Buradasınız

PROF. DR. MUHARRE M ERGİN (1923-1995)

Journal Name:

Publication Year:

Author Name
Abstract (Original Language): 
Muharrem Ergin, Haydar Ergin ile Nainıe (nüfus kaydında Hanım) Er-gin'in oğlu olarak 1339/1923'te Ahıska vilâyetinin Ahılkelek kazasına bağlı Gögye köyünde doğdu. 1920'li yıllarda Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'-nin sınırları içerisinde kalan bu bölgede yaşayan Türkler kendilerine T e r e -k e m e veya K a r a p a p a k adını vermişlerdir. Ancak Türkiye'de "Mesket Türkleri" adı ile tanınmaktadırlar. Timür devrinde Semerkand'dan göçen bu Türkler iki yüzyıl kadar İran'da Sulu düz > SııLlıız bölgelinde yaşamışlar sonra Ahıska vilâyetine gelmişlerdir. İşte Muharrem Ergin bu Terekeme Türklerinin beylerini teşkil eden K e nı a I o ğ u 1 1 a r ı aJlı bir aileye mensuptur. Osmanlı idaıvsi bu beyler Şilesine fermanla beylik de vermiştir. Terekeme Türkleri 19. yüzyılın sonlarında kendilerini Tüık-Ermeni mücadelesinin içerisinde buldular. Birinci Dünya Savaşı esnasında bu Türk-Ermeni mücadelesi en- had safhaya ulaştı ve savaştan sonra sınırlar belirlendiğinde sınırın Sovyet tarafında kalan Terekemeler artık bu topraklarda kalmanın güvenilir ve doğru olmadığını görerek Türkiye'ye göç etmeye karar verdiler. Daha önceleri kışın Türkiye'de Kars civarında, yazın Ahıska vilâyetinde yaşayan ve hayvancılıkla geçinen Kemaloğulları, küçük Muharrem'in doğumundan üç yıl sonra Türkiye'ye temelli göçü gerçekleştirmişlerdir. Devlet bu beyler ve reayasına Türkiye'de yerleşim bölgesi olarak Muş vilâyetinin Bulanık kazasını seçmiştir. Muharrem Ergin'in sülâlesinin Gögye'den Bulanık'a göçleri bir buçuk yıl kadar sürmüş ve 1926 yılında tamamb.ı.mıştır. Göç eden dört kabile mensubudur. Altı kabilenin mensupları ise orada k.diniştir.

REFERENCES

References: 

8
Oca
k 1995, Pazar, Türkiye Gazetesi, s.7. "Yıkıldı cihanın bir yanı (Muharrem Ergin'in arkasından" Ayhan Songar'm Sohbet sütununda.
2 8
Oca
k 1995, Pazar, Türkiye Gazetesi Ahmet Kabakh'nm Gün Işığında köşesinde
3 13
Ocak 1995, Cuma, Türkiye Gazetesi, s.2 ve 11 "Âlimin Ölümü" Prof.Dr. Nevzat Yalçmtaş'm Selam sütununda.
4 13
Ocak 1995, Cuma, Türkiye Gazetesi, s. 10 "Türk dilinden bir dal daha koptu." Prof. Dr. Abdülkadir Karahan'ın Gönül Penceresi köşesinde.
5 13
Ocak 1995, Cuma, Zaman Gazetesi, "Hocam Muharrem Ergin", Metin Eriş'in Kalem Ucu sütununda.
6 15
Ocak 1995, Pazar, Türkiye Gazetesi, s. ? "Türk milliyetçiliğinin büyük fikir ve dava adamı Prof. Muharrem Ergin" Yılmaz Öztuna'nm Tarihten Sohbetler sütununda
7 16-22
Ocak 1995, Gözlem Gazetesi, Metin Eriş, "Bir İlim Adamını Kaybettik"
8 26
Ocak 1995, Perşembe, Ortadoğu Gazetesi, s.2, Tuncer Gülensoy, "Hocam Muharrem Ergin'in Ardından"
9
Şubat 1995, Türk Dili, Dil ve Edebiyat Dergisi, sayı: 518, "Yitirdiklerimiz: Porf.Dr. Muharrem Ergin"
10
Şuba
t 1995, Edebiyat Gazetesi, sayı: 7, s.l ve 3, "Prof. Dr. Muharrem Ergin'i Kaybettik"
11
Şuba
t 1995, Türk Dünyası Tarih Dergisi 98 s. 11, "Prof.Dr. Muharrem Ergin'in Ardından"
12
Şuba
t 1995, Türk ;Edebiyatı, yıl:23, sayı:256, s.35-37, Osman Sertkaya, "Muharrem Ergin Bölümü:[Hocam Muharrem Ergin'in Ardından (1923¬1995)]"
13
Şuba
t 1995 Türk Edebiyatı, Yıl:23, sayı:256,s.38-39, Kemal Yavuz, "Dede Korkut Ölür mü?"
14
Şuba
t 1995, Türk Edebiyatı, yıl:23, sayı:256, s.40, Şeyma Taşçıoğlu-Güngör, "Güzel Türkçemiz Bir Mensubunu Daha Kaybetti"
15
Şuba
t 1995, Türk Edebiyatı, yıl:23,sayı256 s.41-42, Sultan Mahmud Kaşgarlı, "Elveda Üstad"
16
Şuba
t 1995, Türk Edebiyatı, yıl:23, sayı:256, s.43, Vahap Kabahasanoğlu, "Prof.Dr. Muharrem Ergin'i Kaybetmenin Üzüntüsü Bir Başka Oldu"
17
Şuba
t 1995, Türk Edebiyatı, yıl:23, sayı:256, s.44, Muharrem Yellice,
Osman F. Sertkaya
16
"Açılmayan Mektub. Muharrem Ergin İçin..."
18
Şuba
t 1995, Türk Edebiyatı,yıl:23, sayı:256, s.45, Ayhan Güldaş, "Hocamız Ergin de Hakk'a Kavuştu"
19
Şuba
t 1995, Türk Edebiyatı, yıl:23, sayı:256, s.45, Saadet Güldaş, "Türk Musikisine Yürekten Bağlı İdi"
20
Şuba
t 1995, Türk Edebiyatı, yıl:23, sayı:256, s.46, Muhammed Yelten, "Farklı Yönleriyle Hocamız Prof.Dr. Muharrem Ergin"
21
Mar
t 1995, Türk Kültürü, sayı:383, yıl:XXXIlI, s.137 (9)-143 (15). Osman F. Sertkaya, "Hocam Prof.Dr.Muharrem Ergin'in Ardından"
22
Bi
r Güzel İnsan, Prof.Dr. Muharrem Ergin'in Ardından... Hazırlayan: Yakup Karaalioğlu, İstanbul 1995,54s.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com