Buradasınız

EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE YETENEK YÖNETİMİ

TALENT MANAGAMENT IN EDUCATIONAL ORGANIZATIONS

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2336

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Economic and structural transformation process progressing rapidly has brought globalization and competition all around the world. The most effective way of dealing with this changing process and keeping up innovative movements for societies is education. For educational organizations, using human resources effectively is a necessity because of their natural human based structure. A new approach in human resources management that enables to accelerate educational organizations and attract talented leaders who can lead schools by producing unique value and indicate characteristics of leadership in schools must be accepted. In this perspective, talent management is an option as a contemporary management function that enables organization to pick, train and provide commitment of leaders for schools. The aim of the study is to criticize process of talent management in the light of structural models, to determine the advantages of having talented leaders in educational organizations and offer suggestions to policymakers, educational planners and present leaders. As result of the study, the process of the talent management consists of setting goals and objectives of the organization, determining key positions, create a talent pool, training and enhancement, performance evaluation, withholding and commitment and career development. In the end of the study empirical studies on talent management that focuses on selecting, training and provide commitment to organizations of candidate leaders and differs from human resources management in these aspects should be conducted as a suggestion of study is stated. By the way implementations in private education sector should be moved into public sector and talent management process should be used and analyzed in educational organizations and schools.
Abstract (Original Language): 
Dünya genelinde hızlı bir biçimde yaşanmaya devam eden ekonomik ve yapısal dönüşüm süreci beraberinde küreselleşme ve rekabeti getirmiştir. Toplumların yaşanan bu değişim sürecine ve yeni şartlara uyum sağlayabilmeleri eğitim ile mümkün olmaktadır. Eğitim örgütlerinin birey odaklı yapısının bir sonucu olarak sahip olduğu insan kaynağını en etkili şekilde kullanması bir zorunluluktur. Eğitim örgütlerine ivme kazandıracak, liderlik özellikleriyle eğitim örgütlerini yönetecek ve örgütün geleceğine yaratacağı özgün değer ile yön verecek yetenekli bireylerin eğitim yöneticisi adayı olarak örgütte en etkili biçimde yer almasını sağlayacak insan kaynağının yönetimine ilişkin yeni bir anlayış benimsenmelidir. Bu açıdan bakıldığında geleceğin eğitim yöneticilerinin seçilmesi, eğitilmesi ve örgüte bağlılıklarının sağlanmasında en etkili ve çağdaş yönetim anlayışlarından birisi de yetenek yönetimidir. Bu çalışma ile yetenek yönetimi süreçlerinin kavramsal modeller çerçevesinde tartışılması ve yetenekli bireylerin eğitim yöneticisi adayı olarak eğitim örgütlerinde etkin bir biçimde yer almasının sağlayacağı faydalar alan yazın çerçevesinde belirlendikten sonra eğitimle ilgili politika yapıcılara, eğitim planlamacılarına ve eğitim örgütlerinde görev yapan yöneticilere yol gösterici öneriler sunulması amaçlanmıştır. Çalışma sonucunda kurumun hedef ve stratejilerinin belirlenmesi, kilit pozisyonların belirlenmesi, yetenek havuzu oluşturulması, eğitim ve geliştirme, performans değerlendirme, elde tutma ve bağlılık ve kariyer geliştirmenin yetenek yönetiminin süreçlerini oluşturması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Buna bağlı olarak eğitim örgütlerinde rekabet gücünü sağlayacak yönetici adaylarının seçilmesi, eğitilmesi, örgütte tutulması ve örgütsel bağlılıklarının sağlanmasına odaklanan ve bu yönüyle klasik insan kaynakları anlayışından ayrılan yetenek yönetimiyle ilgili uygulamalı araştırmaların yapılması, özel kurumlar için yapılmış çalışmaların kamuya ait kurumlar için de tekrarlanması ve eğitim örgütlerinde yetenek yönetimi uygulamalarının yürütülmesi ve incelenmesi önerilmiştir.

