Buradasınız

ÖLMEYE YATMAK' ROMANINDA AYSEL'İN YABANCILAŞMASI

ALIENATION OF AYSEL IN THE "ÖLMEYE YATMAK

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/jasss_15

Keywords (Original Language):

Author Name
Abstract (2. Language): 
Ölmeye Yatmak' is the first book of Ağaoğlu's triolgy 'Dar Zamanlar'. The novel tells us the story of Aysel and her contemproraries until 1968s, who were grown in the direction of Ataturk revolutions and raised in the social and economical turmoil after the Second World War and eventually found themselves in a cultural dilemma and day by day divided into ideological camps. In this study, in-between situation of Aysel, the protagonist of Adalet Ağaoğlu's novel 'Ölmeye Yatmak', between her parents and social environment and the problems resulted from the situation and her alienation during the conflict process will be handled.
Abstract (Original Language): 
Ölmeye Yatmak' romanı, Adalet Ağaoğlu'nun Dar Zamanlar üçlemesinin ilk kitabıdır. Roman, Cumhuriyet devrimleriyle büyüyen bir neslin zaman içerisindeki değişimini konu edinmiştir. Ölmeye Yatmak romanında Atatürk devrimleri doğrultusunda yetiştirilen, İkinci Dünya Savaşı 'nın siyasal ve ekonomik çalkantıları içinde büyüyen, kültürel ikilemde kalarak bocalayan ve giderek ideolojik kamplara ayrılan Aysel ve kuşağının 1968'e değin süren öyküsü anlatılır. Bu makalede Adalet Ağaoğlu'nun 'Ölmeye Yatmak' romanının kahramanı Aysel'in, ailesi ile toplumsal çevre arasında kalmışlığı ve bu durumun ortaya çıkardığı sorunlar ve çelişkiler sürecinde yabancılaşması ele alınacaktır.

REFERENCES

References: 

AĞAOĞLU, Adalet (2009), Ölmeye Yatmak, İstanbul: İş Bankası Yayınları.
ERGİL, Doğu, "Yabancılaşma Kuramına İlk Katkılar", Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, S: 3-4 (1978), s. 93-108.
FROMM, Erich (1996),
Yen
i Bir İnsan Yeni Bir Toplum, (çev: Necla Arat), İstanbul: Say Yayınları.
KILIÇ, Sadık (1986), Yabancılaşma İnsana Karşı Toplumsal Süreç, İstanbul: Rahmet Yayınları.
PARLA, Jale, "Adalet Ağaoğlu'nun Romanlarında Değişim, Bunalım, Direniş", Somut, S: 5 (1979), s. 54-59.
SAZYEK, Hakan (2008), Abdülhak Şinasi Hisar'ın Romanlarında Özel Yabancılaşma,
Ankara: Akçağ Yayınları.
TAŞ, Latif (2007). Yabancılaşma ve Kimlik, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com