Buradasınız

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA GÖREVLİ ÖĞRETMENLERİN VE EĞİTİM DENETMENLERİNİN DENETMEN TUTUMLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

PRESCHOOL TEACHERS’ AND SUPERVISORS’ OPINIONS REGARDING SUPERVISOR ATTITUDES IN THE SUPERVISION PROCESSES OF PRESCHOOL EDUCATION ACTIVITIES

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2497

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to determine preschool teachers’ and supervisors’ opinions related to supervisor attitudes in supervision processes of preschool education activities. In this study survey model was used and the data was collected through “Supervisor Attitudes In Supervision Processes of Preschool Education Activities Survey Form (for teachers)” (SAISPOPAFT) and “Supervisor Attitudes In Supervision Processes of Preschool Education Activities Survey Form (for supervisor)” (SAISPOPAFS) developed by getting authority views and reviewing the litearature. The validity and reliability tests of SAISPOPAFT and SAISPOPAFS were calculated. Lawshe’s formula was used in order to evaluate to survey and test of validity. The cronbach’s alpha was found as ,97 for SAISPOPAFT and ,79 for SAISPOPAFS. The sample of the study selected by random sampling is composed of 124 teachers working in kindergartens in the seven central districts which are Fatih, Beylikdüzü, Avcılar, Bahçelievler, Küçükçekmece, Güngören, Esenler located in The European Side of Istanbul Province and 43 supervisors who had supervised these schools.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, okul öncesi öğretmenlerinin ve eğitim denetmenlerinin, okul öncesi eğitim etkinliklerinin denetim süreçlerinde denetmen tutumlarına ilişkin görüşlerini belirlemektir. Tarama modeli kullanılan bu çalışmada veriler, uzmanların görüşleri alınarak ve literatür taranarak geliştirilen “Okul Öncesi Eğitim Etkinliklerinin Denetim Süreçlerinde Denetmen Tutumları Anket Formu-öğretmenler için” (OÖEEDSDTAFÖ)” ve “Okul Öncesi Eğitim Etkinliklerinin Denetim Süreçlerinde Denetmen Tutumları Anket Formudenetmenler için” (OÖEEDSDTAFD)” aracılığıyla toplanmıştır. Anketin cronbach’s alpha katsayısı OÖEEDSDTAFÖ için ,96; OÖEEDSDTAFD formu ,79 olarak bulunmuştur. Çalışmanın örneklemini, rastgele örneklem ile seçilen, İstanbul Avrupa Yakası’ndaki Fatih, Beylikdüzü, Avcılar, Bahçelievler, Küçükçekmece, Güngören ve Esenler ilçelerindeki anaokullarında görevli 124 öğretmen ve bu okulları denetleyen 43 eğitim denetmeni oluşturmaktadır. Araştırma sonuçları; denetmen tutumlarına ilişkin, okul öncesi öğretmenlerinin görüşlerinin “çok az katılıyorum” ( x =2,22); denetmenlerin ise; “kesinlikle katılıyorum” ( x =2,87) düzeyinde olduğunu göstermektedir. Ayrıca Okul öncesi öğretmenlerinin yaşları ve mesleki kıdem yıllarına göre OÖEEDSDTAFÖ’daki bazı maddeler ile denetmen tutumlarına ilişkin görüşleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.

REFERENCES

References: 

