Buradasınız

1939-1940 TEVFI K FİKRET MÜNAKAŞALARI 1. YENİ SABAH GAZETESİNDE "FİKRET'İN HEYKELİNİ Mİ DİKELİM YOKSA ESERLERİNİ Mİ YAKALIM?" ANKETİ VE BU ANKET ETRAFINDA GELİŞEN MÜNAKAŞALAR

1939-1940 ARGUMENTS ABOUT TEVFİK FİKRET 1. THE SURVEY "SHALL WE PUT UP A STATUE İN HONOUR OF FİKRET OR BURN HİS WORKS?" İN YENİ SABAH NEWSPAPER AND THE ARGUMENTS ABOUTIT

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/jasss_303

Keywords (Original Language):

Author Name
Abstract (2. Language): 
One of the arguments in Turkish press from time to time about Tevfik Fikret occured from news in Yeni Sabah in 1939. According to the news saying Aşiyan would be bought by Americans, two letters for and against Fikret and a survey of "Shall we put up a statue in honour of Fikret or burn his Works?" developed the argument. The answers of survey taken from the leading artists of the era, others periodical writers accepting or refusing them caused to bring up Akif-Fikret arguments again and to extent content of the survey. In this study the argument is criticized with its extent and length by giving thoughts and feelings of writers and poets involved in it.
Abstract (Original Language): 
Türk basınında zaman zaman görülen Tevfik Fikret münakaşalarından biri 1939'da Yeni Sabah gazetesinde neşredilen Aşiyan'ın Amerikalılar tarafından satın alınacağı haberi üzerine Fikret lehinde ve aleyhinde iki mektup ve ardından gazetenin "Fikret'in Heykelini mi Dikelim Yoksa Eserlerini mi 1939-1940 Tevfik Fikret Münakaşaları -I- 328 Yakalım?" başlıklı anketi etrafında gelişir. Dönemin belli başlı edipleriyle yapılan anket sorularına verilen cevaplar, bu cevapları kabul eden ya da reddeden çeşitli süreli yayın yazarlarının da münakaşaya müdahil olmasına yol açmış, başta Akif-Fikret tartışmalarının yeniden gündeme gelmesine, anketin mahiyetinin genişleyerek değişmesine sebep olmuştur. Bu çalışmada söz konusu tartışmaya katılan yazar/şairlerin Fikret hakkındaki duygu ve düşüncelerine yer verilmiş; münakaşa, boyutları ve seyri ile ortaya konularak değerlendirilmiştir.

REFERENCES

References: 

