Buradasınız

TANZİMAT SONRASI TÜRK EDEBİYATINDA DEĞİŞEN KADIN- ERKEK GÖRÜNÜMLERİ

THE CHANGING FASHION TRENDS IN THE TURKISH LITERATURE AFTER THE TANZİMAT

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The aim of this study is to give information about the changing fashion trends in the Turkish literature after the Tanzimat. The literature shows the life. In that case, we focused novels, stories and memories. Especially we used literary texts belonging to second half of XIX. century and first half of XX. century. Appearance of women and men changed fastly in the Ottoman empire. After 1850's Ottoman- Turkish women who made-up, used cosmetics and wore dress of European style. Also men wore jacket, trousers and fez. They had different moustaches. In this study, we will show that the literature reflects the real life and the literature helps to the researches of the social history.
Abstract (Original Language): 
Osmanlı İmparatorluğu'nun Batılılaşma çabasının resmî başlangıcı olan Tanzimat Fermanı'nın kabulüyle ülke sathında topyekûn bir değişim dönemi başlamıştır. Böylece, sosyal, siyasal ve kültürel alanlarda yeni birtakım uygulamalar söz konusu olmuştur. Bunların başında ise toplumun çok daha hızlı ve kolay bir biçimde ayak uydurduğu şekille ilgili değişimler gelmektedir. Özellikle kadın ve erkeklerin giyim kuşamında Avrupaî bir tarzın ortaya çıkması çok uzun sürmemiştir. Sokaktaki görünümlerin değişmeye başlaması edebî metinlerde de hemen yer bulmuştur. Bu sebeple, Tanzimat Edebiyatı'mn başlangıcından itibaren yazılmış roman, öykü, sohbet, tiyatro vb. türlerdeki eserlerde alafranga insan tasvirlerine çok sık rastlanır. Bu çalışmada Tanzimat sonrası kılık-kıyafet değişimi çeşitli edebî metin örnekleri aracılığıyla ele alınacak sosyal hayatın edebiyata yansımaları ve edebiyatın sosyal tarih araştırmalarına nasıl yardımcı olabileceği ortaya konmuş olacaktır.

REFERENCES

References: 

