Buradasınız

KÖYDEN ŞEHRE GÖÇÜN SEBEPLERİ VE NETİCELERİ

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (Original Language): 
Bundan yüz yüz elli yıl önce, Büyük Sanayi ihtilâli İİe birlikte Bata Avrupa ülkelerinde şahidi olduğumuz şehirleşme hareketleri, başka, bir deyişle köyden şehre göçler, şimdi de az gelişmiş ülkelerin Özelliklerinden biri halini almış bulunuyor. XX. yüzyılın başından bu yana az gepşmaş ülkelerde, kendine has görünüşleriyle bir şehirleşme vetiresi süıjüp gitmektedir. Bu sebeple, olayın Türkiyedeki oluşuna işaret etmeden Önce Türkiyenin de içinde, bulunduğu az gelişmiş ülkelerdeki genel görünüşüne işaret etmeyi yerinde buluyoruz.

REFERENCES

References: 

(1) . Bu bolümde verdiğimiz i Statistik] er için kaynak:'
ARDANT, G., Le Monde en Friche, Paris 1959. v
KELEŞ, R. Y., Şehir ve Böige Plânlaması Bakımından Şehirleşme
Hareketleri, Ankara 1961.
(2) . KELEŞ, R. Y., A. g. e., s. 64-68. (a) Bu bölümle ilgili kaynaklar:.
Nüfus Grupları İtibariyle Şehirler ye Köyler 1955, Ankara 1959.
; . , TUNÇDÎLEK, N.-TÜMERTEKİN.E.; Türkiye Nüfusu, İstanbul 1959-
F.A.O. Türkiye Raporu, Ankara i960 (teksir).
——_1960_Genel_ Nüfus Sayımı. Telgrafla Alınan &k Neticeler, (Ankara
t. s.). ' ~~

Türkiye'de Toprak Reformu I, Ankara 1961. KELEŞ, R. Y., A. g. e., Ankara 1961.
KELEŞ, R. Y.T Türkiyede Şehirleşme Hareketleri (1927-1961), An¬kara 1961 (teksir).
TUNÇDİLEK, N.-TÜMERTEKÎN, E., 1960'da Türkiye Nüfusu, İs-tanbul 1962 (Ayrı basım).
KAZGAN, G., Şehirlere Akın ve İktisadî Değişme, (İ. Ü. İktisat Fa¬kültesi Mecmuası.C. 19, S. 1-4).'
(4) YÜCEULUĞ, R., Köylerimizde Doğumlar ve Ölümler, istanbul 1949, s.6.
(5) YÜCEULUĞ, R., A. g. e., s. 5-7.
(6) Bk. Ayhk İstatistik Bülteni, S. 91, s. 139 (1961).
(7) Bk. Türkiyede Ziraî Makineleşme, Ankara 1954.
TANYÖL, C., Traktör giren 50 köyde nüfus hareketlerinin ve içtimaî değişmelerin kontrolü, (Sosyoloji Dergisi, S. 13-14).
(8) Bu incelemelerden belli başlıları, önce adı geçenlere ek olarak, şun¬lardır:
REUTER, E., Türkiyede Şehirleşme Temayülleri, (Aylık Siyasî İlim¬ler, S. 126).
REUTER, E., Şehirlerimizin Nüfus Gelişmesi. (Siyasal Bilgiler Oku¬lu Dergisi, C. I, S. 4).
SARC, Ö. C., Türkiyede Şehirleşme Temayülleri, (İÜİFM, C. IX, S. 1-2).
AREN, S., Şehirleşme Hareketleri, (SBOD, C. IV, S. 1-4). DiARKOT, B., Altıncı Genel Nüfus Sayımı, (Türk Coğrafya Dergisi, Yıl XII, S. 15-16).
(9) Bk. TEKİNALP, Türk Ruhu, İstanbul 1944, s. 253.
10) Mesken Dâvamız, Ankara 1962.
(11) GERAY, C, Şehir Plânlamasının Başlıca Tatbik Vasıtaları, Anka¬ra, 1960, s. 171.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com