AKÜZÜM, C., ÖZMEN, F. (2013), Eğitim denetmenlerinin rollerini gerçekleştirme yeterlikleri bir meta-sentez çalışması, Ekev Akademi Dergisi, 56, 97-120.
Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Görevli Öğretmenlerin ve Eğitim Denetmenlerinin Denetmen… 17
AYPAY, A. (2010), Denetici profiline ilişkin sorunlar, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3, 593-622.
BAŞARAN, İ.E. (2000), Eğitim yönetimi, Ankara: Feryal Matbaacılık.
BAŞARAN, İ.E. (2008), Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi, Ankara: Ekinoks Yayıncılık.
BEDDOE, L. (2010), Best practice in professional supervision : A guide for the helping professions, London GBR: Jessica Kingsley Publishers.
BEYCİOĞLU, K,. DÖNMEZ, B. (2009), Eğitim denetimini yeniden düşünmek, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 71-93.
BÜTE, M., BALCI, F. A. (2010), Bağımsız anaokulu yöneticilerinin bakış açısından okul yönetimi süreçlerinin işleyişi ve sorunlar, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 4, 485-509.
BÜYÜKÖZTÜRK, Ş. ÇAKMAK, E. AKGÜN, Ö. KARADENİZ Ş., DEMİREL, F. 2012, Bilimsel araştırma yöntemleri, Ankara: Pegem Akademi.
CARUSO, J.J.,FAWCETT, M.T. (2007), Supervision in Early Childhood Education:A developmental perspective, US: Teacher College Press.
ÇAKIR, T. (2003), Okul öncesi denetim etkinliklerinde çok boyutlu denetsel etkililik modeline ilişkin denetçi, yönetici ve öğretmenlerin algı ve beklentileri, Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
DARESH, J. C. (2001), Supervision as proactive leadership, US: Waveland Press.
DEMİRKASIMOĞLU, N. (2011), Türk eğitim sisteminde bir alt sistem olan denetim sisteminin seçilmiş bazı ülkelerin denetim sistemleri ile karşılaştırılması, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23, 23-48.
DEREK, M. (2009), Evidence-Based clinical supervision : Principles and practice, NJ, US: Wiley-Blackwell.
DERMAN, M. T., Başal, H. A. (2010), Cumhuriyetin ilanından günümüze Türkiye’de okul öncesi eğitim ve ilköğretimde niceliksel ve niteliksel gelişmeler, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11, 560-569.
ERDEM, A.R. VE EROĞUL, M. G. (2012), Sınıf öğretmenlerinin görüşlerine göre ders denetiminde eğitim müfettişlerinin öğretmene ilişkin tutumları, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, 13-26.
GLANZ, J. (2000), Supervision:Don’t discount the value of the modern, Glanz J., Behar-Horenstein L. S. (ed)., Paradigm Debates in Curriculum and Supervision, pp. 70-93, US, Bergin&Garvey.
GÖKÇE, F. (1994), Eğitimde denetimin amaç ve ilkeleri, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,10, 73-78.
KAPUSUZOĞLU, Ş. (2008), Okula dayalı yönetimde denetim sisteminin işlevselliği ve katkısının değerlendirilmesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19,143-155.
KARAKUŞ, M., YASAN, T. (2013), Denetmen ve öğretmen algılarına göre il eğitim denetmenlerinin1 yeterlikleri, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 1-19.
18
Rengin ZEMBAT & Bahar DOĞAN
KARASAR, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
KARASAR, N. (2007). Araştırmalarda rapor hazırlama, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
KÖKLÜ, N., BÜYÜKÖZTÜRK, Ş., ÇOKLU, Ö. (1999), İlköğretim Müfettişlerinin Araştırma Yeterlikleri ve Araştırma Eğitimine İlişkin Görüşler, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 19, 325-339.
KÖKLÜ, M. (1996), Etkili denetim, Eğitim Yönetimi Dergisi, 2, 259-268.
KÖROĞLU, H., OĞUZ, E. (2011), Eğitim müfettişlerinin rehberlik rollerine yönelik öğretmen, yönetici ve eğitim müfettişi görüşleri, Eğitim Bilimleri Araştırma Dergisi, 2, 9-21.
MEMİŞOĞLU, H. B. (2013), Eğitim denetmenlerinin denetim rollerine ilişkin ilköğretim okulu öğretmenlerinin görüşleri, The Journal Of Academic Social Science Studies, 3, 427-440.
MERMER, S. (2012), İlköğretimde matematik eğitiminin denetimi ve bir model önerisi, Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sivas.
MUİJS, D. (2005), Doing quantitative research in education with spss, London: SAGE Publications Inc.
ÖZMEN, F., YASAN, T. (2007), Türk eğitim sisteminde denetim ve Avrupa birliği ülkeleri ile karşılaştırılması, Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları.
PEELO, M. (2010), Understanding supervision and the phd,, London GBR: Continuum International Publishing.
SABANCI, A., ÖMEROĞLU, M. (2013), Bağımsız anaokulu öğretmenlerinin il eğitim denetmenlerinin gerçekleştirdiği denetime ilişkin görüşleri, International Online Journal of Educational Sciences, 3, 685-700. http://proxy2.marmara-elibrary.com/ Erişim Tarihi:17.04.2014.
SENEMOĞLU, N. , (1994). Okulöncesi eğitim programları hangi yeterlikleri kazandırmalıdır? , Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10, 21-30.
SERGİOVANNİ, T.J., STARRATT, R.J., 2007, Supervision: A Redefinition, New York: McGraw-Hill.
ŞİŞMAN, M., TAŞDEMİR, İ. (2008), Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi, Ankara: Pegem A Yayıncılık.
TAYMAZ, H. (2005), Eğitim sisteminde teftiş-kavramlar, ilkeler, yöntemler, Ankara: Pegem Yayıncılık.
TEKİN, H. (1996), Eğitimde ölçme ve değerlendirme, Ankara: Yargı Yayınları.
TESFAW, T. A., HOFMAN, R.H. (2012), Instructional supervision and its relationship with professional development: Perception of private and government secondary school teachers in Addis Ababa, http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED534226.pdf, Erişim Tarihi:15.03.2014.
TYSON, B. (1997), Clinical supervision marriage: a matrimonial metaphor for understanding the supervisor-teacher relationship, http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED408246.pdf. Erişim tarihi: 02.12.2013.
UĞURLU, C. T. (2012), Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenlerinin Denetmenlerin Kliniksel Denetim Davranışlarına İlişkin Görüşleri, Eğitişim Dergisi,
Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Görevli Öğretmenlerin ve Eğitim Denetmenlerinin Denetmen… 19
http://www.egitisim.gen.tr/site/arsiv/74-34/675-okul-oncesi-egitimde-kli..., Erişim Tarihi:21.11.2013
ÜNAL, A., GÜRSEL, M. (2007), İlköğretim denetçilerinin öğrenen organizasyon yaklaşımı açısından değerlendirilmesi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18, 463-481.
WILCOX, B. (2010), Making school inspections more effective: The English Experience, Intarnational Institute for Educational Planning, UNESCO.
ZEPEDA, S. J. (2007). Instructional supervision applying tools and concepts, US, Eye on Education.
http://www-wds.worldbank.org/external/. Türkiye’de erken çocukluk eğitiminin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi. Erişim Tarihi:16.11.2013.
http://www.unesco.org/iiep/PDF/TR_Mods/SUP_Mod2.pdf. Erişim Tarihi:16.11.2013.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com