Buradasınız

ROL STRESÖRLERİNİN TÜKENMİŞLİK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

A RESEARCH ABOUT THE EFFECT OF ROLE STRESSORS ON BURNOUT

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2810

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Role stressors are situations that cause stress on experienced people working within an organization. Roles stressors are generally accepted in the literature by two factors; role ambiguity and role conflict. Role ambiguity is caused by a lack of knowledge regarding work and role conflict arises from the fact that the person faces expectations that are incompatible with each other. On the other hand, burnout is a situation which emerges in occupations people work face to face and often live in a state of exhaustion. If a person faces with role conflict or role ambiguity, he or she can feel more burnout is the main problem of this study. To analyze this problem, data was collected from 218 nurses via questionnaire. The data has been analyzed and it has been found that role ambiguity and also role conflict effect burnout syndrome. Furthermore, it has been found role ambiguity and role conflict effect some sub dimensions of burnout. But these effects become different on sub dimensions of burnout.
Abstract (Original Language): 
Rol stresörleri bir örgüt içerisinde çalışan insanların stres yaşamalarına neden olan durumlardır. Literatürde rol stresörleri olarak genellikle iki faktör kabul edilmiştir; rol belirsizliği ve rol çatışması. Rol belirsizliği işe yönelik bilgi eksikliğinden kaynaklanırken, rol çatışması kişiden birbiriyle uyumlu olmayan beklentilerin olmasından ortaya çıkmaktadır. Diğer yandan tükenmişlik ise insanlarla yüz yüze çalışılan mesleklerde sıklıkla ortaya çıkan ve kişinin bir tükenme hali yaşadığı durumlardır. Rol belirsizliği veya rol çatışması ile karşı karşıya kalan bir bireyin tükenmişlik halini daha fazla yaşayabileceği varsayımı bu çalışmanın temel problemidir. Bu problemi analiz edebilmek için 218 hemşireden oluşan bir katılımcı grubundan veri toplanmıştır. Elde edilen verilerin analiz edilmesi sonucunda hem rol belirsizliğinin hem rol çatışmasının tükenmişlik sendromu üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu görülmüştür. Rol belirsizliği ve rol çatışmasının tükenmişliğin bazı alt boyutları üzerinde de etkili olduğu, ancak etkinin boyutlar bazında farklılaştığı görülmektedir.

REFERENCES

References: 

