Buradasınız

ULUABAT GÖLÜ YÜZEY SUYU KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

EVALUATION OF SURFACE WATER QALITY OF ULUABAT LAKE

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In this study, some physicochemical parameters of water samples taken from selected 3 stations of Lake Uluabat between the years 2006-2007 were investigated as montly. These parameters were temperature, pH, dissolved oxygen, turbidity, salinity, kondüktivite, hardness, chloride, organic matter, bicarbonate, carbonate, calcium, magnesium, nitrate, total ammonia, sulfate, phosphate, and acid binding power . These data were evaluated using multivariate statistical analysis including the cluster analysis, principal component analysis and factor analysis. Clustering analysis was revealed similarities between the stations reflecting different physicochemical characteristics and pollution levels in Lake Uluabat in the form of two different clusters. Two potential factors describing 100 % of the total change in the data set were identified. First factor called as domestic-agricultural drainage factor explaining % 58.70 of total change. Second one explained % 41.30 of total change and named as nutrient factor. It was identified that Uluabat Lake was polluted by domestic and agricultural factors.
Abstract (Original Language): 
Bu çalısmada 2006-2007 yılları arasında Uluabat Gölü’nden seçilen 3 istasyondan aylık olarak alınan su örneklerinin bazı fizikokimyasal parametreleri (sıcaklık, pH, çözünmüs oksijen, bulanıklık, tuzluluk, kondüktivite, sertlik, klorür, organik madde, bikarbonat, karbonat, kalsiyum, magnezyum, nitrat, toplam amonyak, sülfat, orta fosfat, asit bağlama gücü) incelenmistir. Bu veriler çok değiskenli istatistiksel analizlerden kümeleme analizi, ana bilesenler analizi ve faktör analizi kullanarak değerlendirilmistir. Kümeleme analizi, Uluabat Gölü’nde farklı fizikokimyasal özellikleri ve kirlilik düzeylerini yansıtan istasyonlar arasındaki benzerlikleri iki farklı küme seklinde ortaya çıkarmıstır. Veri kümesinde toplam değisimin % 100’ünü açıklayan iki potansiyel faktör belirlenmistir. İlk faktör toplam değisimin %58.70’ini açıklamıs ve evsel-tarımsal drenaj faktörü olarak isimlendirilmistir. İkinci faktör toplam değisimin % 41.30’nı açıklamıs ve nutrient faktör olarak isimlendirilmistir. Uluabat Gölü’nün daha ziyade evsel ve tarımsal faktörler tarafından kirletildiği tespit edilmistir.

REFERENCES

References: 

