Buradasınız

Karbonat Kayaların Gelgit Düzlüklerinde Çökelmesi ve Diyajenezi: Batı Colorado'da (A.B.D.) Manitou Formasyonunun Stratigrafisi

Deposition and diagenesis of carbonate rocks on iidaV flats: Stratigraphy of the Manitou Formation in Western Colorado (U.S.A,)

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
The Ordovician Manitou Formatton crops out between Aspen and Minturn on Üıe west flank of the Sawateh Range to western Colorado. In this study the Manitou Formation is divided, from base to top, into three Utofacies units: intraclastic conglomerate, sandy dolomite, dolomite and chert The intraclastfe conglomerate Uthofacies consists of dolomite-pebble conglomerates and contains ripple marks, mud-cracks and horizontal feeding tracks of animals on the bedding planes. The intraclastic cong« lomerate lithofacies was deposited in an Interttdal environment The sandy dolomite uthofacies is represented by dolomites, stromatoliHe banding, and large amounts of detrital meterial, indicating a supratidaJ environment. The dolomite and chert lithofacies is composed of dolomites and chert nodules, and chert lenses. Large numbers of ecMnodernis, brachlopods and trilobites and chert nodules* and chert lenses. Large numbers of echinoderms, bracMopods and trilobites can be recognized İn places where recrystallizatton and dolomitizatton is not extensive, The dolomite and chert Uthofacies was deposited in a subttdal environment, In the Aspen-Mmturn area the original depositional textures of the Manitou Formaton has been altered completely by recrystallization and dolomitizatioii,
Abstract (Original Language): 
Ördovisiyen yaşü Manitou Formasyonu B Colorado'da Sawatch >ükselimîniıı B kanadı boyunca Aspen ve Minturn kasabaları arasmdÄ yüzeyler. Manitou Formasyonu tabandan tavana dofru oluşukarası ©aloitap kumlu dolomit, dolomit ve eört olmak üzere üe Mtofasiyese ayrılmıştır, Ohısn kurası oakıltaşı litolîısiyesi başlıca dolomit çakıllarından oluşur ve kırışık markalan» çamur rail altları ve luıtmanlaııma yüzeylerinde dolaşan hayvanların oluşturduğu yatay beslenme izleri İçerir, Oluşukarası eakıltası UtDfaMyesi bir gelgitarası ortamda çökelmîftir. Kumlu dolomit litofesiyesi dolomitlerden oluşmuştur, Stroınatolik laminulanm:l ve bol oranda kırıntın gereç kapsaması bu litofasiyesin gelgit ötesi bir ortamda cökeldifiııi gösterir, Dolomit ve eört litof a. siyesî dolomit, eört yumruları ve çört merceklerinden oluımuftur. Bolca eMnoderm, braldyopod, trüobid fosilleri ve pelletli gereo kapsamı bu litot asî yesin yeniden ki is ta İlenine ve doloımtlesnıenîn yaygın olmadığı yerlertode görülebfflr, Dolomit ve cort Etofasiyesİ gelgitaltı ortomda cöketoıişttr, Aspen-Büntarn alımında Manitou Formaayonu'nun özgün çökelme dokuları yeniden krtetaUenıtıe ve dolonıitleşnıe nedeniyle tttmtty- IG değiiîiıiştir,

REFERENCES

References: 

Banks, Norman G,, 1970, Nature and origin of early
and late cherts in the Leadville Limestone,
Colorado: Geol. Soc. America Bull, c, 81, s.
3033-304S.
Chronic, J,f McCallum, M. E., Ferris, C, S,, a,nd
Bggler, D, H*, I960» Lower Paleozoic rocks in
diatremes, southern Wyoming and northern
Colorado:. Geol, Soc, America Bull,, c, 80, s.
149-156.
Dunham, R. J,, 1962, Classification of carbonate
rocks according- to depositional texture, "Classification
of Carbonate Rocks" içinde, W, E,
Ham (ed,): Am. Aesoc, Petroleum Geologists
Mem, 1, 8, 108-121.
Foster, N, H., 19f2, Ordovician System, ''Geological
Atlas of the Rooky Mountain Region" içinde:
Rocky Mountain Assoe. of Geologists, s, T6-85,
Friedman, G, M., 19§9, Identification of carbonate
minerals by staiaiiig methods: Jour. Sed» Pet.
rology, c, 29, s. 87-97*
— — — — 1965, Terminology of crystallization textures
and fabric® in sedlmantary rocks: Jour,
Sed. Petrology, c, 35, s. 643-655,
• ----- - and Sanders, J, E., 1967, Origin and
occurrence of dolostones» "Developments of
Sedimentology 9A» Carbonate Rocks" içinde,
G. V. Chilingar, H, 3. Bissell ve R, W, Fair»
bridge (eds,): Elsevier Publishing Co,, Amster^
dam, London» New York, s. 267-348,
Gerhard, Lee C.f 1972, Canadian depositional environments
and paleotectonies, central Colorado: Colo.
School of Mines Quarterly, c. 67, no. 4, s.
1-36.
trtem, K>., 1972, Stratigraphy of the Manitou Formation
Between Aspen and Minturn, Colorado:
M.S. tezi, Colorado School of Mines, Golden,
Colorado, A3X>,, 68 s., (yaymlanmarm§),
Johnson, J. H,, 1934, Paleozoic formations of the
Mosquito Range, Colorado: U.S. GeoL Survey,
Prof, Paper, 185-B,
Liaporte, Leo F„ 1967, Carbonate deposition near sealevel
and resultant facias mosaic: Manlius For«
mation (Lower Devonian) of New York State:
Am, Assoc. Petroleum Geologists BulL, e, 51,
B. 73-101,

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com