ADIGÜZEL, O. (2012). “İşle İlgili Stres, Rol Çatışması ve Rol Belirsizliğinin Beklenen Personel Devri Üzerine Etkisi: Hemşireler Üzerinde Bir Uygulama”, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 4 (3), 163-169.
ARDIÇ, K., POLATCI, S. (2009). “Tükenmişlik Sendromu ve Madalyonun Öbür Yüzü: İşle Bütünleşme”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 32, 21-46.
BALTAŞ, A., BALTAŞ, Z. (2005). Stres Ve Başa Çıkma Yolları, E-Kitap, İstanbul: Remzi Kitabevi.
BRİEF, A. P., ALDAG, R. J. (1976). “Correlates of Role Indices”, Journal of Applied Psychology, 61(4), 468-472.
CEYLAN, A., ULUTÜRK, Y. H. (2006). “Rol Belirsizliği, Rol Çatışması, İş Tatmini ve Performans Arasındaki İlişkiler”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 7 (1), 48-58.
DEMİR, A., ULUSOY, M., ULUSOY M. F. (2003). “Investigation of Factors Influencing Burnout Levels in the Professional and Private Lives of Nurses”, International Journal of Nursing Studies, 40(8), 807-827.
DUBİNSKY, A. J., MİCHAELS, R. E., KOTABE, M., LİM, C. U., MOON, H. C. (1992). “Influence of Role Stress on Industrial Salespeople’s Work Outcomes in the United States, Japan and Korea”, Journal of International Business Studies, 23(1), 77-89.
DUQUETTE, A., KEROUAC, S., SANDHU, B. K., BEAUDET, L. (1994). “Factors Related to Nursing Burnout: A Review of Empirical Knowledge”, Issues in Mental Helath Nursing, 15, 337-358.
EASTERBURG, M. C., WILLIAMSON, M., GORSUCH, R., RIDLEY, C. (1994). “Social Support, Personality, and Burnout in Nurses”, Journal of Applied Social Psychology, 24, 1233-1250.
ENSARİ, H., TUZCUOĞLU, S. (1995). “Marmara Üniversitesine Bağlı Fakültelerde Görev Yapan Yönetici ve Öğretim Elemanlarının Meslekten Yılgınlıklarında Kişilik Özelliklerinin Rolü”, Öneri Dergisi, 2(11), 51-63.
Ergin, C. (1992). “Doktor ve Hemşirelerde Tükenmişlik ve Maslach Tükenmişlik Ölçeği’nin Uyarlanması”. 7. Ulusal Psikoloji Kongresi Bilimsel Çalışmaları. Hacettepe Üniversitesi, Editörler: R. Bayraktar ve İ. Dağ, Ankara, 143-154.
ERGİN, C. (1995). “Akademisyenlerde Tükenmişlik ve Çeşitli Stres Kaynaklarının İncelenmesi”, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 12(1-2), 37-50.
ERGÜN, E., TAŞGİT, Y. E. (2010). “Organizasyona Yeni Katılanların Örgütsel Uyumu ve Çalışan Sonuçları Arasındaki İlişki”, Kafkas Üniversitesi İİBF Dergisi, 1(1), 41-54.
ESATOĞLU, A., AĞIRBAŞ, İ., AKBULUT, Y., ÇELİK, Y. (2004). “Sağlık Bakanlığı Hastanelerinde Hemşirelerin Rol Çatışması Ve Rol Belirsizliği Düzeylerinin Belirlenmesi”, Amme İdaresi Dergisi, 37(4), 133-146.
FREUDENBERGER, H. J. (1974). “Staff Burnout”, Journal of Social Issues, 30, 159-165.
GÜMÜŞTEKİN, G. E., Öztemiz, A. B. (2005). “Örgütlerde Stresin Verimlilik ve Performansla Etkileşimi”, Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi, 14 (1), 271-288.
HİLLHOUSE, J. J., ADLER, C. M. (1997). “Investigating Stress Effect Partners in Hospital Staff Nurses: Results of a Cluster Analysis”, Social Science and Medicine, 45, 1781-1788.
Rol Stresörlerinin Tükenmişlik Üzerindeki Etkilerine Yönelik Bir Araştırma 39
JANSEN, P. M., KERKSTRA, A. K., ABU-SAAD, H. H., ZEE, J. V. D. (1996). “The Effects of Job Characteristics and Individual Characteristics on Job Satisfaction and Burnout in Community Nursing”, International Journal of Nursing Studies, 33, 407-421.
JONES, M. L. (1993). “Role Conflict: Cause of Burnout or Energizer?”, Social Work, 38 (2), 136-141.
KELLER, R. T. (1975). “Role Conflict and Ambiguity: Correlates with Job Satisfaction and Values”, Personnel Psychology, 28(1), 57-64.
KILINÇ, T., MİSHAL, A. (1998). “Hastanelerde Rol Çatışmasını Belirleyen Örgütsel Etmenler Üzerine Bir Araştırma”, Modern Hastane Yönetimi, 4, 25-30.