Anonim (1999) Uluabat Gölü Çevre Durum Raporu, Çevre Bakanlığı Bursa Valiliği İl
Çevre Müdürlüğü, Haziran, Bursa.
Aksoy, E. ve Özsoy, G., (2002). Investigation of multi-temporal land use/cover and
shoreline changes of the Uluabat Lake Ramsar Site using RS and GIS .Pages 73-
79 in Proceedings of the International Conference on Sustainable Land Use and
Management, 2002, Çanakkale, Turkey.
Atay, R. ve Bulut, C., (2005). Beysehir, Eğirdir, Kovada, Çivril ve Karakuyu (Çapalı)
Göllerinde Su Kirliliği Projesi, Tarım ve Köy İsleri Bakanlığı Tarımsal Arastırmalar
Genel Kurulu Müdürlüğü.
Aydoğdu, A. ve Selver, M., (2006). Mustafakemalpasa Deresi (Bursa)’ndeki İnci Balığının
(Alburnus alburnus L.) Helmint Faunası Üzerine Bir Arastırma. Türkiye Parazitoloji
Dergisi, 30 (1): 69-72
Boyacıoğlu, H., Boyacıoğlu, H. And Gündüz, O. (2005)., Apllication of factor analysis in
the Assesment of Surface Water Qality in Büyük Menderes River Basin.
Eurepean Water 9/10: 43-49.
Boyacıoğlu, H. (2006). Surface water quality assessment using factor analysis. Water SA
32: 3, 389-393
Elmacı, A., Teksoy, A., Topaç, F.O., Özengin, N. ve Basyaka, S. H., (2008). Uluabat
Göl’ünün Mikrobiyolojik Özelliklerinin Mevsimsel Değisiminin İncelenmesi, Uludağ
Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 13 (1), 93-103.
Elmanama, A. A., Afifi, S. and Bahr, B., (2006) Seasonal and spatial variation in the
monitoring parameters of Gaza Beach during 2002-2003, Environmental
Research, 101, 25-33.
İnan, M., Bektas, R. ve Ergün, B., (1999). Environmental Status Report Uluabat Lake (in
Türkish) Bursa Valiliği İl Çevre Müdürlüğü, Bursa.
18 CAFER BULUT-RAMAZAN ATAY-KAZIM UYSAL-ESENGÜL KÖSE-SAKİR ÇINAR
Iscen, F. C., Emiroğlu, O., Ilhan, S., Arslan, N., Yılmaz, V. and Ahiska, S. (2008).
Aplication of multivarite statistical techniques in the assesment of surface water
quality in Uluabat Lake, Turkey. Environmental Monitoring and Assesment., 144,
269-276. doi: 10.1007/s10661-007-9989-3.
İscen, F.C; Altın, A., Senoğlu, B. and Yavuz H.S. (2009). Evaluation of surface water
quality characteristics by using multivariate techniques: A case study of the
Euphrates river basin, Turkey. Environmental Monitoring and Assesment, 151:
259-264 DOI 10.1007/s10661-008-0267-9.
Koyuncu, V., Sahin, Y. ve Emiroğlu, Ö., (2007). Uluabat Gölünde (Bursa) yasayan
Scardinius erythrophthalmus L., 1758 (Kızılkanat Balığı) populasyonunun büyüme
parametrelerinin arastırılması, Ulusal Su Günleri, Türk Sucul Dergisi 288-296,
Antalya.
Liu, C. W., Lin, K. H., & Kuo, Y. M., (2003). Application of factor analysis in the
assessment of groundwater quality in a Blackfoot disease area in Taiwan.
Science of the Total Environment, 313, 77-89.
Özdamar, K., (2001). SPSS ile Biyoistatistik. Kaan Kitapevi, Yayın No: 3-4, Baskı, ISBN:
975-6787-03-1, 452 s.
Özdamar, K. (2004). Paket programlar ile istatistiksel veri analizi-2, 5. Baskı, Kaan
Kitapevi, Eskisehir.
Polatsü, S. ve Topçu, A. (2006) Sakaryabası Göleti’nde (Türkiye) sedimentten fosfor
salınımının tahmini, E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, 23, 119-121.
Ragno, G; Luca D. M. and Ioele, G., (2007). An application of cluster analysis and
multivariate classification methods to spring water monitoring data, Microchemical
Journal, 87, 119-127.
Salihoğlu, G. ve Karaer F., (2005). Uluabat gölü için ekolojik risk değerlendirmesi. İtü
dergisi/e su kirlenmesi kontrolü Cilt:15, Sayı:1-3, 17-28.
Shrestha, S. ve Kazama, F., (2007). Assessment of surface water quality using
multivariate statistical techniques: A case study of the Fuji river basin; Japan.
Environmental Modelling & Software, 22, 464-475.
Ünlü, A., Çoban, F. ve Tunç M. S., (2008). Hazar Gölü Su Kalitesinin Fiziksel ve
İnorganik-Kimyasal parametreler açısından incelenmesi. Gazi Üniv. Müh. Mim.
Fak. Der. 23, 1, 119-127.
Sengörür, B., ve İsa, D., (2001). Sakarya Nehri'ne ait su kalite gözlemlerinin faktör analizi.
Turk J Engin Environ Sci 25, 415-25.
US EPA (1986) Ambient water quality criteria for bacteria, US EPA- 440-584-002, US
EPA, Washington DC., USA.
Yılmaz, V., (2009). Türkiye Akarsuları su kalitesi parametrelerinin çok değiskenli
istatistiksel analiz yöntemleri ile incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Danısman:
Büyükyıldız, M., T.C. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.
www.bursacevreorman.gov.tr/Uluabat.htm. (11.03.2010)

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com