Buradasınız

ÜRDÜN ÜNİVERSİTESİ ŞERİA FAKÜLTESİ LİSANS FIKIH ÖĞRETİMİ

UNDERGRADUATE FIQH TEACHING IN JORDAN UNIVERSITY FACULTY OF SHARIA

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2650

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Education programs vary according to the policy of education and management, short and long term goals, social needs, and also political, social, cultural and economic structure that surrounds the program. It is possible to enrich and improve the existing experience by benefiting from different teaching and learning experiences. In this respect, it will be useful to examine the undergraduate fiqh teaching system by regarding the fundamental dynamics of education such as goal, content and method in Jordan University Faculty of Sharia where we had been for thesis research. Faculty of Sharia, which is acting in three parts Religious Method, Fiqh and Fiqh Method and Islamic Banking, has an important experience in the field of Fiqh and Fiqh Method.
Abstract (Original Language): 
Öğretim programları eğitim ve yönetim politikasına, kısa ve uzun vadeli hedeflere, toplumsal ihtiyaçlara, programı kuşatan sosyal, kültürel ve ekonomik yapıya bağlı olarak farklılık gösterir. Farklı eğitim/öğretim tecrübelerinden yararlanmak suretiyle mevcut tecrübeyi zenginleştirmek ve geliştirmek mümkündür. Genel anlamıyla formal, informal, planlı veya plansız bir şekilde, bireyde istendik yönde davranış değişikliği meydana getirmek için icra edilen her türlü fıkıh faaliyeti, fıkıh eğitimi kapsamına girer. Fıkıh alanındaki bilgi, beceri ve değerlerin planlı bir süreç dâhilinde öğrenciye kazandırılması ise fıkıh öğretimi olarak isimlendirilebilir. Bu yönüyle lisans ve lisansüstü düzeylerde bir program ve süreç dâhilinde yürütülen her türlü fıkıh faaliyeti, fıkıh öğretimi kapsamına girer. Fıkıh eğitim programlarının hedeflerini, içeriğini, eğitim durumlarını ve değerlendirme süreçlerini bizzat fıkıh hocalarımız belirlemektedir. Fıkıh öğretim ve öğrenimi alanındaki tecrübeye bir katkı sağlayacağını düşünerek, Ürdün Üniversitesi Şeria Fakültesindeki lisans fıkıh öğretim sistemini hedef, içerik ve yöntem gibi eğitimin temel dinamiklerini esas almak suretiyle incelemeyi faydalı gördük. Fıkıh ve Fıkıh Usulü, Masarıfu’l-İslamiyye ve Usuluddin olmak üzere üç kısımda faaliyet gösteren Şeria Fakültesi, fıkıh öğretimi açısından önemli bir tecürübeye sahiptir. Ülkede yürürlükte olan Ahvali Şahsiye Kanunu, 1917 tarihli Osmanlı Aile Hukuku kararnamesinin devamı olup bu alanda şer’î mahkemeler çalışmaktadır. Ülkede finans bankacılığı gelişmiştir. Buna bağlı olarak Şeria fakültelerinde Masarıfu’l-İslamiyye isminde müstakil bölümler açılmıştır. Fıkıh usulünün temel konuları, füru fıkhın temel alanları müstakil birer derse dönüştürülerek derinliğine işlenmektedir.

REFERENCES

References: 

ABDULHAMİD, Muhammed Muhyiddin, el-Muamelatu’ş-Şer’iyye, Daru’t Talayi’, Kahire, 2012.
ABZULAZİZ, Emir (Nablus-Necah Üniversitesi Karşılaştırmalı Fıkıh Profesörü), Fıkhu’l-Kitab ve’s-Sunne, Daru’s-Selam, Kahire, 1999.
ÖZYÜREK, Ali, Kişisel Görüşme, (Şeria Fıkıh ve Fıkıh Usulü 2. Sınıf Öğrencisi), Ekim, 2014.
