Buradasınız

KELKİT (GÜMÜŞHANE) YÖRESİNİN STRATİGRAFİSİ

Stratigraphy of Kelkit (Gümüşhane) region

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The studies area covering near Kelkit (Gümüşhane) region, is located in. Fontid tectonic unit and in its south zone. In this study beeing based on litfaosteatigraphy laws, seven units have been identified in the formation rank. Gümüşhane granite forms the basement of study .area.., Lias aged. Zimonköy formation forming the first marine rocks consist of sedimantary-volcanic character .and represents lateral, .and horizontal fades changes, Berdiga formation, all of which is developped in carbonaceous faciès» composed of mainly sandy limestone, dolomitic limestone and dolomites. Upper cretaceous aged. Kermuidere formation is représentée by conglomerates, derived mainly Berdiga formation. Paleocene aged Ziyarettepe formation is framed-by red sandy limestone developped in. open marine environment.., Alibaba formation is developped in three different faciès that are laterally interfingerig at Middle Eocene- Lower Miocene time,.. Smırgöltt limestone: which is recognized by horizontal limestone is deposited in restricted environment,
Abstract (Original Language): 
Kelkit (Gümüşhane) yakın yöresini kapsayan çalışma alanı Bontid tektonik, birliği içinde ve bu. birliğin Güney Zontı'nda yer alır. Kayastraügrafi kurallarına dayandırılan çalışmada formasyon mertebesinde yedi birim ayırtlanmıştır. inceleme alanının temelini Gümüşhane graniti oluşturur, ilk denizel kayaçlan oluşturan Liyas yaşlı Zimonköy .. fornmsyon.ii to.rt.ul-volkao.ik karakterli olup yanal ve dikey fasiyes değişimleri.sunarlar. Dogger-Malm sürecinde tümüyle karbonatlı fasiyeste gelişen Berdiga formasyon« başlıca kumlu kireçtaşı» kireçtaşı» dolomitik kireçtaşı ve dolomitlerden oluşur. Üst Kretase yaşlı Kernratdere formasyona çoklukla Berdiga Fomasyonu'ndan türemiş çakıl ve blokların oluşturduğu konglomeralarla tanınır. Paleosen yaşlı Ziyarettepe formasyonu açık. deniz ortamında gelişmiş kırmızı renkli kimli, kteeçtaşlanndan oluşur. Alibaba, formasyonu Orta Eosen-Alt Miyosen, sürecinde,, yanal geçişli» üç. ayn f&siyeste gelişmiştir. Yatay konumlu kireçtaşlanyla. tanınan. Sımrgölü kireçtaşı izole "edilmiş bir ortamda birikmiştir.

REFERENCES

References: 

