Buradasınız

9. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DÜNYANIN ŞEKLİ VE HAREKETLERİ KONUSUNDAKİ TEMEL KAVRAMLARI ÖĞRENME DÜZEYLERİNİN, BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM TEKNİKLERİ KULLANILARAK TESBİT EDİLMESİ

IDENTIFYING LEARNING LEVELS OF THE 9TH GRADE STUDENTS VIA COMPUTER-AIDED TEACHING TECHNIQUES ON THE THEME “THE SHAPE AND MOVEMENTS OF THE EARTH’’

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2602

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
This research is an experimental study that aims to identify misunderstood concepts and measures the effects of the choice of method in minimizing misunderstanding in the section “The shape and movements of the Earth”. Achievement test is the means used in data collection in this study. Aim of this study is to search effect of teacher based education applications, computer aided education and education applications for concept teaching on student success and attitude. The developed measurement tool has been applied to 48 students who are 9th grade students studying at a private high school. Cognitive and affective competence of the students is identified with pre-test application. Students are separated into two groups and after different education applications same groups are given post-test and their development levels are identified. Significant differences between pre-test and post-test scores are found and it is seen that this differentiation is more in computer aided applications. By making a literal questionnaire study, it has been identified there is no significant differences among the success levels and genders of students; parents education occupational an income position, whether she/he has a computer at home. The research was finished with suggestions for developing geography teaching. SPSS programme is used for analyzing the data; two-factor ANOVA test has been used for percentage, frequency, mean and the research, repeated measures on one factor.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırma; “Dünyanın Şekli ve Hareketleri” ünitesi konusunda hatalı öğrenilen kavramların tespit edilmesi ve bu hataların en aza indirilmesinde yöntem tercihinin etki derecesini inceleyen deneysel bir çalışmadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak başarı testi uygulanmıştır. Bu çalışmanın amacı, öğretmen merkezli eğitim uygulamaları ile bilgisayar destekli eğitim uygulamalarının kavram öğretimine yönelik olarak yapılan, eğitim uygulamalarının öğrencilerin başarı ve tutumları üzerine olan etkisini araştırmaktır. Geliştirilen ölçme aracı özel bir lise’de 9. sınıf öğrencilerinden 48 kişiye uygulanmıştır. Yapılan ön test uygulaması ile öğrencilerin bilişsel ve duyuşsal yeterlikleri belirlenmiştir. Öğrenciler iki guruba ayrılarak farklı eğitim uygulamaları sonrasında aynı gruplara son test uygulaması yapılmış ve gelişim düzeyleri tespit edilmiştir . Elde edilen ön test ve son test puanlarına ilişkin anlamlı farklılıklaşmalar bulunmuş ve bu farklılaşma bilgisayar destekli eğitim uygulamalarında daha fazla olduğu görülmüştür. Betimsel bir anket çalışması yaparak öğrencilerin başarı düzeyleri ile cinsiyetleri, veli eğitim, mesleki ve gelir durumu, kendine ait çalışma odasının olup olmaması, evinde bilgisayarının olup olmama durumu arasında anlamlı bir farklılaşma olmadığı tespit edilmiştir. Araştırma, coğrafya öğretimini geliştirmeye yönelik önerilerle tamamlanmıştır. Arastırma verilerinin analizi “SPSS 13” paket programı ile yapılmış; araştırmanın alt problemlerine uygun olarak yüzde, frekans, aritmetik ortalama ile “tek faktör üzerinde tekrarlı ölçümler için iki faktörlü ANOVA testi kullanılmıştır.

REFERENCES

References: 

BAYRAKTAR, E., (1998), “Computer-Aided Teaching Of Mathematics”,( Unpublished PhD Thesis) Ankara University., Institute Of Social Sciences, Ankara.
BÜYÜKÖZTÜRK, Ş., (2002), For Social Sciences Data Analysis Manual book, Statistics, Research design, and SPSS Comment, Pegem Publishing, Ankara. KADAYIFÇI, O. , (1998), The Effect of Computer Assisted Training In Teaching High School Chemistry To The Success Of Chemistry, (Unpublished Master's Thesis), İstanbul.
KAĞIZMANLI, T. B., TATAR, E. , (2012) , The views of Math Teacher Candidates On The Computer-Aided Instruction: An Example Of Application Of Derivatives, Kastamonu Education Journal, Cilt: 20 No:3 Kastamonu, s. 897-912
MADEN, S., (2013). Active Learning Instructional Business/Tactics to be used in the Basic Language Skills, The Mother Tongue Language Training Journal, 1(2), s.20-35.
MERAL, M., (1998), “Computer-Aided Instruction” Computer-Aided Instruction Unpublished Course Notes, İstanbul. ÖZEL, A., (2007), The views about geography lessons of Social studies teachers and social studies candidades, Marmara University, Institute Of Social Sciences,sayı:15, İstanbul: s.230-240.
SARITAŞ M. T. ÜNER N. (2013), Innovative Technologies In Education: Cloud Technology, Journal of Research in Education and Teaching, 2 ( 3), No:23 ISSN: 2146-9199
SPİTZER, D.W., (1975), What’s Concept. Educational Psychology, s.36-39.
ŞEKER, M. & YILMAZ, K.,(2011). “The Use of Learning Styles in Teaching Social Studies and The Evaluation of the Effects of Students Misconceptions”, Gaziosmanpaşa University Journal Of Social Science Research, 6(1), Tokat, s.308-325. ŞENOCAK, E. , DİLBER ,R. , SÖZBİLİR, M. , TAŞKESENGİL, Y., (2003), A research on the comprehension level of the heat and temperature of Primary students, Pamukkale University, Journal Of The Faculty Of Education, Number:13, Denizli.
TEKİNARSLAN, E., (2007), Computer anxiety: A cross-cultural comparative study of Dutch and Turkish university students, Computers in Human Behavior. 24 (4), s.1572–1584.
TEO, T., (2007), “Assessing the computer attitudes of students”: An Asian perspective. Computers in Human Behavior.
THOMAS, G. P. , (2001).Toward Effective Computer Use in High School Science Education: Where to from Here? Education and Information Technologies 6 (1). S.267–285.
56
Ali ÖZEL & Servet ÖZÜNAL & Emine ÖZEN & Nurettin BİLGEN
TUBİN, D., MIODISER, D., NACHWIAS, R., BARUCH, F. A. , (2003), Domains and Levels of Pedagogical Innovation in Schools Using ICT: Ten Innovative Schools in Israel. Education and Information Technologies 8(2), s.127–145.
UYANIK, S. , (2006), The Teaching of The Demonstration of Karst Topography With the Method of demonstration, Gazi University, Master's Thesis, Ankara.
YILMAZ, K. ÇİVİLER,M., (2012:), Investigation into Students’ Misconceptions about Historical Concepts in the “Living on the Earth, Unit at 6th Grade Level Elementary Social Studies Course: An Action Research Turkish History Education Journal 1 (1), s.1-31 www.tuhed.org. Turkish History Education Journal Marmara University, Ataturk Faculty of Education, İstanbul
YONTAR, A., (1991), The Level of Cognitive Development and Conceptualization of different Age Groups of Students , The search in Education – 1 st Symposium On The Development Of Quality In Education, ,13-14 April, İstanbul.
YÜKSEL D., İ.; ALAZ, A.; AYDOĞAN, A., (2008), The Determination Of The Level Of Learning of The Basic Knowledge about the Rivers of 9th class Students, Kastamonu journal of Education, Cilt:16 ,No:1, Kastamonu: s.177-184.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com