BERRAC, Cuma Muhammed, Ahkâmu’l-Miras fi’ş-Şeriati’l-İslamiyye, Daru Yafa, Amman, 1999.
BERRAC, Cuma Muhammed, el-Ukubat fi’l-Fıkhi’l-İslamî, Daru’l-Faruk, Amman, 2013.
BKZ. http://www.farrajlawyer.com/viewTopic.php?topicId=103, Erişim Tarihi:28.09.2014.
BOSTANCI, Ahmet, Ürdünde Müslümanlara ve Gayrı Müslimlere Yönelik Dini Yargı Sistemi, İslam Araştırmaları Dergisi, Sayı:3, Sakarya, Ocak-Haziran, 2005.
BÜYÜKKARAGÖZ, Savaş-Çivi, Cuma; Genel Öğretim Metotları, Konya, 1994.
CEZERÎ, Muhammed b. Yusuf, Mi’racu’l-Minhac Şerhu Minhaci’l-Vusul ila İlmi’l-Usul, Daru İbn Hazm, Mekke, 2011.
CEZERÎ, Muhammed b. Yusuf, Mi’racu’l-Minhac Şerhu Minhaci’l-Vusul ila İlmi’l-Usul, Daru İbn Hazm, Mekke, 2011.
DAVUD, Muhammed Ali, Usulu’l-Muhakemati’ş-Şer’iyye, Daru’s-Sekafe, Amman, 2000.
DAVUD, Muhammed Ali, Usulu’l-Muhakemati’ş-Şer’iyye, Daru’s-Sekafe, Amman, 2004.
DAVUD, Muhammed Ali, Usulu’l-Muhakemati’ş-Şer’iyye, Daru’s-Sekafe, Amman, 2004.
DEMİREL, Özcan, Öğretimde Planlama ve Değerendirme-Öğretme Sanatı Pegem Yay., Ankara, 2004.
EBU FARİS, Muhammed Abdulkadir, Kitabu’l-Eymân ve’n-Nuzûr, Daru’l-Erkam, Amman, 2013.
EBU ÎD, Arif Halil, el-Alakatu’d-Duveliyye fi’l-Fıkhi’l-İslamî, Daru’n-Nefais, Amman, 2014.
EBU ÎD, Arif Halil, el-Vecîz fi’lVasaya ve’l-Mevaris, Daru’n-Nefais, Amman, 2013.
EBU MUNİS, Raid, el-Muvadat el-Maliyye (Ders Notları), Amman, 2014.
EBU RAHİYYE, Macid, el-Vecîz fî Ahkami’l-Hudud ve’l-Kısas, Daru’n-Nefais, Amman, 2009.
EBU SAFİYYE, Fahrî, Fıkhu’l-Kada ve Turuku’l-İsbat, İrbid, 2001.
EBU SULEYMAN, Abdulvehhab İbrahim, Menhecu’l-Bahs fi’l-Fıkhi’l- İslamiyye, Meketebetu’r-Ruşd, Mekke, 2006.
EBU YAHYA, Ali, Kavaid Fıkhiyye Ders Notları, Amman, 2014.
EBU YAHYA, Muhammed Huseyn; Ebu Îd Halil el-Abd; Ğayzan, Yusuf Ali; Geylanî, Zeyd;
478
Ramazan KORKUT
SERTAVÎ, Mahmud Ali; Sava, Ali Muhammed; Muharime, Zeyab Abdulkerim; Salahîn
ABUDLMECİD Mahmud; Geylânî, Abdulah İbrahim Zeyd, Nizâmu’l-İslam, Daru’t-Tarık, Amman, 2011.
EBU’L-BASAL, Abdunnasır Musa, el-Kanunu’l-Medeniyyu’l-Urdunî Dirasetun fi’l-Fıkh, Daru’n-Nefais, Ürdün, 2012.
