Buradasınız

ÇALIŞANLARIN BİREYSEL DEĞERLERİ İLE ÖRGÜTSEL ÇATIŞMA YÖNETİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ: KAMU YÖNETİCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

DETERMINING THE RELATIONSHIPS AMONG INDIVIDUAL VALUES OF EMPLOYEE AND ORGANIZATIONAL CONFLIC MANAGEMENT: A RESEARCH ON PUBLIC ADMINISTRATORS

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2543
Abstract (2. Language): 
At this study, the relationships among the individual values and conflict management styles of public managers are tried to be revealed for faced conflicts among themselves and among managers and subordinates in the Special Provincial Administration of Kirikkale. This study is made by conducting survey with 32 puplic sector managers of Special Provincial Administration of Kirikkale. Schwartz (1992)’s individual values scale is used in measuring individual values and Rahim (1983, 1992)’s “Organizational Conflict Management Inventory-II and III” scales are used in determining organizational conflict management methods. To determine the relationships among individual values and conflict management methods that used by public managers, correlation analysis is conducted by obtained data. According to research results, it is understood that, individual values has important role in conflict resolving styles that followed to solve conflicts faced among managers that share lateral positions and conflicts among managers and subordinates. At the resolution of conflicts with subordinates it is founded that; collaborative conflict management is related with values of compliance and benevolence; compliance style conflict management is related with hedonism; domination style conflict management is related with hedonism and power; consensus style conflict management is related with success and power. Moreover, at the resolution of faced conflicts among managers, who shares same management level, it is pointed out that; collaborative style is related with benevolence and universalism; compliance style is related with hedonism and success; domination style is related with hedonism and success; consensus style is related with hedonism and power.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, Kırıkkale İl Özel İdaresinde görev yapmakta olan kamu yöneticilerinin sahip oldukları bireysel değerler ile astları ve kendileriyle beraber yönetim pozisyonlarını paylaşan yöneticilerle yaşadıkları çatışmaları yönetirken kullandıkları yöntemler arasındaki ilişkiler ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu çalışmaya konu olan araştırma, Kırıkkale İl Özel İdaresi’nde görev yapan 32 kamu yöneticisine anket uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Bireysel değerlerin ölçümünde Schwartz’ın (1992), “Bireysel Değer Ölçeği”, örgütsel çatışma yönetimi yöntemlerinin belirlenmesinde ise Rahim’in “Örgütsel Çatışma Yönetimi Envanteri-II ve III” (1983, 1992) ölçeği kullanılmıştır. Kamu Yöneticilerinin sahip oldukları bireysel değerler ile çatışmaları yönetirken kullandıkları yöntemler arasındaki ilişkileri belirleyebilmek amacıyla elde edilen verilerle korelasyon analizi gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; yöneticilerin astlarıyla ve kendileriyle aynı yönetim pozisyonlarını paylaşan yöneticilerle aralarında ortaya çıkan çatışmaların çözümünde izlediği çatışma yönetimi yöntemlerinin seçiminde, sahip oldukları bireysel değerlerin önemli rolünün olduğu anlaşılmıştır. Yöneticilerin astları ile yaşadığı sorunların çözümünde izlediği işbirliği çatışma yönetimi; uyum ve hayırseverlik değerleri ile, uyma tarzında çatışma yönetimi; hazcılık değeri ile, hükmetme tarzı çatışma yönetimi; hazcılık ve güç ile, uzlaşma tarzı çatışma yönetimi; başarı ve güç ile yakından ilgili bulunmuştur. Ayrıca, yöneticilerin kendileriyle beraber yönetim pozisyonlarını paylaşan yöneticilerle yaşadıkları çatışmaların çözümde; işbirliği çatışma yönetimi; hayırseverlik ve evrensellik ile, uyma tarzında çatışma yönetimi; hazcılık ve başarı ile, hükmedici çatışma yönetimi; hazcılık ve başarı ile, uzlaştırıcı çatışma yönetimi hazcılık ve güç ile ve son olarak kaçınma tarzı çatışma yönetimi hazcılık ve güç ile yakından ilişkili olarak tespit edilmiştir.
439
455

REFERENCES

References: 