REFERENCES

References: 

AKTAN, Ç.C. (2003). Değişim Çağında Yönetim. Sistem yayıncılık. İstanbul
ALAYOĞLU, N. (2010). İnsan Kaynakları Yönetiminde Yeni Dönem: Yetenek Yönetimi. Ticaret ve Turizm Egitim Fakültesi Dergisi , 68-97.
ALTINTAŞ, N. (2009, Aralık). Kişisel Başarı. Ağustos 01, 2012 tarihinde http://kisiselbasari.com/stratejik-liderlik-ve-yetenek-yonetimi.html adresinden alındı
ALTUNTUĞ, N. (2009).Rekabet Üstünlüğünün Sürdürülmesinde Yeteneklerin Rolü: Yetenek Yönetim Yaklaşımı. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt.14, Sayı.3 s.445-460.
ARSLAN, H. (2002). Okul Müdürlüğü Geliştirme Programları. 21. Yüzyıl Eğitim Yöneticilerinin Yetiştirilmesi Sempozyumu Bildirileri. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları. No:191. Ss.83 - 92.
ATLI, D. (2012). Yetenek Yönetimi. İstanbul: Crea Yayınları.
AYTAÇ, A. (2003). 360 Derece Performans Değerlendirme. Bilim ve Aydınlığın Işığında Eğitim Dergisi. 4 (41) .
BAŞ, T. (2011). İşveren Markası. İstanbul: optimist Yayınları.
BOUDREAU, J. W., & Ramstad, P. M. (2005). Where’s your pivotal talent?.Harvard Business Review, 83(4), 23-24.
BAYRAM, L. (2006). Geleneksel Performans Değerlendirme Yöntemlerine Yeni Bir Alternatif:360 Derece Performans Değerlendirme. Sayıştay Dergisi, 62 , 47-65.
BUCKHINGAM, M., & Vosburgh, R. (2001). The 21st century human resources function: It's the talent, stupid! Human Resource Planning, 24(4), , 17-23.
CARSON, M. (2006). Saying it Like it isn't:The Pros and Cons of 360 Degree-Feedback. Business Horizons. 49 (5) , 395-402.
CHEESE, P., Thormas, R., & Craig, E. (2008). The talent powered organization: strategies for globalization, talent management and high performance. Kogan Page , Londra.
CIPD. (2008, Haziran). Temmuz 31, 2012 tarihinde http://www.cipd.co.uk/hr-resources/factsheets/talent-management-overview... adresinden alındı
CLUNIES, J. (2004, Eylül 01). Academic Leadership The Online Journal. Temmuz 31, 2012 tarihinde http://www.academicleadership.org/148/benchmarking_succession_planning_e... adresinden alındı
154
Erkan TABANCALI & Mithat KORUMAZ
COŞKUN, M. (2009, Ağustos 04). HR Türkiye. Ağustos 03, 2012 tarihinde http://www.hrturkiye.com/index.php/insan-kaynaklari-yonetiminde-performa... adresinden alındı
CREELMAN, D. (2004). Return on investment in talent management: Measures you can put to work right now. Human Capital Institute.
ÇELENK, S. (2002). Geleceğin Eğitim Yöneticilerinin Yetiştirilmesinde Bir Model Önerisi. 21. Yüzyıl Eğitim Yöneticilerinin Yetiştirilmesi Sempozyumu Bildirileri. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları. No:191. Ss.65 -81.
ÇELIK, V. (2002). Eğitim Yöneticisi Yetiştirme Politikasına Yön Veren Temel Eğilimler. 21. Yüzyıl Eğitim Yöneticilerinin Yetiştirilmesi Sempozyumu Bildirileri. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları. No:191. Ss.3 - 12.
ÇETIN, K. & YALÇIN, M. (2002). 21.Yüzyıl Hizmet İçi Eğitim Yöneticilerinin Yetiştirilmesi. 21. Yüzyıl Eğitim Yöneticilerinin Yetiştirilmesi Sempozyumu Bildirileri. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları. No:191. Ss.49-57.
