Buradasınız

DEĞER EĞİTİMİNDE KARİKATÜR KULLANIMI: İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ŞEFKAT VE MERHAMET DEĞER ALGILARININ BELİRLENMESİ

USE OF CARTOONS IN VALUES EDUCATION: IDENTIFIYING PRIMARY SCHOOLS' STUDENTS PERCEPITONS OF AFFECTION AND MERCY VALUES

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/jasss_102
Abstract (2. Language): 
This study aims at identifying primary school students' perceptions of affection and mercy values by use of a cartoon. The study group consisted of 73 5th grade primary school students was identified via maximal variation sampling a purposefull sampling strategy in qualitative inquiry approach. The data of the study were collected through a study sheet including five open ended questions germane to the cartoon. The results showed that almost all the students perceived the right message in the cartoon. Most of the students stated that the man in the cartoon fell from affection, mercy and zoolatry. Moreover, about half of the students depicted that they would have restrained the man from swatting, if they were there. Finally, findings manifested taht the man in the cartoon cannot describe the word mercy and that this word is trivia for him.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışma, ilköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin şefkat ve merhamet değer algılarının karikatür yoluyla belirlemeyi amaçlamaktadır. 73 ilköğretim beşinci sınıf öğrencisinden oluşan çalışma grubu nitel araştırma yaklaşımı içinde yer alan amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örneklemesi yapılarak belirlenmiştir. Araştırmada verileri, karikatürle ilgili beş açık uçlu soruyu içeren çalışma yaprağı aracılığıyla toplanmıştır. Bulgular öğrencilerin hemen hemen tamamının karikatürdeki mesajı doğru olarak algıladıklarını ortaya koymuştur. Öğrencilerin çoğu karikatürdeki adamın bu davranışı ile şefkat ve merhametini, hayvan sevgisi duygusunu kaybettiğini belirtmişlerdir. Ayrıca öğrencilerin yarısına yakını orada olsaydım adamın foka vurmasını engellerdim şeklinde görüş belirtmişlerdir. Öğrencilerin yarısından fazlası karikatürdeki adam için merhamet kelimesini tarif demeyeceğini ve merhametin bu adam için önemsiz olduğunu belirttikleri görülmüştür.
315-325

REFERENCES

References: 

AKENGİN, H ve İBRAHİMOĞLU, Z.
(2010). Effects of Use of Cartoons in Social Studies Course on Students' Academic Achievement and Their Opinions about the Course.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29 (2), 1-19
ARIK, B. (1998). Değişen Toplum Değişen Karikatür. İstanbul: Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yayınları.
BAŞAK, A. (2002). Materyal Kullanımının ilköğretim Okulu Öğrenci Başarısına Etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
BELDİMAN, L., JASCANU, N.,
&
CARCEL, E.
(2011)
. Continuous Education through Contextual Animations. Anywhere, Anytime - Education on Demand, Vol Ii, 209-214.
CENGİZHAN,
S
. (2011). Prospective Teachers' Opinions about Concept Cartoons Integrated with Modular Instructional Design. Egitim ve Bilim-Education and Science, 36(160),
93-104.
ÇALIŞKAN, F. (2005). ilköğretim 4.sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Aktif Öğrenme Yöntemlerinden Çözümlemeli Öykü Yönteminin Öğrencilerin Akademik Başarılarına, Tutumlarına Ve Aktif Öğrenme Düzeylerine Etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
DALACOSTA, K., PAPARRİGOPOULOU-KAMARİOTAKİ, M., & PAVLATOU, E. A.
(2011). Can we assess pupil's science knowledge with animated cartoons? 3rd World Conference on Educational Sciences (2011), 15, 3272-3276. doi: DOI 10.1016/j.sbspro.2011.04.284
DOĞANAY, A. (2006). Değerler eğitimi. C. Öztürk (Ed.), Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler
Öğretimi (s. 255-286). Ankara: Pegem Yayıncılık.
DE FREN, M. (1988), Using Cartoons to Develop Writing and Thinking Skills, Social Studies Journal, 79, 221-224.
DEMETRULİAS, D.A.M.
(1982)
, "Gags, Giggles, Guffaws: Using Cartoons in the Classroom" Journal of Reading,
DURUALP, E. (2006).
İlköğreti
m Sosyal Bilgiler öğretiminde Karikatür Kullanımı. Yayınlanmamış Yüksek lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
ERSOY, A. (2010).
İlköğretimd
e Değer Kazanımlarının İncelenmesinde Karikatür Kullanımı: Dayanışma Değeri Örneği. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2010, 29 (2), 79-103.
325
ismail
YÜKSEL-Abdullah ADIGÜZEL
1 •
ERSOY, A. F., & TURKKAN, B. (2010). Analyzing Social and Environmental Issues
Elementary School Students Reflect in their Cartoons. Egitim ve Bilim-Education and Science, 35(156), 96-109.
EKİCİ, F., EKİCİ, E. ve AYDIN, F.
(2007)
. Utility Of Concept Cartoons İn Diagnosing And Overcoming Misconceptions Related To Photosynthesis. International Journal of Environmental & Science Education, 2(4), 111-124.
EULİE,
J
. (1969). Creating İnterest And Developing Understanding in Social Studies Through Cartoons. Peabody Journal of Education, 46(5), 288-290
EŞGİ, N. (2006). Web Temelli Öğretimde Basılı Materyal ve Yüz Yüze Öğretimin Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(4), 459-473.
KABAPİNAR,
F
. (2009). What Makes Concept Cartoons More Effective? Using Research to
Inform Practice. Egitim Ve Bilim-Education and Science, 34(154), 104-118.
KEOGH, B., NAYLOR, S., & WİLSON, C. (1998). Concept Cartoons: A New Perspective on Physics Education. Physics Education, 33(4), 219-224.
KLEEMAN, G. (2006). Using Cartoons To İnvestigate Social And Environmental İssues. Ethos, 14(3), 9-19.
LYNCH, M. (2012). Seal of Approval.
http://tr.toonpool.com/cartoons/thesealofapproval_11297 adresinden indirilmiştir.
MEB. (2005). ilköğretim sosyal bilgiler dersi (4-5. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Devlet Kitapları Basım Evi.
ÖZER, A. (1994). iletişimin Çizgi Dili Karikatür. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
SEFEROĞLU, S. (2006). Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Tasarımı. Ankara: Pegema Yayıncılık.
SÖNMEZ, V. (2008). Öğretim ilke ve Yöntemleri. Ankara: Anı yayıncılık.
ŞAŞMAZ-OREN, F.,
&
ORMANCI, U.
(2011)
. Teacher candidate levels of familiarity with the methods, techniques and tools composing the alternative assessment approaches.
3rd World Conference on Educational Sciences (2011), 15, 3476-3483.
TOPUZ, H. (1986). iletişimde Karikatür ve Toplum. Eskişehir: Anadolu üniversitesi basımevi. YİN, R. K. (2003). Case Study Research. Design And Methods (3rd ed.). Thousand Oaks, CA.:
Sage.
YILDIRIM, A. & ŞİMŞEK H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (Beşinci Bası). Ankara: Seçkin Basımevi.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com