Buradasınız

POLİSE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

ATTITUDE SCALE TOWARDS POLICE DEVELOPMENT: VALIDITY AND RELIABILITY STUDY

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2344
Abstract (2. Language): 
The purpose of the present study is to develop reliable and validate an attitude scale towards police. The study sample was composed of 510 eighth grade students studying in secondary schools in the provincial area of Sivas.The study sample was selected using random group sampling method. In line with the purpose of the study, after reviewing the literature, an item pool for the piloting process was created, and expert opinion was sought for the appropriateness of each item in the pool. After the piloting process, the draft scale was administered to the study group. Exploratory factor analysis (EFA) was carried out to identify how the scale was structured, and along with other validity analyses, confirmatory factor analysis (CFA) was conducted to test the construct validity of the scale. The data were analysed using PASW 18.0 and Lisrel 8.51. To test the construct validity of the scale, exploratory and confirmatory factor analyses were carried out. Item-test correlations, test re-test correlation and the Cronbach alpha internal reliability coefficient were calculated. In addition, a t-test was carried out to see if the items discriminated between the upper and lower 27% of the groups. According to the results of confirmatory factor analysis carried out to test the validity of the two-factor scale with 17 items, the proportion X2 to degree of freedom was slightly over 3 (3,15). Since all fitness values were within acceptable boundaries, the four-factor structure of the Attitude Scale was considered to be a valid model. The Cronbach alpha reliability of the sub-scales and the overall scale (0,842) and the correlation coefficients between the subscales indicated that the scale was reliable.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı ortaokul öğrencilerinin polise yönelik tutumlarını ölçebilecek geçerli ve güvenilir bir tutum ölçeğini geliştirmektir. Araştırmanın çalışma grubu; Sivas il merkezinde bulunan ortaokulların sekizinci sınıflarında öğrenim gören 510 öğrenciden oluşmaktadır. Çalışma grubu ortaokul öğrencilerinden random küme örnekleme yoluyla seçilmiştir. Çalışmanın amacı doğrultusunda ilgili alanyazından hareketle denemelik madde havuzu oluşturulmuş, oluşturulan madde havuzu konu ile ilgili uzman öğretim üyelerine başvurularak uzman görüşü alınmıştır. Pilot uygulamanın ardından taslak ölçek çalışma grubu üzerinde uygulanmıştır. Ölçeğin faktör yapısının belirlenmesi amacıyla açımlayıcı faktör analizi (AFA), yapı geçerliğini test etmek için doğrulayıcı faktör analizi (DFA) ve diğer geçerlik analizleri yapılmıştır. Araştırmanın verileri PASW 18.0 ve Lisrel 8.51 paket programları ile bilgisayar ortamında analiz edilmiştir. Ölçeğin yapı geçerliği için açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Madde-test puanı korelasyonları, test-tekrar test korelasyonu, iç tutarlık katsayısı Cronbach Alfa hesaplanmıştır. Maddelerin alt ve üst % 27’lik grupları ayırt edip etmediğini sınamak için t-testi yapılmıştır. 17 maddeden oluşan iki faktörlü yapısının geçerliği için yapılan DFA sonucuna göre X2 nin serbestlik derecesine oranının üçün biraz üstünde (3,15)’dir. Tüm uyum değerlerinin de kabul sınırları içinde olduğundan ölçeğin dört faktörlü yapısı kullanılabilir, geçerli bir modeldir. Ölçeğin alt ölçeklerinin ve ölçeğin bütününe ilişkin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı (0.842), alt ölçekler arasındaki korelasyon katsayıları ölçeğin güvenilir olduğunun göstergesidir.
523
535

REFERENCES

References: 

AKAN, P. (1995). Bir halkla ilişkiler faaliyeti olarak imaj geliştirme, 1.Polis-halk işbirliği sempozyumu, Polis Akademisi, Ankara, 243-250
ALTAY, R. (2004). Meslek yüksek okullarındaki eğitimin niteliğine ilişkin öğrenci algıları, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
534
Selami DEMİRBAŞ & Selçuk Beşir DEMİR
ARSLAN, M., Olgun, A. (2009). Üniversite öğretim elemanları ve öğrencilerinin polis ve polislik mesleği ile ilgili algılamaları: Erciyes Üniversitesi örneklemi. Polis Bilimleri Dergisi, 11, (2), 107-135.
BARTHOLOMEW, D. J., Knott, M., & Moustaki, I, (2011) Latent variable models and factor analysis: A unified approach. West Sussex: Wiley.
BROWN, T. A. (2006). Confirmatory factor analysis for applied research. New York: Guilford Pres.
BROWNLOW, C. (2004). SPSS explained. London: Routledge.
BÜYÜKÖZTÜRK, Ş. (2009). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi.
CHILD, D. (2006). The essentials of factor analysis. London: Continuum International Publishing Group.
DELİCE, M. ve Duman, A. (2012). Toplum destekli polislik kapsamında halkın polis algısının ölçülmesi: Erzurum İli Örneği, Polis Bilimleri Dergisi, 14 (2), 1-4
DPT (Devlet Planlama Teşkilatı), (2007), “Dokuzuncu Kalkınma Planı 2007–2013, Adalet Hizmetleri ve Güvenlik, Özel İhtisas Komisyonu Raporu”, Ankara, Yayın No: DPT: 2733 ÖİK:684.
DUNN-RANKIN, P. (2004). Scaling methods.London: Routledge.
FABRIGAR, L. R. & Wegener. D. T. (2011). Exploratory factor analysis. Oxford: Oxford University Pres.
GÜLTEKİN, R. (1992). Polis akademisi öğrencilerinin eğitim ve öğretim programının kalitesi hakkındaki algı ve beklentileri, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
HALİL, T. (29 Mayıs 2013) Geçmişten günümüze ülke ve TBMM güvenliğinde polisin rolü, 7 Ocak 2014, http://sde.org.tr/Files/Documents/polis-makale-29052013145020.pdf
HARRINGTON, D. (2008). Confirmatory factor analysis. Oxford: Oxford University Pres
HUTCHESON, G. D. & Sofroniou, N. (1999). The Multivariate social scientist: introductory statistics using generalized linear models. Thousand Oaks, CA: Sage.
HUTCHESON, G. D. & Sofroniou, N. (1999). The Multivariate social scientist: introductory statistics using generalized linear models. Thousand Oaks, CA: Sage.
PETT, M. A., Lackey, N. R., & Sullivan, J. J. (2003). Making sense of factor analysis: The use of factor analysis for instrument development in health care research. Thousand Oaks, CA: Sage.
TAVŞANCIL, E. (2005). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Nobel.
TEZBAŞARAN, A. (1997). Likert tipi ölçek geliştirme kılavuzu. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
THOMPSON, B. (2004). Exploratory and confirmatory factor analysis. Washington, DC: American Psychological Association Pres
WALKEY, F. & Welch, G. (2010) Demystifying factor analysis: How it works and how to use it. Bloomington: Xlibris, Corp.
Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, (1934), 1 Ocak 2014, http://www.bornovapomem.pol.tr/Sayfalar/Mevzuat/2559-PVSK.aspx

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com