Buradasınız

DEĞER VE DİN İSTİSMARI

THE EXPLOITATION OF VALUE AND RELIGION

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2151

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The issue of this study is the exploitation and abuse of values and religion as a value. Values as social phenomena constitute the fundamental basis points of society. Values which are formed by the common acceptance of group members and bring a standard to evaluate things and evenings play important roles in the development of people's attitudes and behaviors and in the realization of social relationships. Religion as an ultimate value has an important place in social values and holds a part for an acceptance of many values. Religion which itself is a value enrichs values as well as produces values in society, and fulfils a legitimating function in the acceptance of values by society. Values including religion always become subject to exploitation because of their influence in social life. The exploitation of values and religion as a value is closely related to the fact that values and religon are the common goods of group or society. In addition, religion and values are abused or exploited over the legitimizing functions of religion and values. Abuse or exploitation of religion is directly related to misusing the function of legitimizing of religion. Those who abuse religion often use the open aspect of religious legitimation to exploitation. The exploitation or abuse of values is realized over the legitimizing function of values. The exploitation which is a sociological phenomenon due to its nature is a kind of social relation. In this study, considering the social dimensions of the exploitation of values and religion at the scientifical level and with the understanding approach is the aim of the writer.
Abstract (Original Language): 
Değerlerle bir değer olarak dinin istismarını, suistimalini veya sömürülüşünü konu edinen bu çalışma, toplumsal yaşamda değer ve din istismarını anlamayı amaçlamaktadır. Toplumsal bir olgu olarak değerler, toplumun dayanak noktalarını oluştururlar. Grup üyelerinin ortak kabulüyle oluşan ve eşya ve olayların değerlendirilmesinde bir standart getiren değerler, insanların tutum ve davranışlarının ve toplumsal ilişkilerin gerçeklik bulmasında önemli roller ifa ederler. Toplumsal değerler içinde önemli bir yere sahip olan din, nihai değer olarak birçok değerin toplumsal kabulünde rol sahibidir. Kendisi bizatihi bir değer olan din, toplumda değerler üretebildiği gibi değerlere değer katar, değerlerin toplum katında kabulünde meşrulaştırıcılık işlevi görür. Din de dahil değerler, toplumsal hayatta etkili oluşlarından dolayı hep istismara konu olmuşlardır. Değerlerin ve bir değer olarak dinin istismarı, değerlerin grubun veya toplumun ortak malı olmasıyla yakından bağlantılıdır. Ayrıca din ve değer istismarı, din ve değerlerin meşrulaştırma işlevlerinden yararlanılarak gerçekleştirilir. Din istismarı, dinin meşrulaştırma işlevinin gücünün kötüye kullanılmasıyla doğrudan ilgilidir. Dini istismar edenler, genellikle dinî meşrûlaştırımın istismara açık yönünü kullanırlar. Değerlerin istismarı da, değerlerin meşrulaştırıcılık işlevi kullanılarak gerçekleştirilir. Tabiatı gereği sosyolojik bir olgu olan istismar, bir toplumsal ilişki biçimidir. Bu çalışmada, değerler ve dinin istismarını ele alırken, değerlerin ve dinin kötüye kullanılmasının toplumsal boyutlarını bilimsel düzlemde anlama çabasına girişmek, yazarın amacıdır.
12
31

REFERENCES

References: 

Kur’an-ı Kerim ADAMS, James Luther ve Mikelson, Thomas (1987). “Legitimation”. The Encylopedia of Religion. Ed. Mircea Eliade. c. 8. New York: Macmillan Publishing Company, ss. 500-508 ALLPORT, G.W. (1960). Personality and Social Encounter. Boston: Beacon Press ALLPORT, G.W. (1961). Pattern and Growth in Personality. NY: Holt, Rinehart & Winston AYDIN, Mustafa (2000). Kurumlar Sosyolojisi. 2. bs. Ankara: Vadi BARBİER, Maurice (1999). Modern Batı Düşüncesinde Din ve Siyaset. Çev. Özkan Gözel. İstanbul: Kaknüs BERGER, Peter L. (1993). Dinin Sosyal Gerçekliği. Çev. Ali Coşkun. İstanbul: İnsan. DURKHEİM, E. (1992). İntihar: Toplumbilimsel Bir İnceleme, Çev. Ö. Ozankaya. Ankara: İmge FINDIKOĞLU, Ziyaeddin Fahri (1976). Karl Marx ve Sistemi. 2. bs. İstanbul: Ötüken GEERTZ, Clifford (1973). The Interpretations of Cultures: Selected Essays. New York: Basic Books. FİCHTER, Joseph (ty.). Sosyoloji Nedir? Çev. Nilgün Çelebi. Konya: Toplum İbnu'l-Esîr (1367). en-Nihâye fî Ğarîbi'l-Hadîs ve'l-Eser. c. 1. Tah. T. A. ez-Zâvî-M. M. et-Tanâhî. Kum: Müessesetu İsmâliyân Kindî (1994), Felsefî Risaleler, Çev. Mahmut Kaya, İstanbul: İz LUCKMANN, Thomas (1972). The Invisible Religion. 2. bs., New York: The Macmillan Company. MARX, Karl and Engels, F. (1987). “On Religion”, Religion and Ideology, Ed. R. Bocock and K. Thompson, Manchester: Manchester University Press. MENGÜŞOĞLU, Takiyettin (1988). İnsan Felsefesi. İstanbul: Remzi
Değer ve Din İstismarı 31
MORRİS, B. (1987). Anthropoligical Studies of Religion. New York: Cambridge University Press. Mütercim Asım (1305). Kâmus Tercümesi. c. 2. İstanbul OKUMUŞ, Ejder (2002). Bir Din İstismarı Olarak Gösterişçi Dindarlık”. İslâmiyât. 5/4, ss. 193-205. OKUMUŞ, Ejder (2005a). Dinin Meşrulaştırma Gücü. İstanbul: Ark Kitapları. OKUMUŞ, Ejder (2005b). Gösterişçi Dindarlık. 2. bs. İstanbul: Ark Kitapları. OKUMUŞ, Ejder (2008). “The Debate on the Exploitation of Religion in Turkish Politics”. Religion Crossing Boundaries, 70th Annual Meeting of Association for the Sociology of Religion. the USA, 31 July-2 August 2008. OKUMUŞ, Ejder (2011). Siyasette Din İstismarı Tartışmaları. İstanbul: Ark Kitapları. ÖZENSEL, Ertan (2003). “Sosyolojik Bir Olgu Olarak Değer”. Değerler Eğitimi Dergisi. 1 (3), ss. 217-239. REATİ, Angelo (2005). “Value and Exploitation: a Comment”. Review of Political Economy. C. 17, Sayı: 4, October 2005, ss. 609–617. ROBERTS, Keith A. (1990). Religion in Sociological Perspective. 2. bs. California: Wadsworth Publishing Company. SCREPANTİ, Ernesto (2003). “Value and Exploitation: a Counterfactuel Approach”. Review of Political Economy. c. 15, Sayı: 2, ss. 155-171. T.C. Anayasası. ÜLKEN, Hilmi Ziya (1976). Tarihî Maddeciliğe Reddiye. 3. bs. İstanbul: İstanbul Kitabevi. ÜLKEN, Hilmi Ziya (1998). İnsanî Vatanseverlik. İstanbul: Ülken WEBER, M. (1985). Protestan Ahlâkı ve Kapitalizmin Ruhu. Çev. Z. Aruoba. İstanbul: Hil

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com