Akdağ, M., Arklan, Ü. (2013). “Kamu Yönetiminde Kriz Yönetimi”, The Journal of Academic Social Science Studies, 6(4): 33-55.
Asan, H. T., Ekşi, F., Doğan, A. ve Ekşi, H. (2008). “Bireysel Değerler Envanteri’nin Dilsel Eşdeğerlik, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, (27): 15-38.
Bacanlı, H. (2000). “Üniversite Öğrencilerinin Değer Tercihleri”, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, (20): 597-610.
Başaran, İ. E. (2008). Örgütsel Davranış, Ankara: Ekinoks.
Bulut, D., İşman, Ç. (2004). “Muğla İli Sağlık Yöneticilerinde Kişisel Değer Analizi”, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 7(3): 277-293.
Dilmaç, B., Bozgeyikli, H., Çıkılı, Y. (2008). “Öğretmen Adaylarının Değer Algılarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi”, Değerler Eğitimi Dergisi, 6(16): 69-91.
Doğan, İ. (2008). Sosyoloji Kavramlar ve Sorunlar, 8. baskı, Ankara: Pegem Akademi.
Erdem, A. R. (2003). “Üniversite kültüründe önemli bir unsur: Değerler”, Değerler Eğitimi Dergisi, 1(4): 55-72.
Eren, E. (2013). Yönetim ve Organizasyon, İstanbul: Beta Yay.
Ertürk, M. (2012). İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon, İstanbul: Beta Yay.
Fidan, N., K. (2009). “Öğretmen Adaylarının Değer Öğretimine İlişkin Görüşleri”, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 2(2): 1-18.
Güney, S. (2011). Örgütsel Davranış, Ankara: Nobel Yay.
Karalar R., Kiracı H. (2010). “Bireysel Değerlerin Sürdürülebilir Tüketim Davranışı Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Öğretmenler Üzerinde Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi”, 2(2): 79-106.
Çalışanların Bireysel Değerleri İle Örgütsel Çatışma Yönetimi Arasındaki İlişkinin: Kamu Yön… 455
Karip, E. (2000). Çatışma Yönetimi, Ankara: Pegem A Yayınevi.
Kılıç, M. (2001). “Örgütsel Çatışma ve Yönetimi”, (ed.): Salih Güney, Yönetim ve Organizasyon, Ankara: Nobel yay.
Kızılçelik S., Erjem, Y. (1994). Açıklamalı Sosyoloji Terimler Sözlüğü, Ankara: Atilla Kitabevi.
Özgüven, İ. E. (2003). Psikolojik Testler, Ankara: PDREM Yayınları.
Özkalp, E. (2005). Sosyolojiye Giriş, 14. Baskı, Bursa: Ekin Kitabevi Yayınları.
Özkalp, E. ve Kırel, Ç. (2010), Örgütsel Davranış, Bursa: Ekin Yayınevi.
Pazarcık, Y. (2010). Eğitimin Bireysel Değerler ve Yöneticilerin İş Görme Anlayışına Etkisi: Türkiye’de Yabancı Dilde Eğitim Veren Orta Eğitim Kurumları Mezunları Üzerine Bir Araştırma, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi SBE, İstanbul.
Rahim, M. A. (1983). A Measures of Styles of Handling Interpersonal Conflict. The Academy of Management Journal, 26(2): 368 – 376.
Rahim, M. A. (1992). Managing Conflict in Organizations. Praeger Publishers: USA.
Robbins, S.P. ve Judge T. A. (2013). Örgütsel Davranış, (Çev. Edt. İnci Erdem). Ankara: Nobel.
Schwartz, S. H. (1992). Universals in The Content and Structure of Values: Theoretical Advances and Empirical Test in 20 Countries. M. Zanna (Der.) Advances in Experimental Social Psychology (25), 1-65. California: Academic Press.
Sığrı, Ü. (2007). “Kamu ve Özel Sektördeki Kişisel ve Örgütsel Değerlerin Uyumlaştırılması Üzerine Karşılaştırılmalı Bir Çalışma”, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (18): 49-62.
Şahin, A., Emini, F. T., Ünsal, Ö. (2006). “Çatışma Yönetimi Yöntemleri ve Hastane Örgütlerinde Bir Uygulama”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (15): 553-568.
Şimşek Ş. ve Çelik A. (2009). Yönetim ve Organizasyon, Konya: Eğitim Akademi.
Şişman, M. (2007). Örgütler ve Kültürler, Ankara: Pegem-A Yayıncılık.
Vurgun L., ve Öztop S. (2011), “Yönetim ve Örgüt Kültüründe Değerlerin Önemi”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16(3): 217-230.
Yılmaz, K. (2007). “İlköğretim Okulu Yönetici ve Öğretmenlerinin Değerlere Göre Yönetim İle İlgili Görüşleri”, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, (52): 639-664.
Yürür, S., ve Soygüzel, H. (2010), “Örgütsel Çatışma Yönetimi Açısından Kamu Yöneticileri ile Özel Sektör Yöneticileri Arasındaki Farklılıkların Analizi”, Paradoks, 6(1): 31-47.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com