EBU’L-HAC, Salah, el-Mişkat, Ahkamu’t-Tahare ve’s-Salat, ve’z-Zekat, Daru’l-Verrak, Amman, 2005.
ED-DURRÎ, Kahtan Abdurrahman, el-Bahsu’l-Fıkhiyyu ve Mesadiruh, Kitab Naşirun, Beyrut, 2012.
EL-BEDEVÎ, Abdulazim, el-Vecîz fî Fıkhi’s-Sunne ve’l-Kitabi’l-Aziz, Daru İbn Recep, Kahire, 2001.
EL-BUĞA, Mustafa; el-Hîn Mustafa, Şerbecî Ali, el-Fıkhu’l-Menhecî, Daru’l-Kalem, Beyrut, 1996.
EL-EŞKAR, Omer Süleyman, el-Vazıh fî Şerhi Kanuni’l-Ahvali’ş-Şahsiyyeti’l-Urduniyye, Daru’n-Nefais, Amman, 2010.
EL-EŞKAR, Ömer Süleyman Abdullah, el-Medhal ila’ş-Şeriati’l-Fıkhi’l-İslâmî, Daru’n-Nefais, Ürdün, 2012.
EL-EŞKAR, Ömer Süleyman, Fıkhu’l-Kitab ve’s-Sünne, Daru’n-Nefais, Amman, 2010.
EL-EŞKAR, Omer, Süleyman; Ebu Rahiyye, Macid; Şubeyr Muhammed Osman; Ebu’l- Basal, Abdunnasır, Mesail fi’l-Fıkhi’l-Mukarin, Daru’n-Nefais, Amman, 2013.
EL-HASLAN, Sa’d b. Turkî, Fıkhu’l-Muamelati’l-Maliyye’l-Muasıra, Daru’s-Samiî, Riyad, 2012.
EL-HASLAN, Sa’d b. Turkî, Fıkhu’l-Muamelati’l-Maliyyetu’l-Muasıra, Daru’s-Samiî, Riyad, 2012.
EL-KAHTANÎ, Fevaz Muhammed Ali Farı’, el-Kavaid ve’d-Davabıtu’l-Fıkhiyye’l-Muessire fî Muamelati’l-Masrafiyyeti’l-İslamiyye, c.I-II, Müessesetu’r-Risale, Dımaşk, 2013.
EL-KEMÂLÎ, Abdullah, el-Muvazenat Beyne’l-Mesalih ve’l-Mefasid, Daru İbn Hazm, Beyrut, 2000.
EL-KEMALÎ, Abdullah, eş-Şeriatu’l-İslamiyye ve Fıkhu’l-Muvazenat, Daru İbn Hazm, Beyrut, 2000.
EL-KEMÂLÎ, Abdullah, Tatbîkatu’l-Fıkhi’l-Muvazenat, Daru İbn Hazm, Beyrut, 2000.
EL-KEMÂLÎ, Abdullah, Te’sılu’l-Fıkhi’l-Muvazenat, Daru İbn Hazm, Beyrut, 2000.
EL-KERBULÎ, Abdusselam Ubade Ali, Fıkhu’l-Evleviyyat, fî Zılali Mekasıdı’ş-Şeriati’l-İslamiyye, Daru Taybe, Dımaşk, 2008.
EL-MAKDSÎ, Bahauddin Abdurrahman b. İbrahim, el-Udde Şehu’l-Umde, Daru’l-Hadis, Kahire, 2003.
EL-MISRÎ, Yunus Refik, et-Temvilu’l-İslamî, Daru’l-Kalem, Beyrut, 2012.
EL-MISRÎ, Yunus Refik, Usulu’l-İktisadi’l-İslamî, Daru’i-Şamiyye, Beyrut, 1999.
EN-NEDVÎ, Ali, Kavaid Fıkhiyye, Thk. Mustafa ez-Zerka, Daru’l-Kalem-ed-Daru’ş-Şamiyye, Dımaşk-Beyrut, 2013.
