Buradasınız

1950-60 YILLARINDA AZERBAYCAN RESSAMLARININ YARATICILIĞINDA NATÜRMORT JANRININ GELİŞMESİ

THE DEVELOPMENT OF STILL LIFE TYPES MADE BY THE AZERBAIJAN ARTISTS IN THE 1950’S AND 1960’S

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2642

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
A group of talented paint artists appeared in Azerbaijan in the beginning of the 1950’s. You cannot come across (in literature meanings) any subjects with details when they draw still life paintings: these are a few or a bunch of roses in a vase, fruits, vegetables and house ornaments. The bright pages of the Azerbaijan art design, using the national art design of the folk traditions, colours, tones and embroidery, has helped with the development of the world civilizations art. On the basis of the art design innovative criteria’s, and by this path has provided the opportunity for a few distinctive talented artists to be brought up. The formation and development of the Azerbaijan modern design artists, doesn’t go back to a very old date, but there are a sufficient number of artists that are known on a worldwide basis. These artists; M.Abdullayev, T.Tağıyev, S.Behlülzade, H.Seferova, M.Tağıyev, B.Ağamirzezade, with their distinctive and original talent, have reached the level to enrich the world civilization treasure. It can be thought that the artists of this period are the important turning point of their art. So much that, these years have provided them with the unexpected composition findings and colours, and present it into a magnificent colour symphony, and taking it up to a unreachable art peak. Painter not only drawes at appearance but also provides to come into prominence their proportions and details. The items in this works are lightened like outside and emotion power also takes painter’s inner world and ceavity. Their beauty and main colours provide to balance on the canva’s surface with the movement of radiant colour layer. This situation show that they have got Europen painting technique and so still life indicates the ability of exposing the their artistic superior.
Abstract (Original Language): 
1950'lerin başlarında Azerbaycan çağdaş resim sanatında bir grup yetenekli ressam ortaya çıktı. Onların çizdiği natürmortlar hiçbir konuya mensup olmayan-detaylara (“edebi” anlamda) rastlanmaz: bunlar vazoya birkaç veya bir demet gül konmuş, meyveler, sebzeler ve ev eşyalarıdır. Azerbaycan tasviri sanatının parlak sayfalarından biri olan bu dönemde ulusal tasvir sanatın halk geleneklerinin çeşitli renk tonları ve nakışları, dünya medeniyetinin sanatsal gelişimine katkı sağladı. Tasviri sanatın yeni yaratıcılık kriterleri temelinde yol alması kendine özgü bir kaç yetenekli sanatçının yetişmesine olanak sağladı. Azerbaycan'da çağdaş tasvir sanatının oluşum ve gelişimi çok eski bir tarihe sahip değildir, fakat bu alanda dünya çapında tanınabilecek yeteri kadar sanatkâr vardır. Bu sanatçılar; M.Abdullayev, T. Tağıyev, S. Behlülzade, H. Seferova, M. Tağıyev, B. Ağamirzezade gibi sanatkârlar kendine özgü benzersiz ve orijinal yaratıcılıkları ile dünya medeniyet hazinesini zenginleştirecek seviyeye yükselmişlerdir. Bu dönemin ressamlarının sanatında çok önemli bir dönüm noktası olarak düşünülebilir. Öyle ki, bu yıllarda onların sürekli olarak sunduğu beklenmedik kompozisyon bulguları ve renkleri muhteşem renk senfonisi sunma becerisi ulaşılmaz sanatsal zirvedir. Ressam onları sadece görünüşte çizmiyor, aynı zamanda onların oranlarını, detaylarını ön plana çıkmasına da dokunuyor, onları farklı mekânda, canlı ortam ve atmosferde yerleştirir. Bu eserlerdeki eşyalar sanki dışarıdan ışıklandırılıyor, duygusal gücü ise ressamın iç dünyasından, yaratıcılığından alıyor. Onların güzel ve başlıca renkleri, kompozisyondaki dengeyi tuvalin yüzeyinde zengin parıltılı renk katının birbiriyle hareketi tam olarak klasik Avrupa ressamlığının yöntemlerine sahip olmaları, natürmort tüm resmin sanatsal üstünlüklerini ortaya çıkarma becerisini gösteriyordu.

REFERENCES

References: 

EBERT-SCHİFFERER, Sybille. Still Life: A History, Harry N. Abrams, New York, 1998, ISBN 0-8109-4190-2
LANGMUİR, Erica, Still Life, 2001, National Gallery (London), ISBN 1857099613
МОЧАЛОВ Л. Диалектика натюрморта.// СИ’88, т. 24. М., Сов.художник, стр. 229-260.
НAДЖAФOВ, М. Саттар Бахлулзаде. М., Сов.художник,1985a. с.78.
НAДЖAФOВ, М. Изобразительное искусство Советского Азербайджана.-М.: Сов.художник,1985b.-120 с.
РAKOBA М.М. Русский натюрморт конца XIX – начала XX веков. М., Искусство, 1970. 147 с.
ЭHЦИКЛOПЭДИЯ НАТЮРМРОТA. М.:Олма-Пресс Образование.2002.352 с.Автор-составитель Останина С.П.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com