ÇETIN, K. & YALÇIN, M. (2002). MEB Yönetici Eğitim Programlarının Değerlendirilmesi. 21. Yüzyıl Eğitim Yöneticilerinin Yetiştirilmesi Sempozyumu Bildirileri. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları. No:191. Ss.49-57.
ÇIRPAN, H. (2009, Eylül). İşletmelerde Yenilikçiliği Geliştirmede Etkili Bir Araç:Yetenek Yönetimi. Çerçeve Dergisi , 110-116.
DAVIES, B., & DAVIES, B. (2011). Talent Management in Education. Londra: Sage Yayıncılık.
DEVINE, M., & POWELL, M. (2008). Talent management in the public sector. The Ashridge Journal , 1-6.
DOĞAN, S., & DEMIRAL, Ö. (2008). İnsan Kaynakları Yönetiminde Çalışanların Kendilerine Doğru Yolculuk Yöntemi: Yetenek Yönetimi. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 145-166.
DUTTAGUPTA, R. (2012, Temmuz 25). iam media. Temmuz 25, 2012 tarihinde iam media: http://www.buildingipvalue.com/05_SF/374_378.htm adresinden alındı
DÜNDAR, G. (2010). Kariyer Geliştirme. İnsan Kaynakları Yönetimi (s. 263-295). içinde İstanbul: Beta Yayıncılık.
EREN, E. (2004). Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, 8. Bası, Beta Basım Yayın, İstanbul.
GAY, M., & SIMS, D. (2006). Building tomorrow’s talent: A practitioners guide to talent management and succession planning. Bloomington, IN: Authorhouse.
GENIŞ, N., & USTA, M. (2011). Ağustos 08, 2012 tarihinde metinusta: http://www.metinusta.net/events/talent%20management.pdf adresinden alındı
GENIŞ, N., & USTA, M. (2012, Temmuz 25). Metin Usta. Temmuz 25, 2012 tarihinde Metin Usta: http://www.metinusta.net/events/talent%20management.pdf adresinden alındı.
GÜRÜZ, D. & GÜREL, E.(2006).Yönetim ve Organizasyon, Nobel Yayınları, Ankara.
HANDIN, K. (2010). Avatar Resources. Ağustos 09, 2012 tarihinde http://www.avatar-resources.com/main/images/stories/Docs/Employee_Retent... adresinden alındı
HEDBERG, L., & HELENIUS, M. (2007). What Leaders Can Do To Keep Their Key Employees-Retention Management. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Göteborg.
HUSELID, M., BEATTY, R. A., & BECKER, B. (2008). Birinci sınıf oyuncular mı birinci sınıf konular mı? M. Huselid, R. A. Beatty, & B. Becker içinde, Yetenek Yönetimi. İstanbul : Mess Yayıncılık.
INGHAM, J. (2006). Closing the talent management gap: Harnessing your employees’ talent to deliver optimum business performance. Strategic HR Review, Vol. 5 Iss: 3, , 20-23.
Eğitim Örgütlerinde Yetenek Yönetimi 155
IŞIK, H. (2002). Okul Müdürlüğü Formasyon Programları ve Okul Müdürlerinin Yetiştirilmesi. 21. Yüzyıl Eğitim Yöneticilerinin Yetiştirilmesi Sempozyumu Bildirileri. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları. No:191. Ss.25 -36.
KHATRI, GUPTA, GULATI ve CHAUHAN (2010). Talent Management in HR. Journal of Management and Strategy Cilt 1, Sayı. 1
KAYE, B., & EVANS, S. (2003). From Assets to İnvestors. T+D.57 (4) .
MCCAULEY, C., & WAKEFIELD, M. (2006). Talent Management in the 21st Century: Help Your Company Find, Develop And Keep its Strongest Workers. The Journal For Quality & Participation , 2-10.
MUCHA, T. (2004). The Art And Science of Talent Management. Organization Development Journal , 96-100.
