Buradasınız

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME YAKLAŞIMLARI

LEARNING APPROACHES OF PROSPECTIVE TEACHERS

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2423

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
One of the factors ensuring an individual’s educational growth is proper and effective study. When we review the literature, we find that the students classify their readings into the categories of deep and surface reading, respectively. The purpose of this research is to determine the level of learning approaches of senior students of faculty of education and to expose the differences that derive from gender, school/division and the effectiveness of housing facilities. A survey model was used in this study. The research sample consisted of 2012-2013 academic year senior students from the Faculty of Education at Ahi Evran University in Turkey. The Study Process Questionnaire created by Biggs, Kember and Leung (2001) was used as the data collecting tool for this research. The deep approach of the Cronbach Alpha coefficient of scale was calculated as 0,79 and surface approach as 0,74. According to the results, the students prefer a surface approach to a deep one; and while there isn’t any significant difference in terms of gender in choosing deep approach, it is seen that there is significant difference amongst the male applicants in choosing surface approach.
Abstract (Original Language): 
Bireyin öğrenmesini sağlayan faktörler içinde ilk sırada sayabileceklerimizden birisi, doğru ve etkili şekilde ders çalışmadır. İlgili alan yazın incelendiğinde, öğrencilerin okuduklarını derin veya yüzeysel olmak üzere iki ayrı düzeyde işledikleri görülmektedir. Bu araştırmanın amacı, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesinin son sınıfında okuyan öğretmen adaylarının öğrenme yaklaşımlarının ne düzeyde olduğunu ve cinsiyet, okudukları bölüm, barınma olanakları değişkenleri açısından farklılaşma durumlarını belirlemektir. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Ahi Evran Üniversitesi’nde 2012-2013 öğretim yılında son sınıfta öğrenim görmekte olan 267 eğitim fakültesi öğrencisi oluşturmaktadır. Biggs, Kember ve Leung (2001) tarafından geliştirilen Yılmaz ve Orhan (2011) tarafından Türkçe formunun dilsel eşdeğerliği, geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılan “Ders Çalışma Yaklaşımı Ölçeği” veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Ölçeğin derin yaklaşım faktörünün Cronbach Alfa katsayısı 0,79 yüzeysel yaklaşım faktörünün Cronbach Alfa katsayısı 0,74 olarak hesaplanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde alt problemlerin gerektirdiği şekilde ortalama, standart sapma değerleri hesaplanmış, Mann-Whitney U ve Kruskal Wallis testleri kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde okuyan öğretmen adaylarının, yüzeysel yaklaşımı, derin öğrenme yaklaşımından daha çok tercih ettikleri; derin öğrenme yaklaşımlarını tercih etmede cinsiyet açısından anlamlı fark bulunmazken, yüzeysel öğrenme yaklaşımını tercih etmede erkek adaylar lehine anlamlı fark olduğu görülmüştür.

REFERENCES

References: 

