Buradasınız

AUTEUR KURAMI VE METİN ERKSAN SİNEMASI

AUTEUR THEORY AND THE CINEMA OF METİN ERKSAN

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2595

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Individual creativity in the art of cinema has always been a subject of debate. In the filmmaking process, the creativity of the collaborative group depends on the individuals’ ability to demonstrate their cooperative abilities. The director should arguably be the most creative individual person in the process of filmmaking. In such a context, several discussions on the concept of auteur has come up in post-second world war period. In his article entitled “Notes on the Auteur Theory in 1962”, American critic Andrew Sarris stated the distinguishing features of the auteur directors as technical mastery, personal style and the intrinsic meanings. André Bazin added lots of historical, social, economic and productive variables to Sarris’ such personal qualities. When Claude Levis Strauss' structuralist approach has been considered together with the auteur analysis; the similarities, repetitions, differences and contrasts in the films have been emphasized. In this paper, the creativity of Metin Erksan as one of the leading directors of Turkish cinema is analyzed with respect to Sarris’ criteria stated above. Moreover, Wollen’s structuralist perspective along with Bazin's auteur analysis considering the effects of experience, history, politics, society and culture on the artwork of cinema have been incorporated to this analysis. Erksan’s characteristics of technical mastery; stylistic features of his film language; the intrinsic meanings, space, character and thematic features of his cinema; his relationship to literature and social realism are explored through the analysis of his movies Yılanların Öcü, Susuz Yaz, Sevmek Zamanı, Gecelerin Ötesi, Kuyu and Kadın Hamlet.
Abstract (Original Language): 
Sinema sanatında bireysel yaratıcılık her zaman üzerinde tartışılan bir konu olmuştur. Film yapımında yaratıcı süreç bireylerin grup olarak işbirliğine dayalı yeteneklerini ortaya koymasına bağlıdır. Film yapım sürecinde en yaratıcı birey olduğu tartışılan kişi ise yönetmendir. Bu bağlamda 2. Dünya savaşının hemen ardından auteur kavramı üzerinden çeşitli tartışmalar gündeme gelmiştir. Amerikalı eleştirmen Andrew Sarris “Notes on the Auteur Theory in 1962” adlı makalesinde tüm auteur yönetmenleri diğer yönetmenlerden ayıran özellikler olarak teknik ustalık, kişisel stil ve içsel anlam kavramlarını ortaya koymuştur. André Bazin ise Sarris’in kişisel nitelik kriterlerinin yanına tarihsel, toplumsal, ekonomik, üretimsel birçok değişkeni de eklemiştir. Claude Levis Strauss’un yapısalcı yaklaşımı ise auteur analizine aktarılarak yönetmenlerin filmlerindeki benzerlikler ve tekrarlarla birlikte farklılıkların ve karşıtlıkların önemine dikkat çekilmiştir. Türk sinemasının önemli yönetmenlerinden biri olan Metin Erksan’ın yaratıcılığı Sarris’in önerdiği teknik ustalık, kişisel stil ve içsel anlam çerçevesinde ama Wollen’ın kurama getirdiği yapısalcı bakış açısından yapıtları göz ardı etmeden ve Bazin’in sinema eserinin oluşmasında birikimin, tarih, politika, toplum ve kültürün etkisini dikkate alan bir auteur analizi uygulanmış; Erksan’ın teknik ustalığının özellikleri, stilinin oluşumu açısından sinema dilinin özellikleri, sinemasındaki içsel anlam, mekân, karakter ve tema özellikleri, sinemasının edebiyat ve toplumsal gerçekçilikle ilişkisi Yılanların Öcü, Susuz Yaz, Sevmek Zamanı, Gecelerin Ötesi, Kuyu ve Kadın Hamlet filmleri üzerinden incelenerek ortaya konmaya çalışılmıştır.