NEWSTORM, J. W. & DAVIS K. (1993). Organizational Behavior, 9th Ed., McGraw- Hill, Inc., New York.
ÖZÇELIK, O. (2010). Eğitim ve Geliştirme. İnsan Kaynakları Yönetimi (s. 161-209). içinde İstanbul: Beta yayıncılık.
ÖZMEn, F. (2002). Okul Müdürlerinin Yetiştirilmesi Gelişmiş Ülkelerdeki Uygulamalardan Örnekler. 21. Yüzyıl Eğitim Yöneticilerinin Yetiştirilmesi Sempozyumu Bildirileri. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları. No:191. Ss.131- 144.
ÖZUTKU, H. (2008). Örgütte, Duygusal Devamlılık ve Normatif Bağlılık ile İş Peformansı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi. 37 (2) , s.80.
PERLMAN, F.(1994).The Politics of School and Community Relations. NewYork: Teacher CollegePress.
POLAT, S. (2011). Yetenek Yönetimi. Ankara: Ankara Sanayi Odası.
PORTER, M.E. (2003). Rekabet Stratejisi, Çev. G. Ulubilgen, Sistem Yayıncılık, İstanbul.
REED, R. & DE FILLIPI, R.J.(1990). Causel Ambiquity, Barriers to Imitation, and Sustainable Competitive Advantage. Academy of Management Review, Cilt:15, Sayı:1.
RICCIO, S. (2010). Talent Management in Higher Education: Developing Emerging Leaders Within the Administration at Private Colleges and Universities. Lincoln: Doktora Tezi.
SCHWEYER, A. (2004 ,Temmuz 3) Information Week. Temmuz 30, 2012 tarihinde Information Week: http://www.informationweek.com/news/18100229 adresinden alındı
SIVENKO, A. (2008). Contemporary Leadership Challenges: Talented Organisation for Talented People. Kalmar: Yüksek Lisans Tezi.
SOKOL, M. (2002). The 360-DegreeAudit: Early Warning Device for High Risk Audit Teams. CPA journals , 72(8),s.14.
STONE, R. (2002). Human Resource Management. Milton, QLD: John & Wiley sons.
ŞIŞMAN, M. & TURAN, S. (2002). Dünyada Eğitim Yöneticilerinin Yetiştirilmesine İlişkin Başlıca Yönelimler ve Türkiye için Çıkarılabilecek Bazı Sonuçlar. 21. Yüzyıl Eğitim Yöneticilerinin Yetiştirilmesi Sempozyumu Bildirileri. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları. No:191. Ss.239-253.
TAYMAZ, H. (1985). Okul Yönetimi. Ankara: A.Ü.E.B.F.Y.
TRANSLEY, C., Harris, L., Stewart, J., & Turner, P. (2006). Talent management understanding the dimensions. Londra: Chartered Institute of Personnel and Development.
ULRICH, D., & Smallwood, N. (2011). What is talent? Leader to Leader , 55-61.
156
Erkan TABANCALI & Mithat KORUMAZ
UYARGIL, C. (2010). Performans Değerlendirme. İnsan Kaynakları Yönetimi (s. 209-261). içinde İstanbul: Beta Yayıncılık.
VADLAMANİ, T. (2010). Development of a Multidimensional Scale of Ergonomic Factors Related to Employee. OhioÜniversitesi: Yüksek Lisans Tez Çalışması.
YALÇIN, S. (1991). Personel Yönetimi. İstanbul: İşletme Fakültesi Yayınları.
YAZICIOĞLU, S. (2006). Yetenek Yönetiminde Yeni bir Uygulama: Üst Düzey Yönetici Yedekleme Amaçlı geliştirme Programı. İstanbul: Marmara Üniversitesi yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
YEGE, P. (2007). Hedef ve Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme Sistemi ve Bir Örnek Olay Çalışması. İstanbul Üniversitesi: Yüksek Lisans Tez Çalışması.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com