Buradasınız

DEĞİŞEN ETKİSİYLE ALEVÎ DÜŞÜNCESİNDE HACI BEKTAŞ VELİ

THE CHANGING IMPACT OF HACI BEKTASH VELI IN ALEVI THOUGHT

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2593

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Haci Bektash is presented as the top model in the contemporary Alevism, although he not given almost no place in Buyruks that is important in the establishment of Qizilbash community. We will consider in this study possible reasons for this situation and to compare to Hacı Bektash’s important in contemporary Alevism and Buyruks that are considered clasical work of Alewsim. We will examine the works of Haci Bektash, Buyruks and Divans that called classical works Alevi Bektashi with the text analysis method. And we will examine to define Alewism the examples given of his works.
Abstract (Original Language): 
Günümüz Aleviliğinde zirve bir model olarak, Hacı Bektaş ve onun eserlerinde çizdiği ideal Alevi Bektaşi’nin özellikleri sunulurken; Kızılbaş topluluğun kuruluşunda ve varlığını devam ettirmesinde önemli bir yer tutan Buyruklarda Hacı Bektaş’a hemen hemen hiç yer verilmemiştir. Biz bu çalışmamızda bu durumun muhtemel sebepleri yanında günümüz Aleviliğinde Hacı Bektaş’a dayandırılan noktaları ele alıp, Alevi toplumunun klasik eserlerinden kabul edilen Buyruklarda Hacı Bektaş vurgusunun yoğunluğunu inceleyeceğiz. Bunu yaparken, Buyrukları, Hacı Bektaş Veli’nin eserlerini ve daha sonraki yıllarda oluşturulan divanları metin analiz yöntemi ile inceleyeceğiz. Günümüzde Aleviliği tanımlamada Hacı Bektaş’ı model gösteren anlayışlara kısmen değinmeye çalışacağız.

REFERENCES

References: 

AKTÜRK, H. (2013). “Toplumsal Değişme ve Alevi Dernekleri”. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Kayseri: Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
AKTÜRK, H. ve TUĞRUL, T. (2014). “Alevi Bektaşi Kaynaklarında İnsan Yetiştirme Modeli”. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi. Sayı:72, Ankara 211-225
234
Hamit AKTÜRK
BİRDOĞAN, N. (2006). Anadolu’nun Gizli Kültürü Alevilik. 5. Baskı. İstanbul: Kaynak Yayınları.
Buyruk İmam Cafer Sadık Buyruğu (2009). (Haz. Fuat Bozkurt). 4. Baskı. İstanbul: Kapı Yayınları
Erkanname (2007). (Haz. Doğan Kaplan). Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.
HACI BEKTAŞ VELİ (2006). Vilayetnâme Menakıb-ı Hacı Bektaş-ı Veli. 3. Baskı. (Haz. Esat Korkmaz), İstanbul: Can Yayınları.
HACI BEKTAŞ VELİ (2007). Makalât. (Haz. Ali Yılmaz- Mehmet Akkuş- Ali Öztürk). Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.
MASSİCARD, E. (2007). Türkiye’den Avrupa’ya Alevi Hareketinin Siyasallaşması. (Çev. Ali Berktay) İstanbul: İletişim Yayınları.
MELİKOFF, I. (2009). Hacı Bektaş Efsaneden Gerçeğe. (Çev. Turan Alptekin). 6. Baskı. İstanbul: Cumhuriyet Kitapları
OCAK, A. Y. (1992). “Bektaşilik”, TDV İslam Ansiklopedisi, C.5 İstanbul
ÖZ, B. (1997). Bektaşilik Nedir Bektaşilik Tarihi. İstanbul: Der Yayınları.
ÖZDEMİR, H. (2010). “Horasandan Anadolu’ya Hacı Bektaş-ı Veli”. Dil ve Edebiyat Dergisi. Sayı: 20. İstanbul. 14-28
ÖZDEMİR, İ. (2012). Aleviliğin Yazılmayan Tarihi Kavramlar Kaynaklar On İki İmamlar Tarih Sürek İnanç İbadet Edebiyat. 4. Baskı. Ankara: Kripto Yayınları.
PİR SULTAN ABDAL (2004). “Şiirler”. Yayınlayan. Antoloji.com. https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=r... (Erişim Tarihi: 08.10.2014)
RENÇBER, F. (2013). “Alevi Ocakzadelerin Problemleri ve Çözüm Önerileri”. The Journal of Academic Social Science. (6/4). 681-692
RENÇBER, F. (2013a). “Niyazi Arslan Dede ile Adıyaman’da Alevilik Üzerine”. The Journal of Academic Social Science Studies. (6/3). 547-569
SAVAŞ, S. (2002). XVI. Asırda Anadolu’da Alevilik, Ankara: Vadi Yayınları.
SUBAŞI, N. (2010). Alevi Modernleşmesi Sırrı Faş Eylemek. 3. Baskı. İstanbul: Timaş Yayınları
ŞAHİN, İ. (2012). “Metodolojik Bir Analiz: Kızılbaş Alevilik Yazınının Teolojik Orijin Arayışı”. Toplum Bilimleri Dergisi. 7 (13). Ankara 25-44
ŞAHİN, İ. (2013). Şahin İlkay (2013). Online Alevi Topluluklar Ritüel Desenli Bir Gruptan Mit Desenli Bir İnanç Topluluğuna. Konya: Çizgi Kitabevi.
TAŞĞIN, A. (2004). Taşğın, Ahmet (2004a). “1980 Sonrası Alevilerin Farklı Bir Görüntüsü: Alevi Caferiler ve Aşura Dergisi”. Dini Araştırmalar. 18 (6), 141-148
TAŞĞIN, A. (2004a) “Mit ve Gerçeklik Arasında: Alevilikte Ehlibeyt”. Marife. Yıl: 4. 3. 287-296.
TOPRAK, B. (2006). Yunus Emre Divanı. (3. Baskı). Eskişehir: Odunpazarı Belediyesi Yayınları
Değişen Etkisiyle Âlevi Düşüncesinde Hacı Bektaş Veli 235
YELKEN, R. (1999). Cemaatin Dönüşümü Geç Modern Dönemde Cemaat Sosyolojisi. Ankara: Vadi Yayınları.
YILDIRIM, R. (2009). “Hacı Bektaş Veli ve İlk Osmanlılar Aşıkpaşazade’ye Eleştirel Bir Bakış”. Türk kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi. Sayı: 51. Ankara s. 107-146
YILDIZ, H. (2004). “Alevilerde Dedelik Kurumu”. Alevilik. (Haz. İsmail Engin-Havva Engin). İstanbul: Kitapyayınevi. 321-338
VARLIK, A. A. (1997). Alevi Bektaşiliğin Dayanakları. İstanbul: Can Yayınları.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com