REFERENCES

References: 

ALTINER, B.(2005). Metin Erksan Sineması,İstanbul: Pan Yayınları.
ANDREW, J.D.(2000). Sinema Kuramları. İbrahim Şener(çev.). İstanbul: İzdüşüm Yayınları
ASTRUC, A.(1959).”Qu’est-ce que la Mise en Scene?”, Cahier Du Cinéma, 100, s.13-16
AZİZ, A.(1994). Araştırma Teknikleri-Yöntemleri ve İletişim. Ankara: Turhan Kitabevi.
BAZİN, A. (1957). “Un culte esthétique de la personalite. La Politique Des Auteurs; Les Textes (2001)”, Cahier Du Cinéma, s.112,114.
BERGER, J.(1995). Görme Biçimleri. Çev: Yurdanur Salman. İstanbul: Metis Yayınları.
BÜKER, S.(2008). Sinema, Tarih, Kuram, Eleştiri. “Auteur Kurama Giriş”, S.Büker ve G.Topçu (drl.). Ankara: Gazi Üniv. İlet.Fak.Yayınları.
DİNÇER, S. M.(1996). Sinemanın 100. Yılı- Metin Erksan. Türk Sineması Üzerine Düşünceler, Ankara: Doruk.
ESEN, Ş. K.(2002). Sinemamızda Bir ‘Auteur’ Ömer Kavur. İstanbul: Alfa Yayınları.
ESEN, Ş.K. (2013). Sinema Kuramları, Ed.: Zeynep Özarslan, İstanbul: Su Yayınevi.
100
Arif Can GÜNGÖR
ERDOĞAN,N.(2014)ErişimTarihi:10.06.2014
http://www.anlayis.net/makaleGoster.aspx?makaleid=2160
GÜÇHAN, G. (1992).Toplumsal Değişme ve Türk Sineması. Ankara: İmge Yayınları.
KAYALI, K.(2004). Metin Erksan Sinemasını Okumayı Denemek. Ankara:Dost Yayınevi.
KAYALI, K. (1994). Yönetmenler Çerçevesinde Türk Sineması. Ankara: Ayyıldız Yayınları.
KOLKER, R.(2011) Film, Biçim ve Kültür. Ed: Ertan Yılmaz, İstanbul: Deki Yayınları.
LİMAN, A.S.(2013). Metin Erksan Sinemasında Çevre ve Mekan Estetiği, JASS (İnternational Journal Of Social Science), C.S./6.(4):79-93
LİMAN, A.S.(2009).Türk Sinemasında Çekim Sonrası Üretime Dayalı Teknik Altyapı Sorunları ve Bunun Sinema Sanatına Etkileri, Yayınlanmamış Sanatta Yeterlik Tezi, MSGSÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
MARY, P. (2006). La Nouvelle Vague et Le Cinema d’auteur, Seuil.
MAKAL, O.(1996). Fransız Sineması, Ankara: Kitle Yayınları.
SARRİS,A.(1962)“NotesontheAuteurTheoryin1962”
http://dramaandfilm.qwriting.qc.cuny.edu/files/2011/06/Sarris-Notes-on-t... Theory.pdf (s.562-563 ) İndirme Tarihi: 26.05.2014.
SARRİS, A. (1990) Sinema, Tarih, Kuram, Eleştiri. “Auteur Kuram Hayatta, İyi durumda ve Arjantin’de Yaşıyor” (çev.)Nuray Hilal Tuğan,
SCOGNAMİLLO, G. (1998).Türk Sinema Tarihi. İstanbul: Kabalcı Yayınevi.
ŞEKEROĞLU, S. (1985). "Türk Sinema Tarihi Belgeseli", MSGSÜ Sinema -TV Merkezi. (13.bölüm, TC 36.23-37.03)
ŞENYÜCEL, K. (1995). Sinemayı Sanat Yapanlar, İstanbul: TRT.
TÜRK, İ.(2001) Halit Refiğ: Düşlerden Düşüncelere Söyleşiler,Kabalcı: İstanbul.
REFİĞ, H.(1971). Ulusal Sinema Kavgası,İstanbul: Hareket Yayınları.
TRUFFAUT, F.(2000). Le Plaisir Des Yeux, Ecrits Sur Le Cinema. Paris: Cahier Du Cinema.
VİNCENTİ, G. (1993). Çev: Engin Ayça, Sinemanın Yüz Yılı, İstanbul: Evrensel Basım Yayın.
WOLLEN, P.(2014). Sinemada Göstergeler ve Anlam. Çev: Bülent Doğan, Zafer Aracagök. İstanbul: Metis.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com