ANDREOU, E., VLACHOS, F., ANDREOU, G. (2006). “Approaches to Studying Among Greek University Students: The Impact of Gender, Age, Academic Discipline and Handedness.” Educational Research. 48(3): 301-311.
BAŞTÜRK, R. (2010). Bütün Yönleriyle SPSS Örnekli Nonparametrik İstatistiksel Yöntemler. 1. Baskı, Anı Yayıncılık, Ankara.
BEATTIE, V., COLLINS, B. , MCINNES, B. (1997). “Deep and Surface Learning: A Simple or Simplistic Dichotomy?” Accounting Education, 6(1): 1-12.
BIGGS, J. (1999). “What The Student Does: Teaching for Enhanced Learning.” Higher Education Research & Development, 18(1): 57-75.
BIGGS, J., KEMBER, D., LEUNG, D. Y. (2001). “The Revised Two-Factor Study Process Questionnaire: R-SPQ-2F.” British Journal of Educational Psycology, 71(1): 133-149.
BIGGS, J., TANG, C. (2011). Teaching for Quality Learning at University. 4th Edition, Open University Press: England.
BÜYÜKÖZTÜRK, Ş., KILIÇ ÇAKMAK, E., AKGÜN, Ö. E., KARADENİZ, Ş., DEMİREL, F. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. 4. Baskı, Pegem Akademi, Ankara.
BYRNE, M., FLOOD, B., WILLIS, P. (2002). “The Relationship Between Learning Approaches and Learning Outcomes: A Study of Irish Accounting Students.” Accounting Education. 11(1): 27-42.
EKINCI, N. (2009). “Learning Approaches of University Students.” Education and Science. 34(151): 74-88.
52
Mehmet TAŞDEMİR & Nihat ÇALIŞKAN & Selen KULA
ELLEZ, A. M., SEZGİN, G. (2002). “Öğretmen Adaylarının Öğrenme Yaklaşımları. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi.” ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, Ankara.
ENTWISTLE, N. (1997). Contrasting Perspectives on Learning. (Ed: F. Marton, D. Hounsell ve N. Entwistle) The Experience of Learning (p.3-22). Edinburgh: Scottish Academic Press.
ENTWISTLE, N. (2000). “Promoting Deep Learning Through Teaching and Assessment: Conceptual Frameworks and Educational Contexts.” Paper to be presented TLRP Conference, Leicster.
HAMM, S., ROBERTSON, I. (2010). “Preferences for Deep-Surface Learning: A Vocational Education Case Study Using A Multimedia Assessment Activity.” Australasian Journal of Educational Technology, 26(7): 951-965.
LUBLIN, J. (2003). “Deep, Surface and Strategic Approaches to Learning.” Centre for Teaching and Learning: Good Practice3 in Teaching and Learning.
http://www2.warwick.ac.uk/services/ldc/development/pga/introtandl/resour... adresinden 04.03.2012 tarihinde alınmıştır.
KARAATLI, M. (2010). Verilerin Düzenlenmesi ve Gösterimi. (Ed: Ş. Kalaycı) SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri (s. 3-47). Asil Yayın Dağıtım, Ankara.
KARASAR, N. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Nobel Yayıncılık, Ankara.
KAYIŞ, A. (2010). Güvenirlik Analizi. (Ed: Ş. Kalaycı) SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri (s. 403-419). Asil Yayın Dağıtım, Ankara.
MARTON, F., SALJÖ, R. (1997). Approaches to Learning. (Ed: F. Marton, D. Hounsell ve N. Entwistle) The Experience of Learning (s. 39-58). Edinburgh: Scottish Academic Press.
OZAN, C., ÇİFTÇİ, M. (2013). “Analysis of Approaches to Learning References and Perceptions of Learning of Students in Faculty of Education.” Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi. 3(1): 55-66.
OZAN, C., KÖSE, E., GÜNDOĞDU, K. (2012). “Analysis of Approaches to Learning of Students in Preschool and Primary School Teaching Departments.” Journal of Educational Sciences Research. 2(2): 75-92.
ÖZGÜR, H., TOSUN, N. (2012). “Examination The Deep and Surface Learning Approaches of Pre-service Teachers in Terms of Some Variables.” Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 12(24): 113-125.
RAMSDEN, P. (2004). Learning to Teach in Higher Education. 2. Edition, Routledge Falmer, London.
RICHARDSON, J. T. E. (1994). Using Questionnaires to Evaluate Student Learning: Some Health Warnings. (Ed: G. Gibbs). Improving Student Learning- Theory and Practice. (s. 73-88) Oxford: Oxford Centre for Staff Development.
Learning Approaches of Prospective Teachers 53
RICHARDSON, J. T. E. (2005). “Students’ Approaches to Learning and Teachers’ Approaches to Teaching in Higher Education.” Educational Psychology. 25(6): 673-680.
SEZGIN S. G., ÇALIŞKAN, S., EROL, M. (2007). “Evaluation of Learning Approaches for Prospective Physics Teachers.” Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 27(2): 25-41.
TRIGWELL, K., PROSSER, M., WATERHOUSE, F. (1999). “Relations Between Teachers’ Approaches to Teaching and Students’ Approaches to Learning.” Higher Education, 37: 57-70.
YILMAZ, M. B., ORHAN, F. (2011). “The Validity and Reliability Study of the Turkish Version of the Study Process Questionnaire.” Education and Science, 36(159): 69-83.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com