Buradasınız

LEYLÂ ERBİL'İN ÖYKÜLERİNDE KADIN KİMLİĞİ VE BAŞKALDIRI

FEMALE IDENTITY AND REJECTION IN LEYLÂ ERBİL'S SHORT STORIES

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Leylâ Erbil is one of the outstanding literary figures of Turkish Literature of 50's. She has a critical and ironic view of characters and events. She adopts a Marxist and Freudian standpoint in treating her subject matter. In her fiction she handles and revaluates topics and concepts such as sexuality, love, marriage, men-women relationship, loyalty, chastity and family. She usually uses first-person female narrators and women have a central role and function. They are usually in search of an identity and strive for self-realization. Rejection is one of the important phenomena in the realization of their identity. This is not restricted with the content of her stories; she also uses a different discourse in opposition to the language employed by men.
Abstract (Original Language): 
Leylâ Erbil, Türk edebiyatının 1950 kuşağı içerisinde yer alan özgün yazarlarından biridir. Marksçı-Freudcu bir anlayışı benimseyen yazar, eserleriyle edebiyatımıza, eleştirel ve irouik bir kadın bakış açısını getirir. ErbiPin öykülerinde daha çok cinsellik, aşk, sevgi, evlilik, kadm-erkek ilişkileri, sadakat, namus, aile gibi kavramlar sorgulanır. Kadınlar, kendi kimliklerini gerçekleştirme adına geleneksel-yerleşik değerlere karşı çıkarlar. Başkaldırı, öykülerin içeriğiyle sınırlı kalmaz. Zira yazar, aykırı dil kullanımlarıyla erkek bakış açısının hâkim olduğu dili de yıkmaya çalışarak başkaldırıyı, söylemsel boyuta taşımayı da başarır.

REFERENCES

References: 

AKIN, Ayşe, "Toplumsal Cinsiyet", http://www.gencgazeteciler.org/tcinsiyet.asp ALTIOK, Füsun, "Öykücülüğümüzde Leylâ Erbil'in Yeri", FDE, 4, 1979, 47-48. BEZİRCİ, Asım, 1950 Sonrasında Hikayecilerimiz, İstanbul, 1980. DENER, Melek, "Eski Sevgili", Çağdaş Eleştiri, 12, 1984, 10-11.
DOĞAN, İsmail, "Kadın Toplumsallığında Tarih ve Gelenek", Düşünen Siyaset, 5, Haziran 1999, 27-36.
ERBİL, Leylâ, Eski Sevgili, Adam Yayınları, İstanbul, 1977. ERBİL, Leylâ, Gecede, YKY, İstanbul, (1968), 1998. ERBİL, Leylâ, Hallaç, YKY, İstanbul, (1959), 1999.
ERBİL, Leylâ, Zihin Kuşları, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2003.
GİDDENS, Anthony, "Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik", Sos)http://tr.wikipedia.org/wiki/TopIumsal_cinsiyet
İLERİ, Selim, "Leylâ Erbil Üzerine", Yeni Ufuklar, 206, 1969, 36-39.
LEKESİZ, Ömer, "Leylâ Erbil", Yeni Türk Edebiyatında Öykü, Cilt 3, Kak/nüs Yayınları, İstanbul, 2001,375-392.
NECATİGİL, Behçet, Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü, Varlık Yayınları, İstanbul, 1999, 144-145.
OKTAY, Ahmet, " Cehennemde bir Mevsim", Anlatıların Aynası, YKY, İstanbul, 2001, 145¬149.
OKTAY, Ahmet, "Aşk Evliliği ve Sadakat Söyleminin Erken Tarihli Bir Yapıbozumu", Kitap¬lık, 43, 2000, 110-113.
ÖZKIRIMLI, Atilla, Türk Edebiyatı Ansiklopedisi, C.2, Cem Yayınevi, İstanbul, 1990, 448-449. ÖZLÜ, Demir, "Gecede", Yeni Dergi, 55, 1969, 409-412.
SEZER, Sennur, "Leylâ Erbil'in Eleştirici ve Alaycı Bakış Açısı", Varlık Kitap Eki, 1090, 1998, 2-3.
TAĞIZADE-KARACA Nesrin, "Bir Belgesel Yolculuğunda Yazma Edimi ve Türk Edebiyatında Kadın Yazarlar", Kadın Çalışmalarında Disiplinlerarası Buluşma 1-4 Mart 2004 Sempozyum Bildiri Metinleri, C.l, Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, İstanbul, 2004,261-272.
TUNÇ, Ayfer, "Annelerin "Dayanılmaz" Ağırlığı", Kitap-lık, 43, 2000, 122-127.
TURAN, Güven ve bşk., " Vüs'at O. Bener (Söyleşi)", Kitap-lık, 33,1998,4-19.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com