Buradasınız

İlyaslar Köyü (Kırkağaç-Manisa) Dolayında Yüzeyleyen Tüflerin Petrografik Özellikleri

The Petrographical Features of Tuffs outcropping in the vicinity of İlyaslar Village (Kırkağaç-Manisa)

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author Name
Abstract (2. Language): 
The terrigenous sedimentary rocks of Neogene intercalated with tuffs are widespread in the west of Kırkağaç (Manisa). According to detail petrographical studies, the tuff samples are generally named as dasitic vitric ash tuff considering principles of description. The crystal tuff and lithic tuff are occasionally described. Tuffs are determined to have dasitic character according to diagram showing mineral compositions but some tuff samples represent the products of andesite volcanism
Abstract (Original Language): 
Kırkağaç (Manisa) İlçesinin doğusunda, geniş alanlar kaplayan Neojen'in karasal sedimanter kayaçları ile arakatmanlı tüf düzeyleri mevcuttur. Tüf örneklerinde yapılan mikroskopik incelemelerde, hazırlanan betimleme kriterleri baz alınarak ayrıntılı petrografik gözlemler yapılmıştır. Çalışmalar sonucunda, çoğunlukla dasitik vitrik (kül) tüf tespit edilmiştir. Bazen kristal tüf ve litik tüf adlaması da yapılmıştır. Kayaçların mineral içeriğine göre incelenen tüflerin dasitik volkanizma ile ilişkili olduğu anlaşılmıştır.Az miktarda, andezitik volkanizmanın ürünü olan tüf örnekleri de gözlenmiştir.

REFERENCES

References: 

Ercan, T., Satýr, M., Sevin, D. ve Türkecan, A.
1996. Batý Anadolu'daki Tersiyer ve
Kuvaterner yaþlý volkanik kayaçlarda yeni
yapýlan radyometrik yaþ ölçümlerinin
yorumu, 119, 103-112.
Erkan, Y. 1994. Magmatik Petrografi. Hacettepe
Ünv. Müh. Fak. Jeoloji Müh. Böl. Ders
notlarý, 149 s.Ankara
Folk, R.L. 1966. A review of grain-size
parameters. , 6, 73-93.
Fisher, R.V. 1961. Proposed classification of
volcaniclastic sediments and rocks.
72, 1409-1414.
nd Scmincke, H.U. 1984.
Pyroclastic Rocks: , New
York, 409p.
Gökmen, V. 1967. Çýtak ( Akhisar-Manisa )
civarýndaki linyit ihtiva eden Neojen sahasýna
ait jeolojik rapor. MTA Rapor no: 4020 (
yayınlanmamış ).
Göktaş, F. 1996. Gördes Neojen Havzasýnýn
J e o l o j i s i . MTA r a p o r n o : 9931
(yayınlanmamış).
Jeoloji Mühendisleri Odası, 2004. Kapadokya'nýn
Tarihi, Jeolojik Özellikleri ve Ýnsan Saðlýðý
Üzerine Etkileri (Karain-Sarýhýdýr-Tuzköy
Örneði) Teknik Gezi Kitabý.
35 s.Ankara
Konak, N., Akdeniz, N. ve Armaðan, F. 1980.
Akhisar, Gölmarmara, Gördes, Sýndýrgý
(Manisa) dolayýnýn jeolojisi. MTA Rapor no.
6916 (yayýnlanmamýþ).
McPhie, J., Doyle, M. and Allen, R. 1993.
Volconic Rocks. University of Tasmania. 191
p.
Nebert, K. 1961. Linyit ihtiva eden Çýtak Neojen
Sahasýnýn (Akhiar-Manisa) Jeolojik yapýsý ve
maden jeolojisi durumu hakkýnda rapor.MTA
Rapor no. 2928 (yayýnlanmamýþ).
Pettijohn, F.J. 1957. Sedimentary Rocks, 2nd ed.,
NewYork,, Harper andRow, 718 p.
Sarýfakýoðlu, E. ve Türkbileði, H. 1990. Molla
Hüseyin Damý-Fýndýcak Köyü (Manisa-
Gördes) civarýndaki zeolitik tüflerin etüdü ve
kullanýlabilirliðinin araþtýrýlmasý. 4.
Uluslararasý Seramik Teknik Kongre ve
Sergisi.
. 337-351.
Sarıfakıoğlu, E. 1995. Cumaovası (İzmir) asidik
volkanizma ürünlerinin petrografisi ve
e n d ü s t r i y e l hammadde a ç ı s ı n d a n
deðerlendirilmesi.
(ed. H. Köse, M.S. Kýzýl). 207-
213.
Speranskaya, I.M. 1966. Ignimbrites in the
Volcanic Sequence of the Northern Coast of
the Sea of Okhatsk and Their Origion.
(ed. by Earl F. Cook). American
Elsevier Rublishing Company, Inc. New
York.
Streckeisen, A. 1979. Classification and
n o m e n c l a t u r e o f v o l c a n i r o c k s ,
lamprophyres, carbonatites and melilitic
rocks: recommendations and suggestions of
the IUGS Subcommisinon on the systematics
of igneous rocks, , 7, 331-335.
Yağmurlu, F. 1984. Akhisar doðusunda kömür
içeren Miyosen tortullarýnýn stratigrafisi,
depolanma ortamlarý ve tektonik özellikleri.
5, 3-20

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com