Buradasınız

AHMET MİTHAT EFENDİ VE MADAM GÜLNAR

AHMET MITHAT EFENDI AND MADAM GULNAR

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Ahmet Mithat Efendi, met with Madam Gülnar, in VIII. International Congress of Orientalists which was arranged in Stockholm in 1889 and became friends. From their meeting, Ahmet Mithat Efendi and Madam Gülnar, spent time together for about a month and traveled some important cities in Europe such as Berlin, Paris and talked about civilization of the east-west, science-technology, women-family life, religion, morality, culture, literature, fine arts,shared ideas. Ahmet Mithat Efendi invited Madam Gülnar to Istanbul and talked about her too much in his work Avrupa’da Bir Cevelan. Madam Gülnar who accepted Ahmet Mithat’s invitation came to Istanbul in 1890 and stayed for a while also worked to introduce Russian literature. Madam Gülnar who came to Istanbul several times in later years first serialized in Tercüman-ı Hakikat and then published as book her translations from Russian literature and some writings. Madam Gülnar win recognition because of her friendship to Turks, respect for Islam and knowledge, culture, also her effect around Turkish reader and intellectual continued for many years. Ahmet Mithat Efendi, Madam Gülnar, Avrupa’da Bir Cevelan, Tercüman-ı Hakikat, Russian Literature, Translation.
Abstract (Original Language): 
Ahmet Mithat Efendi, Madam Gülnar ile 1889 yılında Stockholm’de toplanan VIII. Milletlerarası Müsteşrikler Kongresi’nde tanışır ve dost olurlar. Tanışmalarından itibaren yaklaşık bir ayı birlikte geçiren ve Berlin, Paris gibi Avrupa’nın önemli bazı şehirlerini gezen Ahmet Mithat Efendi ve Madam Gülnar, doğu-batı medeniyeti, ilimteknik, kadın-aile hayatı, din, felsefe, ahlâk, kültür, edebiyat, güzel sanatlar gibi pek çok konuda sohbet ederler, fikir alışverişinde bulunurlar. Ahmet Mithat Efendi, Madam Gülnar’ı İstanbul’a davet eder ve Avrupa’da Bir Cevelan adlı eserinde uzun uzun ondan bahseder. Ahmet Mithat Efendi’nin davetini kabul ederek 1890 yılında İstanbul’a gelen ve bir süre kalan Madam Gülnar, Rus edebiyatını tanıtan çalışmalarda bulunur. Daha sonraki yıllarda da birkaç sefer İstanbul’a gelen Madam Gülnar, Rus edebiyatından yaptığı tercümeleri ve bazı yazıları önce Tercüman-ı Hakikat Gazetesi’nde tefrika ardından da kitap olarak yayımlar. Türklere olan dostluğu, İslâmiyet’e saygısı ve bilgisi, kültürüyle takdir toplayan Madam Gülnar’ın Türk okuyucusu ve aydın çevresindeki etkisi uzun yıllar sürer.

REFERENCES

References: 

Ahmed Midhat, Avrupa’da Bir Cevelan, İstanbul 1307 (1890)
Ahmed Midhat Efendi, Fazıl ve Feylesof Kızım Fatma Aliye’ye Mektuplar (Haz. Fatma
Samime İnceoğlu-Zeynep Süslü Berktaş), İstanbul 2011
Ahmet Rasim, Muharrir, Şair, Edip (Haz. Kâzım Yetiş), Tercüman 1001 Temel Eser,
İstanbul 1980
Akün, Ömer Faruk, “Gülnar Hanım”, TDV İslâm Ansiklopedisi, c. 14, İstanbul 1996, s.
243-248
Bekiroğlu, Nazan, “Unutulmuş Bir Müsteşrik: Olga dö Lebedeva/Madam Gülnar”,
Dergâh, nr. 46, Aralık 1993, s. 8-10
Findley, Carter V. (Çev. Ayşen Anadol), Ahmet Mithat Efendi Avrupa’da, Tarih Vakfı
Yurt Yayınları, İstanbul 1999
Mustafa Reşid, Muharrerat-ı Nisvan, İstanbul 1313
Okay, Orhan, Batı Medeniyeti Karşısında Ahmet Mithat Efendi, M.E.B. Yayınları,
İstanbul 1991
Sevük, İsmail Habip, Avrupa Edebiyatı ve Biz, c. II, İstanbul 1941
Yeni Türk Edebiyatı Antolojisi (Haz. Mehmet Kaplan, İnci Enginün, Birol Emil, Zeynep
Kerman), c. 3, İstanbul 1979, s. 257-290
Tercümeler, Süreli Yayınlar
Kar Fırtınası, İstanbul 1307
Tercüman-ı Hakikat, nr. 3683, 6 Rebiülevvel 1307/20 Teşrinievvel 1890-nr. 3691, 15
Rebiülevvel 1307/29 Teşrinievvel 1890
Şair Puşkin, İstanbul 1308
İsmail KARACA/Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi Cilt/Sayı: XLVI
72
Tercüman-ı Hakikat, nr. 3745, 31 Cemâziyelevvel 1308/12 Kânunusâni 1891-nr. 3752,
6 Cemâziyelâhir 1308/20 Kânunusâni 1891
Redd-i Renan. İslâmiyet ve Fünûn, İstanbul 1308
Tercüman-ı Hakikat, nr. 3789, 23 Receb 1308/4 Mart 1891-nr. 3795, 30 Receb 1308/11
Mart 1891
İblis, İstanbul 1308
Tercüman-ı Hakikat, nr. 3800, 7 Şaban 1308/18 Mart 1891-nr. 3824, 6 Ramazan
1308/15 Nisan 1891
İlyas Yahut Hakikat-i Gına, İstanbul 1309
Tercüman-ı Hakikat, nr. 4041, 28 Cemâziyelevvl 1309/30 Kânunuevvel 1891-nr. 4054,
13 Cemâziyelâhir 1309/14 Kânunısâni 1892
Familya Saadeti, İstanbul 1309
Tercüman-ı Hakikat, nr. 4069, 2 Receb 1309/1 Şubat 1892-nr. 4146, 29 Şevval 1309/26
Mayıs 1892
Kont Tolstoy’un Avama Mahsus Hikâyeleri: İki Pir, İstanbul 1309
Tercüman-ı Hakikat, nr. 4133, 18 Ramazan 1309/15 Nisan 1892-nr. 4146, 8 Şevval
1309/15 Mayıs 1892
Servet-i Fünûn, nr. 15, 1308, s.170-173
Servet-i Fünûn, nr. 19, 18 Temmuz 1308, s.220-221

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com