Buradasınız

YENİ EKONOMİDE KONJONKTÜR DALGALANMALARI BAĞLAMINDA SCHUMPETERCİ YAKLAŞIM VE İNOVASYON İLİŞKİSİ

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Given to the economics literature, the concept of creative destruction by Shumpeter source described as a breakthrough commercial success winning innovation. To ensure continuity of investment in innovation, the recovery from recession by the economic crisis period of the output environment is guidance. Innovation to business cycle fluctuations Shumpeter bottom exit point of economic growth will provide leverage by taking on the task indicated. Recession periods creates a favorable environment for innovation and economic opportunities. The increase in demand caused by the production of goods and services created by the revival period of social, economic and political life leads to shape.
Abstract (Original Language): 
Shumpeter tarafından ekonomi literatürüne kazandırılan "yaratıcı yıkım'' kavramının kaynağı ticari başarı kazanan buluş olarak açıkladığımız inovasyondur. İnovasyonun sürekliliğinin sağlanması yönünde yapılan yatırımlar, ekonomik kriz ortamını oluşturan durgunluk noktasından canlanma dönemine çıkışın rehberliğini yapmaktadır. Shumpeter konjonktür dalgalanmalarında dip noktadan çıkış için inovasyonun kaldıraç görevi üstlenerek ekonomik büyüme sağlayacağını belirtmiştir. Durgunluk dönemleri inovasyon ve ekonomik fırsatlar için uygun bir ortam oluşturarak ekonomik büyümeyi hedef alan döngünün devamını sağlayacaktır. Konjonktür dalgaları zamansal büyüklüğe göre ayrılan kitchin, juglar, kontratief olarak adlandırılan üç tip dalgada ve refah ve kriz dönemlerinin birbirini izlediği dört evrede incelenmektedir. İnovasyon sürecinin sürekliğinin sağlanması kriz durumundan çıkış için zorunlu bir döngüsel varlığı tarif etmektedir. Durgunluk döneminde beliren ihtiyaçların tatminine yönelik mal ve hizmet üretiminin yarattığı talep artışı ile oluşan canlanma dönemi sosyal, ekonomik, siyasi hayatında şekillenmesine sebep olmaktadır.

REFERENCES

References: 

Acar, Yalçın, İktisadi Büyüme ve Büyüme Modelleri, Vipaş Yayınları, Bursa, 2002.
Başaran, Funda, "Uzun Dalgalar ve Bilgi, İletişim Teknolojileri Paradigması", İletişim Ağlarınınn Ekonomisi, Der:Funda Başaran vd, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2005.
Carl, A. Futia, "Schumpeterrian Competition", Quarter Journal of Economics, 1980, Vol:94, No:4.
Carlson, Curtis R. ve William W Wilmot, Innovation:The Five Disciplines for Creating What Customers Want, Crownpublishing Group, New York, 2006.
Durna, Ufuk, Yenilik Yönetimi, Nobel Yayınları, Ankara, 2002.
Durucker, Peter, Kapitalist Ötesi Toplum, Çev. B. Çorakçı, inkılâp Kitapevi, Istanbul,
1994.
Drucker, Peter F., Innovation and Enterpreneurship, Harper Row Publishers, New
York, New York, 1985.
Freeman, Chris-Luc Soete, Yenilik İktisadı,TÜBİTAK Yayınları, Ankara, 2003. Goldhar, J. D, Some Modest Conclusions, Management of Research and Innovation,
New York, 1980.
Joson,Potts, The New Evolutionery Microeconomics:Complexit, Competence and Adaptative Behaviour, Edward Elgar, Cheltenham, UK, 2001.
Kavrakoğlu, Ibrahim, Değişim ve Yaratıcılık, İstanbul, 1997.
Kırımlı, Arman, Kârlı Büyümenin Reçetesi İnovasyon, Sistem Yayıncılık, İstanbul, 2007.
OECD, Oslo Kılavuzu, www.tubitak.gov.tr/destekler/taral/kilavuz.htm.
Özgüler, Verda Canbey ,Yeni Ekonomi Anlayışı Kapsamında Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 2003.
Polat, Eralp, Konjonktürel Dalgalanmalar ve Sermaye Piyasası:İMKB Örneği,
İMKB Yayınları, Mayıs 2005.
Romer, Paul, Economic Growth, The Concise Encyclopedia of Economics, David R. Henderson, Ed. Liberty Fund, 2007.
Rosenfeld ,Robert ve Jenny C. Servo, Facilating Innovation in Large Organizations,
Ed: Jane Hery ve David Walker, Managing Innovation, Sage Publications,
London, 1994.
Rogers, E. M., Diffusion of Innovations, Free Press, New York, 1995.
Schumpeter, J., Capitalism, Socialism And Democracy, Unvin University Books,
London, 1970.
Top, Seyfi, İşletmelerde Yenilik ve Yaratıcılık Yönetimi, Beta Yayınları, Haziran 2008, İstanbul.
TÜSİAD,Ulusal İnovasyon Sistemi:Kavramsal Çerçeve, Türkiye İncelemesi ve Ülke Örnekleri, TÜSİAD Yayınları, İstanbul, 2003.
Unay , Cafer, Ekonomik Konjonktür, Uludağ Üniversitesi Basımevi, 1992.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com