Buradasınız

İLK VE ORTAOKUL MÜDÜRLERİNİN ÇATIŞMA YÖNETİM STRATEJİLERİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN ALGILARI

TEACHERS' PERCEPTIONS ABOUT CONFLICT MANAGEMENT STRATEGIES OF SCHOOL ADMINISTRATORS

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2676

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to determine teachers’ perceptions about conflict management strategies of primary and secondary school administrators. Education organizations are democratic institutions. Democracy rules have especially been taught learning-by-doing from primary school period. It’s possible to encounter with teachers who are members of different unions. From time to time diversities can cause confidential or noticeable conflict because of implementations in school. Even if conflicts usually occures in schools as democratic actions, it can be encountered events which turns inquiries. Population of the study based on descriptive survey model consists of 1864 teachers who work at 76 primary and secondary schools in Van. The sample of the study consists of 242 teachers chosen randomly from 10 primary schools and 7 secondary schools in Van. 116 of these teachers are female and 126 of them are male teachers. As a tool of data collection, “Conflict management strategy scale” developed by Rahim (1983) and adopted to Turkish by Gümüşeli (1993) and “Personel information form” was used. This scale was five point likert scale and it consisted of 28 items. SPSS statistical programme was used to analyze the data. As a result of the study, it was said that teachers thought when a problem occured, school administrators decided what they can do with teachers together and they tried to find solutions which everybody satisfy. In this process, administrators cared about teachers’ and schools’ benefits. Teachers also thought that administrators cared about male teachers’ opinions than female teachers’ opinions. Besides, teachers who have higher educational background have positive opinions about work in cooperation.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, ilk ve ortaokul müdürlerinin, okulda yaşanan çatışmaları yönetme stratejilerine ilişkin öğretmen algılarını belirlemektir. Eğitim örgütleri demokratik kuruluşlardır. Demokrasi kuralları özellikle ilkokullardan başlayarak öğrencilere yaparak yaşayarak öğretilir. Okullarda her türlü görüşü taşıyan farklı sendikalara üye olan öğretmenlere rastlamak mümkündür. Farklılıklar, zaman zaman okul içi uygulamalardan dolayı, gizli veya açık çatışmaya dönüşebilmektedir. Okullarda çatışma daha ziyade demokratik eylemler şeklinde olsa da soruşturmalara dönüşen olaylara da rastlanabilmektedir. Betimsel tarama modelinde yapılan araştırmanın evreni, 2013-2014 eğitim öğretim yılında Van merkezde bulunan 76 ilk ve ortaokulda görev yapan 1864 öğretmenden oluşmaktadır. Örneklem ise Random yöntemiyle belirlenen 10 ilk ve 7 ortaokulda görev yapan 116’sı kadın, 126’sı erkek olmak üzere toplam 242 öğretmenden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak, Rahim tarafından geliştirilen ve Gümüşeli tarafından Türkçe ’ye uyarlanan 5’li likert tipinde 28 maddeden oluşan “Çatışma Yönetim Stilleri Ölçeği” ile Kişisel bilgi formu kullanılmış çözümleri ise SPSS programıyla yapılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmenler, okul müdürlerinin herhangi bir sorun karşısında öğretmenlerle birlikte hareket ettiği ve herkesi memnun edecek şekilde çözümler ürettiği, çözüm üretme sürecinde öğretmenlerin ve okulun çıkarlarının ön planda tutulduğu, erkek öğretmenlerin fikirlerinin bayan öğretmenlere daha çok önemsendiği, ayrıca öğrenim durumu yüksek olan öğretmenlerin işbirliği içinde hareket etme konusunda daha olumlu görüşlere sahip oldukları gibi sonuçlara ulaşılmıştır.

REFERENCES

References: 

