplumdogusu.
htm,
Erişim Tarihi: 28.12.2008. (C. Can Aktan ve Mehtap
Tunç, “Bilgi Toplumu ve Türkiye”, Yeni
Türkiye Dergisi, Ocak-Şubat, 1998, 118-134)
Atabek, Ümit; (2001), İletişim ve Teknoloji, 1. bs.,
Seçkin Yayıncılık, Ankara, 157s.
Bektaş, Arsev; (2000), Kamuoyu, İletişim ve
Demokrasi, 2. bs., Bağlam Yayınları, İstanbul,
272s.
Bilgi Toplumu Dairesi; (2009), http://www.
bilgitoplumu.gov.tr/edtr.asp#2, Erişim Tarihi:
04. 03. 2009.
Çoban, Barış; (2006), “Yeni Emperyalizm Çağında
Yeni Medya: Küreselleşme Sürecinde
Medya Eleştirisi”, Marmara Üniversitesi İletişim
Fakültesi, Yeni İletişim Ortamları ve Etkileşim
Uluslararası Konferansı, 1-3 Kasım 2006,
İstanbul, ss.: 272-279.
Drucker, Peter F.; (1993), Kapitalist Ötesi Toplum,
çev: Belkıs Çorakçı, İnkılap Kitabevi, İstanbul,
303s.
Edles, Laura Desfor; (2006), Uygulamalı Kültürel
Sosyoloji, çev: Cumhur Atay, 1. bs., Babil
Yayınları, İstanbul, 354s.
Erdut, Zeki; (2002), Uluslararası Sosyal Politika ve
Türkiye / Küreselleşme Bağlamında, 1. bs.,
Dokuz Eylül Yayınları, İzmir, 246s.
Fenerci, Tülay; (2004), “Bilgi Politikaları Açısından
Kapitalist Ekonomik Sitemde Bilgi Toplumu
Olgusu”, Bilgi Dünyası, 5 (1), ss.: 74-92.
Habermas, Jürgen; (2003), Kamusallığın Yapısal
Dönüşümü, çev.: Tanıl Bora, Mithat Sancar, 5.
bs., İletişim Yayınları, İstanbul, 414s.
Kejanlıoğlu, D. Beybin; (2005), Frankfurt Okulu’nun
Eleştirel Bir Uğrağı: İletişim ve Medya, 1.bs.,
Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara, 299s.
Kocacık, Faruk; (2003), “Bilgi Toplumu ve Türkiye”,
C. Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, Mayıs 2003,
Cilt: 27, No: 1, ss.: 1-10.
Mattelart, Armand; (2004), Bilgi Toplumunun Tarihi,
çev: Halime Yücel Altınel, 1. bs., İletişim
Yayınları, İstanbul, 136s.
Mutlu, Erol; (2004), İletişim Sözlüğü, 4. bs., Bilim ve
Sanat Yayınları, Ankara, 344s.
Mutlu, Mustafa; (2006), “İnternet ve Demokratik
Katılım”, Marmara Üniversitesi İletişim
Fakültesi, Yeni İletişim Ortamları ve Etkileşim
Uluslararası Konferansı, 1-3 Kasım 2006,
İstanbul, ss.: 247-253.
Smith, Philip; (2005), Kültürel Kuram, çev: Selime
Güzelsarı, İbrahim Gündoğdu, 1. bs., Babil
Yayınları, İstanbul, 353s.
Şan, Mustafa Kemal, İsmail Hira; (t.y.), “Bilgi
Toplumu: Bir Risk Olarak Özel Alanın
Kayboluşu”,
http://www.sosyoloji.sakarya.edu.tr/bilgi_toplu
mu_ve_kamusalligin_ifsasi.pdf, Erişim Tarihi:
23.01.2009.
Şenel, Alaeddin; (1999), Siyasal Düşünceler Tarihi, 8.
bs., Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara, 372s.
Törenli, Nurcan; (2005), Yeni Medya, Yeni İletişim
Ortamı, 1. bs., Bilim ve Sanat Yayınları,
Ankara, 237s.
Tubella, Imma; (2005), “Television and Internet in the
Construction of Identity”,
The Network Society From Knowledge to Policy, ed.:
Manuel Castells ve Gustavo Cardoso,
http://arnic.info/Papers/MC_GC_network_societ
y_book_on-line.pdf#page=28, Erişim Tarihi:
28.12.2008, ss: 257-268.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com