Buradasınız

İYİ ÇEŞİTLENDİRİLMİŞ PORTFÖY BÜYÜKLÜĞÜNÜN GENETİK ALGORİTMA TEKNİĞİ KULLANILARAK İNCELENMESİ

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
One of the important issues at portfolio management is the decision of the number of the stocks for optimum portfolio of investors. In recent years, major findings of papers about this issue are the big size of the portfolio. New techniques and applications give us an opportunity to reduce the number of the stocks in portfolio. Mean variance analysis is used for the optimum portfolio. We investigate the optimum size of the portfolio in ISE30 by using Genetic Algorithm. In this paper, the major finding of this paper is decision of the number of the stocks at the optimum portfolio according to the different criteria of the investors.
Abstract (Original Language): 
Portföy yönetiminde önemli noktalardan biri de iyi çeşitlendirilmiş portföye dahil olan hisse senedi sayısının belirlenmesidir. Bu konuda yapılan birçok çalışmada hisse senedi sayısının çok geniş aralıklarla belirlenmiştir. Son dönemlerde yeni geliştirilen yöntem ve uygulamalarla iyi çeşitlendirilmiş portföy büyüklüğü daha hassas ve uygulanabilir hale gelmiştir. Bu çalışmada ortalama varyans modeli’nden yararlanarak İMKB 30 endeksinde işlem gören hisse senetlerinden en iyi çeşitlendirilmiş optimal portföyler Genetik Algoritma’dan yararlanarak oluşturulacaktır. Elde edilen optimal portföylerin çeşitli kriterlere bağlı olarak kaç hisse senedinden oluşması gerektiğine karar verilecektir. Çalışmada belirlenen optimal portföylerin belirlenmesinde kullanılan modele ilişkin olarak farklı kriterlerle de optimal portföyler belirlenerek karşılaştırmalar yapılacaktır.

REFERENCES

References: 

Beck, K.L., Perfect, S.B., Peterson, P.P., 1996,
The Role of Alternative Methodology on the Relation
Between Portfolio Size and Diversification, The
Financial Review, 31(2), 381406
Cura, T., Gökçe, A.G., 2003, ĐMKB Hisse Se
nedi Piyasalarında Đyi Çe1itlendirilmi1 Portföy Büyük
lüğünün Ara1tırılması, Yönetim Dergisi, 44(14), 6381
Demirci, E., Keskintürk, T., 2007, Portföy Bü
yüklüğü ve Đyi Çe1itlendirilmi1 Portföy Arasındaki
Đli1kinin Đncelenmesi, Yöneylem Aratırması ve Endüst0
ri Mühendisliği 27. Ulusal Kongresi, Dokuz Eylül
Üniversitesi.
Goldberg, D.E., 1989, Genetic Algorithms in
Search Optimization and Machine Learning, Addison
Wesley Publishing Company, USA
Markowitsz, Harry M., 1952, Portfolio
Selection, Journal of Finace, 7(1), 7791
Markowitz, Harry M., 1991, Portfolio Selection:
Efficient Diversification of Investment, John Wiley &
Sons, USA
Michalewicz, Z., 1992, Genetic Algorithms +
Data Structure = Evolution Programs, Springer
Verlag, Berlin.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com