AÇIKGÖZ, A. (2009). Okul Yöneticilerinin Çatışma Yönetim Stilleri ile Öğretmenlerin Örgütsel Adalet Algısı Arasındaki İlişki. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
AKBABA, A. (2011). Eğitim Müfettişleri İçin Örgüt ve Yönetim Algısı Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Mesleki Bazı Değişkenler Açısından Karşılaştırılması. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi. 1(3). 67-79.
ATAY, K. (2001). Okul Müdürlerinin Çatışmaları Çözümleme Stratejilerine ilişkin Öğretmen, Okul Müdürü Ve Denetmen Algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi. 7(1). 21-35.
ARONSON, E., WİLSON, T. VE AKERT, R. (2012). Sosyal Psikoloji. (1. Baskı). (Çev. O. Gündüz). İstanbul: Kaknüs Yayınları.
BÜYÜKÖZTÜRK, Ş., ÇAKMAK E. K., AKGÜN, Ö. E., KARADENİZ, Ş. VE DEMİREL, F. (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. (14. Baskı). Ankara: Pegem Yayınları.
CÜCELOĞLU, D. (2003). İnsan ve Davranışı: Psikolojinin Temel Kavramları. (12. Baskı). İstanbul: Remzi Kitabevi.
EREN, E. (2014). Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi. (14. Baskı). İstanbul: Beta Yayınları.
GENÇ, N. VE DEMİRDÖĞEN, O. (1996). Yönetim El Kitabı. Erzurum: Birey Yayıncılık.
GUDONAVİCİENE, R., ALİJOSİENE, S., AUKSCİONİS, L. (2008). The Peculiarities of Conflicts Management in Marketing. Economics and Management. 13. 261-271.
GÜMÜŞELİ, A. İ. (1993). İzmir Ortaöğretim Okulları Yöneticilerinin Öğretmenler ile Aralarındaki Çatışmaları Yönetme Biçimleri. (Yayımlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
JONES, T. E. ve WHİTE, C. S. (1985). Relationship Among Personality, Conflict Resolution Styles, and Task Effectiveness. Group & Organization Studies. 10(2), 152-167.
İlk ve Ortaokul Müdürlerinin Çatışma Yönetim Stratejilerine İlişkin Öğretmen Algıları 43
KARCIOĞLU, F. VE KÂHYA, C. (2011). Lider-üye Etkileşimi ve Çatışma Yönetim Stili İlişkisi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 15(2). 338.
KILIÇ, S. (2006). Özel Okul Öğretmenlerinin Çatışma Yaklaşımları ile Çatışmayı Yönetme Stilleri. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
KOÇEL, T. (1995). İşletme Yöneticiliği. (5.Baskı). İstanbul: Beta Yayınları.
KUNDURACIOĞLU, H. (2008). Sınıf Öğretmenlerinin Çatışmaya İlişkin Yaklaşımları. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
LİVVARÇİN, Ö VE KURT, D. (2012). Yönetim Biliminde 49 İnsan 49 Teori. (2. Baskı). İstanbul: Beta Yayınları.
MA, Z., LİANG, D., ERKUS, A. VE TABAK, A.(2012). The Impact of Group-oriented Values on Choice of Conflictmanagement Styles and Outcomes: An Empirical Study in Turkey. 3776-3793. The International Journal of Human Resource Management, 23(18).
ÖZTAY, S. (2008). İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Çatışma Yönetimi Stilleri. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
PONDY, L.R. (1966). A Systems Theory of Organizational Conflict. Academy of Management Journal. 9(3), 246-256.
RAHİM M.A. (2002). Toward a Theory of Managing Organizational Conflict. The International Journal of Conflict Management. 13(3). 206-235.
RAHİM, M. A. (1983). A measure of Styles of Handling Interpersonal Conflict. Academy of Management Journal. 26(2). 363-376. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
SEVAL, H. (2006). Çatışmanın Etkileri ve Yönetimi. Kırgızistan Manas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi. 15. 245-254.
ŞAHİN, A. (2007). İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Kişiler Arası İletişim Becerileri ve Çatışma Yönetimi Stratejileri Arasındaki İlişki. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Akdeniz Üniveritesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.
TRUDEL, J. VE REİO, T. G. (2011). Managing Workplace Incivility: The Role of Conflict Management Styles—Antecedent or Antidote? Human Resource Development. 22(4). 395-423.
TUĞLU, A. (1996). Örgütsel çatışma ve yönetimi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
UYSAL, T. C. (2012). Resmi ve Özel İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Çatışma Yönetimi Stratejilerinin İncelenmesi “İstanbul ili Anadolu yakası örneği”. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
WALL, J. A. ve Callister, R. R. (1995). Conflict and Its Management. Journal of Management. 21(3). 515-558.
ZİA, Y. A. ve SYED, P. H. (2013). An Exploratory Study into the Causes of Conflict and the Effect of Conflict Management Style on Outcome in a Competitive Workplace. Journal of Managerial Sciences. 7(2), 299-315.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com