ERDOĞAN, Mehmet, İslam Hukukunda Ahkamın Değişmesi, İFAV Yay., İstanbul, 2011.
ERDOĞAN, Mehmet, İslam Hukukunda Ahkamın Değişmesi, İFAV Yay., İstanbul, 2011.
ERGÜN, Mustafa, Eğitim Sosyolojisi, http://www.egitim.aku.edu.tr/egsos.pdf,Erişim Tarihi: 25.09.2014.
ES-SIDDÎKÎ, Tahir Yusuf Sıddık, Fıkhu’l-Musteciddat fi’l-İbadat, Daru’n-Nefais, Amman, 2013.
ES-SÛSÎ, Muhammed Abdulmecid, el-İctihad ve’t-Taklîd et-Teâruz ve’t-Tercîh, Ders Notları, Amman, 2014.
Ürdün Üniversitesi Şeria Fakültesi Lisans Fıkıh Öğretimi 479
GAZALÎ, Ebu Hamid Muhammed b. Muhammed et-Tusî, el-Mustasfa, Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, Beyrut, 1993.
GÜVEN, Bülent, Öğretim İlke ve Yöntemleri-Öğretim İlke ve Yöntemleriyle İlgili Temel Kavramlar, Pegem Akademi yay., Ankara, 2010.
HALLAF, Abdulvahap, İlmu Usulî’l-Fıkh, Daru’l-Hadis, Mısır, 2002.
HAMİD, Salih, el-Muessesatu’l-Maliyyetu’l-İslamiyye, Daru’n-Nevadir, Beyrut, 2014.
HAMMAD, Hamza Abdulkerim, er-Rikabetu’ş-Şer’iyye fi’l-Masarıfi’l-İslamiyye, Amman, 2004.
HASSUNE, Arıf, Fıkhu’z-Zekat ve’l-Hac, Ders Notları, Amman, 2014.
HTTP://registration.ju.edu.jo/Lists/SpecDesc/All_Desc.aspx Erişim Tarihi: 29.09.2014.
HTTP://registration.ju.edu.jo/StudyPlans/Forms/All_Plans.aspx Erişim Tarihi: 02.10.2014.
HTTP://sharia.ju.edu.jo/ar/arabic/Home.aspx# Erişim Tarihi: 29.09.2014.
HTTP://www.lob.gov.jo/AR/Pages/AdvancedSearch.aspx Erişim Tarihi: 30.09.2014.
HTTP://www.lob.gov.jo/AR/Pages/AdvancedSearch.aspx, Erişim Tarihi: 28.09.2014.
HASSAN, Muhammed, el-Hukuku’l-İslamiyye, Mektebetu’l-Feyyaz, Amman, 2006.
KALECİ, Muhammed Revvas, Menahicu’l-Bahs fi’l-Muamelati’l-Maliyye, Daru’n-Nefais, Beyrut, 1999.
KARADAĞİ, Ali Muhyiddin et-Te’minu’l-İslamî, Daru’ş-Şakir, Beyrut, 2009.
KARADAĞİ, Ali Muhyiddin, el-Medhal ila İktisadi’l-İslamiyye, Daru’l-Beşair, Beyrut, 2010.
KARADAĞÎ, Ali Muhyiddin, el-Medhal ile’l-İktisadi’l-İslami, Daru’l-Beşair, Beyrut, 2010.
KARADAĞÎ, Buhus fi’l-Muamelati’l-Maliyyetu’l-Muasıra, Daru’ş-Şakir, Beyrut, 2009.
İSİHAKA, Abdullah, Arap Dili ve Edebiyatı Öğrencisi, Kişisel Görüşme, Ekim, 2014.
EL-MİKDÂDÎ, Mansur Mahmud, Usulu Fıkıh Bölümü Öğretim Üyesi, Kişisel Görüşme, 21.09.2014.