LEE, H., SONG, R., CHO, Y. S., LEE, G. Z., DALY, B. (2003). “A Comprehensive Model for Predicting Burnout in Korean Nurses”, Nursing and Health Care Management Issues, 44(5), 534-545.
LEE, M. R., SO, H. Y., AHN, E. K., KİM, T. S. (1998). “Hardiness: Determinants of Psychological Distress from Stress”, Journal of Korean Academy of Nursing, 28, 583-590.
LU, J. L. (2007). “Multiple Interactions of Hazard Exposures Role Stressors and Situational Factors and Burnout among Nurses”, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 13(1), 73-82.
MASLACH, C., JACKSON S. E. (1981). “The Measurement of Experienced Burnout”, Journal of Occupational Behavior, 2, 99-113.
MASLACH, C., LEİTER, P. M. (1997). The Truth about Burnout, JosseyBass, San Francisco, Ca.
MASLACH, C., SCHAUFELİ, W. B., LEİTER, M. P. (2001). “Job Burnout”, Annual Review Psychology, 52, 397-422.
MASLACH, C., ZİMBARDO, P. G. (1982). Burnout – The Cost of Caring, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey.
PEARCE, J. (1981). “Bringing Some Clarity to Role Ambiguity Research”, Academy of Management Review, 6, 665-674.
PERLMAN, B., HARTMAN, E. A. (1982). “Burnout: Summary and Future Research”, Human Relations, 35(4), 283-305.
PERREWE, P. L., HOCHWARTER, W. A., ROSSİ, A. M., WALLACE, A., MAİGNAN, I., CASTRO, S. l., RALSTON, D. A., WESTMAN, M., VOLLMER, G., TANG, M., WAN, P., VAN DEUSEN, C. A. (2002). “Are Work Stress Relationships Universal? A Nine-Region Examination of Role Stressors, General Self-Efficacy, and Burnout”, Journal of International Management, 8, 163-187.
RİZZO J. R., HOUSE, R. J., LİRTZMAN, S. I. (1970). “Role Conflict and Ambiguity in Complex Organizations”, Administrative Science Quarterly, 15, 150-163.
SABUNCUOĞLU, E. T. (2008). “Rol Çatışmasının Ve Rol Belirsizliğinin Tükenmişlik Ve İş Doyumu Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi”, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 23 (1), 35-49.
SCHAUBROECK, J., COTTON, J., JENNİNGS, K., (1989). “Antecedents And Consequences of Role Stress: A Covariance Structure Analysis”, Journal of Organisational Behavior, 10: 35–58.
SEKARAN, U. (1992). Research Methods for Business: A Skill Building Approach. John Wiley, New York.
SHERMAN, D. W. (2004). “Nurses’ Stress and Burnout: How to Care for Yourself When Caring for Patients and Their Families Experiencing Life-Threatening Illness”, american Journal of Nursing, 104(5), 48-56.
40
Sema POLATCI & Kubilay ÖZYER
SİNGH, J. (2000) “Performance Productivity and Quality of Frontline Employees in Service Organizations”, Journal of Marketing, 64 (2), 15-34.
STORDEUR, S., D’HOORE, W., VANDENBERGHE, C. (2001). “Leadership, Organizational Stress, and Emotional Exhaustion Among Hospital Nursing Staff”, Journal of Advanced Nursing, 35(4), 533-542.
TANOVA, C., KARATEPE, T. (2004). “Sınır Birim İşgörenleri ve Duygusal Yorgunluk: K.K.T.C. Konaklama Sektörü Üzerinde Görgül Bir Çalışma”, 12. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, 194-199, Bursa.
TUBRE, T. C., COLLİNS, J. M. (2000). “Jackson and Schuler (1985) Revisited: A Meta-Analysis of the Relationship Between Role Ambiguity, Role Conflict and Job Performance”, Journal of Management, 26(1), 155-169.
UM, M., HARRİSON, D. F. (1998). “Role Stressors, Burnout, Mediators, and Job Satisfaction: A Stress-Strain-Outcome Model and An Empirical Test”, Social Work Research, 22(2), 100-116.
VON EMSTER, G. A., HARRİSON, A. A. (1998). “Role Ambiguity, Spheres of Control, Burnout, and Work-Related Attitudes of Teleservice Professionals”, Journal of Social Behavior & Personality, 13(2), 375- 386.
YILMAZ, A., EKİCİ, S. (2006). “Örgütsel Yaşamda Kamu Çalışanlarının Örgütsel Kaynakları Üzerine Bir Araştırma”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 11 (1), 31-58.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com