Ağar,-Ü., (1977) Demirözu (Baybırt) ve Köse (Kelkit)
Bölgesinin Jeolojisi» Doktora Tezi,, Trabzon.
Ağrah, B., Akyol, E., Konyalı, Y., (1966) Kelkit-
Bayburt Jurasiğinde üç kömür damarının palinolojik
etûdtt, TIK Bülteni,, cilt 10, Sayı 1-2, s.
149-155»
Alp» O.» (1972) Amasya Yöresinin Jeolojisi» l.Ü... Fen
Fakültesi Monografileri» No 22, 101 s.
Baykal, E, (1952) Kelkit-Şiran bölgesinde jeolojik
araştırmalar, .M.T.A. Rapora» No. 2205 Ankara.
Bektaş, O., (1986) Doğu Pontid ark gerisi bölgelerinde
paleostres dağılımı ve çok safhalı riftleşme»
M.T.A. Dergisi, No. 103-104, s. 25-40.
Bergougnan, H., (1987) Elides géologiques dans l'Est
Anatolien, Université P., et M. Curie, mémoires
des sciences da la Terre.» these de doctorat état»
Paris, p. 606...
Boynukalm, S., (1991) Dereli (Giresun) baraj yeri ve
göl alanının mühendislik jeolojisi ve çevre
kayaçlann jeomekanik özellikleri., K.T..Ü. Fen
Bil. Eos. s, 255., Trabzon. (Yayınlanmamış)
Burşuk, A..,, (1975) Bayburt Yöresinin Mikropaleontolojik
ve Stratigrafik irdelenmesi,, l.Ü. Fen
Fakültesi, Doktora Tezi,, Trabzon,
Çoğulu, E., (1975) Gümüşhane ve Rize Graniük
Plütonlarmm Mukayeseli. Petrojeolojik ve Jeokronometrik
Etüdü, Doçençtlik Tezi, Î.T.Ü.
Maden Fakültesi, istanbul,, (Yayınlanmamış)
Erguvanlı» K,,, (1951) Trabzon-Gümüşhane arasının jeolojisine
Ait Rapor, M.T.A. Raporu, No. 1926,
Ankara..
Eıtunç, A.,,, (1980) Çoruh Havzası Olası Baraj Yerleri
Göl Alanlan. ve Tünel Güzergahının Mühendislik
Jeolojisi, Doçentlik Tezi, ElE, idaresi Yayını,
Ankara.
Eren, M., (1983) Gümüşhane-Kale Arasının Jeolojisi ve
Mikrofasiyes incelemesi, K.Ü. Fen Bilimleri
Enstitüsü.» M ML S Tezi Trabzon
(Yayınlanmamış)
Gatbnger, T.E., (1962) 1/500.000 ölçekli Türkiye Jeoloji.
Haritası Trabzon Paftası Açıklaması, MXA.
Yayını^ Ankara.
Gedîkoglu, A,.,, (1978) Harşit Granit Karmaşığı ve Çevre
Kayaçları (Giresun-Doğankent), K.T.Ü.
Doçenttik Tezi,, Trabzon» (Yayınlanmamış)
Gedikoğlı, A., Pelin, S., Ozsayar, T., (1979) The main
lines of the geotectonic evolution of the EPontids
in Mesozoic era, Geooome I» Abstracts,
s.68-69» Ankara.
Görür, N,, Şengör, A.M.C., Akkök, R., Yılmaz, Y.,»
(1983) Pontidlerde Neo-Tetisio kuzey kolunun
açılmasına, ilişkin sedimantolpjik veriler. TJ.K.
BüL C.26>s.ll-19.
Hacıalioğlu, T., (1983) Kale-Vavuk Dağı (Gümüşhane)
Arasının Jeolojisi ve Mikrofasiyel incelemesi,,
K.Ü,. Fen Bilimleri Enstitüsü, MMLS Tezi,
Trabzon, (Yayınlanmamış).
Keskin» Y., (1983) Bayburt (Gümüşhane) İlçesi, Aksar
Köyü ve Güneybatısının, Jeolojik İncelemesi,
K.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü,, MMLS Tezi,
Trabzon (Yayınlanmamış),..
Ketin, L, (1951) Bayburt Bölgesinin Jeolojisi, l.Ü. Fen
Fakültesi Mecmuası, Cilt 16» İstanbul.
Özer» E., (1983) Bayburt (Gümüşhane) Yöresinin Jeolojisi
ve Mikrofasiyes İncelemesi» K,Ü. Fen Bilimleri
Enstitüsü, MMLS Tezi, Trabzon
(Yaymlanmamış)
özsayar, T..» Pelin, S., Gedikoğlu, A., Eren» A.,
Çapkınoğlu, Ş., (1982) Ardanuç (Artvin.)
yöresinin jeolojisi,, KTÜ Yerbilimleri Dergisi,,
cilt 2, sayı 1-2, s. 21-38,
Pelin» S...» (1977) Alucra. (Giresun) .güneydoğu yöresinin
petrol olanakları bakımından jeolojik incelemesi,
KTÜ. yayını no. 87...
Saner» S., (1980) Batı PooticTIerin ve komşu havzaların
oluşumlarının levha tektoniği kuramı ile
açıklanması,, Kuzeybatı Türkiye, M.T.A. Dergisi,
93/94, s. 1-20.
Seymen, L, (197.5) Kelkit vadisi, kesiminde Kuzey Anadolu.
Fay Zonu'nun tektonik özelliği» İTÜ.
Maden Fakültesi Doktora Tezi» İstanbul
Simonoviç, R,,, (1972) Yusufeli-öğdem-Madenköy-
Tortum Göli. ve Ersis .arasındaki. Bölgenin jeolojisi
» MTA. Raporu, no.., 5202, Ankara,
(yayınlanmamış).
Stchepinsky, ¥,,, (1946) Yukarı Kelkit Çayı havzasının
stratigrafisi» MTA.., Dergisi» no. 1, s. 133-141.
Tarban, F., (1976) Tokat-Zile Alsancak baraj yeri ve göl.
alanının mühendislik jeolojisi» İTÜ. Maden
Fakültesi, Doktora Tezi» Istanbul,
Taşlı» K., (1984) tkisu (Gümüşhane) İle Hamsiköy
(Trabzon) yörelerinin jeolojisi ve Berdiga Fbmmasyonunon
biyostratigr.afik deneştirmesi», K.Ü.
Fen Bil., Ens. MMLS Tezi» Trabzon
(yayınlanmamış).
Tokel, S,,, (197.2) Stratigraphical and volcanic history of
Gümüşhane region (Kuzeydoğu Türkiye) Ph. D.
Thesis,. University • College, London
(yayınlanmamış).
Turan, M., (1978) Şiran doğu yöresinin jeolojisi».
MMLS Tezi KTÜ. Trabzon (yayınlanmamış).
Wedding, H,., (1963) Kelkit hattı jeolojisine ait
düşünceler ve Bayburt-Kelkit çevresindeki Jura.
stratigrafisi, MTA. Dergisi, Sayı 61» s. 30-37.
Yılmaz,, H., (1983) Olur (Erzurum) yöresinin jeolojisi
K.Ü. Fen Bil. Ens, MMLS tezi, Trabzon
(yayınlanmamış).
Yılmaz,, Y., (1.972) Petrology and structure of the
Gümüşhane: Granite and the surrounding rocks,.
N.E. Anatolia : Ph.., D. thesis, Univ. of London,
266 s.,», (yayınlaııın.amış),.,
Yüksel, S.,, (1976) Şiran bati yöresi Mesozoyik karbonat
kayaçlan ve Eosen flişinin petrografik ve sedimentolqjik
incelenmesi, K.T.Ü. Trabzon,

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com