1-
Makal
e ve Kitaplar:
ABDURRAHMAN
ŞEREF
, "Kanun-ı Veraset-i Saltanat II", Sabah gazetesi, 19 Ağustos 1334/ 1918, s. 1.
ABDÜLAZÎZ BEY, Osmanlı Âdet, Merasim ve Tabirleri, c. I, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 1995.
AHMET RASÎM, Gülüp Ağladıklarım, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1978.
AHMET RASİM, Eşkâl-i Zaman, Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul 1992.
ALUS,
Serme
t Muhtar, "Eski Defterdekiler", Akşam gazetesi, 5 Mart 1932, s.8.
ALUS,
Serme
t Muhtar, Pembe Maşlahtı Hanım, Akşam Kitaphanesi, İstanbul 1933.
ALUS,
Serme
t Muhtar, Rüküş Hanımlar, Akşam gazetesi,29-30 Kânunusani 1934, s. 5.
ALUS,
Serme
t Muhtar, Harp Zengininin Gelini, Kanaat Kütüphanesi, İstanbul 1934.
ALUS,
Serme
t Muhtar, Nanemolla, Akşam gazetesi, 13 Mart 1938, s.8.
ALUS,
Serme
t Muhtar, "Dünden Bugünden: Kadın Kıyafetleri", Amcabey dergisi, 1943, s. 8.
ALUS,
Serme
t Muhtar, "Dünden Bugünden: Ayakkabılar", Amcabey dergisi, 2 İlkteşrin 1943, S. 44, s. 8, 11.
ALUS,
Serme
t Muhtar, Eski Çapkın Anlatıyor, T Neşriyatı, İstanbul 1945.
ALUS,
Serme
t Muhtar, "Erkekte Saç", Akşam gazetesi, 10 Şubat 1946, s. 6.
ALUS,
Serme
t Muhtar, "Eski İstanbulun Meşhur Kadın Terzileri", Akşam gazetesi, 17 Eylül 1947, s. 4.
ALUS,
Serme
t Muhtar, "Eski İstanbul'un Meşhur Erkek Terzileri", Akşam gazetesi, 24 Eylül 1947, s. 4.
ALUS,
Serme
t Muhtar, II. Abdülhamit Devrinde Erkek Kıyafetleri, Resimli Tarih Mecmuası, Aralık 1950, s. 490.
ALUS,
Serme
t Muhtar, İkinci Abdülhamit Devrinde Kadın Kıyafetleri, Resimli Tarih Mecmuası, Ocak 1951, s. 544.
ALUS,
Serme
t Muhtar, Masal Olanlar, İletişim Yayınlan, İstanbul 1997.
ALUS,
Serme
t Muhtar, " Molla Beyin Baldızı", Aydede dergisi, 16 Mart 1949, s. 2.
ALUS,
Serme
t Muhtar, "Boyalı Saç", Akşam gazetesi, 13 Şubat 1946, s. 6.
ALUS,
Serme
t Muhtar, "Lavantalar", Akşam gazetesi, 21 Aralık 1949, s. 4.
DAĞDELEN, İrfan, Fotoğraflar ile Şehbal Dergisi Katalog ve Dizinler, İstanbul Büyükşehir Belediye Kütüphanesi ve Müzeler Müdürlüğü, İstanbul 2006.
EKİZ, Osman Nuri, Namık Kemal Hayalı Sanatı Eserleri, Gökşin Yayınları, İstanbul 1984.
GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi, Şık, Atlas Kitabevi, İstanbul 1968.
GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi, Şıpsevdi, Özgür Yayınları, İstanbul 1999.
HAS ER, Melin, Tanzimat Devri Türk Romanında Kadın Kahramanlar, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınlan, Ankara 2000.
KARAL, Enver Ziya, Osmanlı Tarihi, c. V, TTK Basımevi, Ankara 1988.
Tanzimat Sonrası Türk Edebiyatında Değişen Kadın- Erkek Görünümleri
45
KAVCAR, Cahit, Batılılaşma Açısından Serveı-i Fiinıın Romanı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara 1985.
KERMAN, Zeynep, Halid Ziya Uşaklıgil'in Romanlarında Batılı Yaşayış Tarzı İle İlgili Unsurlar, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, Ankara 1995.
KONCU. Hanife, "Renklerin Âhengi Yenişehirli Avni Bey'in Bir Gazeli Üzerine Düşünceler", MSGSÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi, İstanbul 2006, s. 125-130.
KÜÇÜKERMAN, Önder.
The
Industrial Heritage of Costume Design in Turkey, GSD Foreign Trade Co. Inc. Yayınlan, İstanbul 1996.
MEHMET RAUF, Eylül, Ak Kilabevi, İstanbul 1983.
MUSAHİPZADE CELAL, Eski İstanbul Yaşayışı, Türkiye Yayınevi, İstanbul 1946.
MUSAHİPZADE CELÂL, "İstanbul'da Giyim Kuşam", Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Türkiye Ansiklopedisi, c. II, İletişim Yayınları, İstanbul 1985.
MÜFTÜOĞLU, Ahmet Hikmet, Çağlayanlar. Kültür Bakanlığı Yayınlan, Ankara 1990.
NABİZADE NAZIM, Zehra, Akçağ Yayınlan, Ankara 2005.
NAMIK KEMAL, İntibah (Hazırlayan: Mehmet Kaplan), Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara 1984.
ÖMER SEYFETTİN, Ömer Seyfettin ve Hikâyelerinden Seçmeler (Hazırlayan: Turan Yüksel), Serhat Yayınları, İstanbul 2005.
ÖZEL, Mehmet, Folklorik Türk Kıyafetleri, Tüpraş Yayınları, Ankara 1992.
RECAİZADE MAHMUT EKREM. Araba Sevdası, Şule Yayınları, İstanbul 2006.
SAFFET NEZİHİ. Zavallı Necdet. Morpa Kültür Yayınları, 1995.
SEVİN. Nureddin, On Üç Asırlık Türk Kıyafet Tarihine Bir Bakış, Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı Kültür Yayınları, îsıanbul 1973.
TDK Türkçe Sözlük c. I—II, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1988.
UŞAKLIGİL, Halid Ziya. Kırık Hayatlar, İnkılap ve Aka Kitabevleri, İstanbul 1968.
UŞAKLIGİL. Halid Ziya, Nemide. İnkılap ve Aka Kitabevleri, İstanbul 1970.
UŞAKLIGİL, Halid Ziya Ferdi ve Şürekası, İnkılap ve Aka Kitabevleri, İstanbul 1973.
UŞAKLIGİL, Halid Ziya, Aşk-ı Memnu, Özgür Yayınları, İstanbul 2005.
UŞAKLIGİL, Halid Ziya. Mai ve Siyah, Özgür Yayınlan. İstanbul, 2005.
2-
Gazet
e ve Dergiler:
Akşam gazetesi (1932-1952)
Amcabey dergisi (1943-1944)
Aydede dergisi (1949)
İnci dergisi (1919)
Mehasin dergisi (1908)
Süs dergisi
(
1923-1924)
Resimli Tarih Mecmuası (1950-1951)

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com