A. Arzul, "Ankete Cevap", Yeni Sabah, S. 530, 22 İlk Teşrin 1939, s. 7. Abdülkadir Ceyhun, "Ankete Cevap", Yeni Sabah, S. 530, 22 İlk Teşrin 1939, s. 7. Behçet Kemal Çağlar, "Tevfik Fikret Hakkında Düşüncemiz", Yücel, C. X, S. 57, Son Teşrin 1939, s. 107-108.
7 4 Sabiha Sertel, Tevfik Fikret İdeolojisi ve Felsefesi, Yurt ve Dünya Yayınları, İstanbul, 1946, s. 1.
347
Nuran
ÖZLÜK
Cahit Tanyol, "Tevfik Fikret ve Cemiyetçiliği", Aramak Güzeli İyiyi Gerçeği, C. 2, S. 8,
Birinci Kânun 1939, s. 1-5. Daniş Remzi Korok, "Büyük Anketimiz: Muallim Nihal Atsız Söylüyor", Yeni Sabah, S. 532,
24 İlk Teşrin 1939, s. 4.
Daniş Remzi Korok, "Büyük Anketimiz: Şair Mithat Cemal'in Cevabı", Yeni Sabah, S. 518,
10
İl
k Teşrin 1939, s. 3. Daniş Remzi Koruk, "Büyük Anketimiz: Muharrir İbrahim Hoyi Diyor ki", Yeni Sabah, S.
530, 22
İl
k Teşrin 1939, s. 4, 7. Emin Demir, "Fikret'i Sevenler Borçlarını Ödemelidirler", Yeni Sabah, S. 526, 18 İlk Teşrin
1939, s. 3.
Fikret Adil, "Tevfik Fikret Münakaşası Etrafında", Vakit, S. 7825, 22 Birinci Teşrin 1939, s. 3. Hakkı Süha, "Bir Münakaşa Münasebetiyle Zayıf Bir Müdafaa", Yeni Mecmua, C. 2, S. 32, 8
Birinci Kânun 1939, s. 3. Hasan Kumçay, "Aşiyan", Vakit, S. 7822, 19 Birinci Teşrin 1939, s. 1. Hikmet Feridun Es, "Haluk'un Annesiyle Karşı Karşıya Bir Dertleşme", Yedigün, C. 14, S.
347, 31
Birinc
i Teşrin 1939, s. 12-13. Hüseyin Cahit Yalçın, "Bir Münakaşa Münasebetiyle", Yedigün, C. 14, S. 349, 14 İkinci
Teşrin 1939, s. 4.
Hüseyin Cahit Yalçın, "Tevfik Fikret Meselesi", Tan, S. 1520, 23 İlk Teşrin 1939, s. 3, 7. K. A. Altınkaş, "Ankete Cevap", Yeni Sabah, S. 530, 22 İlk Teşrin 1939, s. 7. Kâmran Demir, "Şair Tevfik Fikret'in Eserlerini Yakmalı", Yeni Sabah, S.515, 7 İlk Teşrin 1939, s. 3.
Mustafa K. Belgesoy, "Ankete Cevap", Yeni Sabah, S. 530, 22 İlk Teşrin 1939, s. 7. Münif, "Ankete Cevap", Yeni Sabah, S. 530, 22 İlk Teşrin 1939, s. 7.
Peyami Safa, "Bayan Fikret'ten Dileğimiz", Cumhuriyet, S. 5537, 10 Birinci Teşrin 1939, s. 3. Peyami Safa, "Tevfik Fikret ve Oğlu", Cumhuriyet, S. 5542, 15 Birinci Teşrin 1939, s. 3. Recep Kâni, "Büyük Şair Tevfik Fikret'in Heykelini Ne Vakit Dikeceğiz?", Yeni Sabah, S.
514, 6
İlk Teşrin 1939 s. 3. Remzi Saka, "Tevfik Fikret ve Tarih-i Kadim", Çığır, S. 84, İkinci Teşrin 1939, s. 196-197. Sabiha Zekeriya Sertel, "Kundakçı", Tan, S. 1513, 16 İlk Teşrin 1939, s. 5. Sertel, Sabiha Zekeriya, (Tevfik Fikret-Mehmet Akif Kavgası Münasebetiyle: Sebilürreşatçıya
Cevap, Muallim Ahmet Halit Kitabevi, İstanbul, 1940. Sertel, Sabiha, Roman Gibi: "Tevfik Fikret Davası", Ant Yayınları, İstanbul, 1960. Sertel, Sabiha, Tevfik Fikret İdeolojisi ve Felsefesi, Yurt ve Dünya Yayınları, İstanbul, 1946. Vâ-Nû, "Tevfik Fikret'in Eserlerini Yakmalı İmiş", Akşam, S. 7531, 8 Teşrinievvel 1939, s. 5. Vecihi Kenan Üstüntürk, "Ankete Cevap", Yeni Sabah, S. 530, 22 İlk Teşrin 1939, s. 7. (...), "Amerikan Koleji Tevfik Fikret'in Evini Satın Aldı", Yeni Sabah, S. 511, 3 İlk Teşrin
1939, s. 1.
(...),
"Anket
e Cevap: Halil Bedi Fırat", Yeni Sabah, S. 524, 16 İlk Teşrin 1939, s. 3.
(...),
"Anket
e Cevap: K. Elker", Yeni Sabah, S. 528, 20 İlk Teşrin 1939, s. 3, 7.
(...),
"Anket
e Cevap: Rıza Çavdarlı'nın Cevabı", Yeni Sabah, S. 519, 11 İlk Teşrin 1939, s. 3.
(...),
"Bi
r Anket Etrafında", Tan, S. 1513, 16 İlk Teşrin 1939, s. 5.
(...),
"Bugünlerd
e Eserleri ve Şahsiyeti Münakaşa Edilen Şair Tevfik Fikret", Akşam, S. 7532,
9 Teşrinievvel 1939, s. 5. (...), "Büyük Anketimiz: Agâh Sırrı Levent Diyor ki", Yeni Sabah, S. 516, 8 İlk Teşrin 1939,
s. 3.
(...),
"Büyü
k Anketimiz: Edebiyatçı Hıfzı Tevfik'in Cevabı", Yeni Sabah, S. 520, 12 İlk

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com