HANİ el-Alami, Îd el-Merridiy, Kişisel Görüşme, Temmuz, 2014.
MAVSILÎ, Mahmud b. Mevdûd, el-İhtiyar li Ta’lîli’l-Muhtar, Matbaatu’l-Halebiyye, Kahire, 1937.
MISRÎ, Yunus Refık, Usulu’l-İktisadi’l İslami, Daru’l-Kalem, Dımaşk, tsz..
MUHAMMED, Ahmed el-Hatîb, Şeria Fakültesi Dekanı, Kişisel Görüşme, Temuz, 2014.
IMAD Abdulhafiz, Ürdün Üniversitesi, Fıkıh ve Fıkıh Usulu Bölümü Başkanı, Kişisel Görüşme, Temuz, 2014.
MUŞAKIBE, Emin, Nizamu’s-Siyasiyyu’l-Urdunî; Emanetu’l-Kubra Yay., Amman, 2009.
NEDVÎ, Ali, el-Kavaidu’l-Fıkhiyye, Thk. Mustafa ez-Zerka, Daru’l-Kalem-Daru’ş-Şamiyye, Dımaşk-Beyrut, 2013.
NEVFEL, Ahmed, (Komisyon) es-Sekafetu’l-İslamiyye ve Kadaya’l-Asr, Daru’l-Hamid, Amman, 2011.
SABIK, Seyyid, Fıkhu’s-Sunne, Daru’l-Kutubi’l-Arabî, Beyrut, tsz..
SABUNÎ, Ali, Tefsiru Ayati’l-Ahkam, Daru’l-Kutubi’l-İlmiyye, Beyrut, 2004.
SARRAF, Abbas; Hizbun, Corc, el-Medhal ila İlmi’l-Kanun, Daru’s-Sekafe, Amman, 2011.
SÖNMEZ, Veysel, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Anı Yay., Ankara, 2011.
SÖNMEZ, Veysel, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Anı Yay., Ankara, 2011.
ŞA’BAN, Zekiyuddin, Usulu’l-Fıkh, Trc. İbrahim Kafi Dönmez, TDV Yay., Ankara, 2006.
ŞATIBÎ, İbrahim b. Musa b. Muhammed, el-Muvafakat fî Usuli’ş-Şeriat, Thk. Muhammed İskenderanî-Adnan Derviş, Daru’l-Kutubi’l-İlmiyye, Beyrut, 2002.
ŞEHVAN, Raşid Said, ed-Davabıt Şer’iyye, Daru’l-Me’mun, Amman, 2013.
ŞUBEYR, Muhammed Osman, el-Muamelatu’l-Maliyyetu’l-Muasıra, Daru’n- Nefais, Amman, 2007.
480
Ramazan KORKUT
ŞUBEYR, Muhammed Osman, Kavaidu’l-Kulliyye ve’d-Davabıtu’l-Fıkhiyye fî Şeriati’l- İslamiyye, Daru’l-Furkan, Amman, 2000.
YUSRÎ, Abdurrahman Ahmed, Tatavvuru’l-Fıkri’l-İktisadî, Daru’l-Camia, Kuveyt, 2003.
ZERKEŞÎ, Bedruddin Muhammed b. Bahadır b. Abdullah, el-Bahru’l-Muhît fî Usuli’l-Fıkh, Daru’l-Kutubi’l-İlmiyye, Beyrut, 2007.
ZEYDAN, Abdulkerim, el-Medhal li-Diraseti’l’ş-Şeriati’l-İslamiyye, Müessesetu’r-Risale, Beyrut, 2002.
ZEYDAN, Abdulkerim, el-Vecîz fî Usûli’l-Fıkh, Müessesetu’r-Risale, Beyrut, 1987.
ZEYDAN, Abdulkerim, Nizamu’l-Kaza fî Şeriati’l-İslamiyye, Müessesetu’r-Risale, Beyrut, 2011.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com