Buradasınız

19. YÜZYILIN SONU 20. YÜZYILIN BAŞLARINDA BATI ANADOLU’DA YAŞANAN KURAKLIK OLAYLARI

EXPERIENCED DROUGHTS IN WESTERN ANATOLIA BETWEEN THE ENDS OF THE 19TH AND THE BEGINNING OF THE 20TH CENTURIES

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2841

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Different climate and precipitation regimes have been seen in Anatolia and thus, it has arid and semiarid regions. Due to such climatic conditions, Anatolia has faced droughts and famine events in different periods of its history. Experienced droughts had impacts on agricultural production and communities that made farming for life maintenance. From time to time, the communities experiencing difficulties had been forced to migrate to the areas which either never suffered drought or experienced it less. Sometimes, to meet the needs of the communities, the governments provided seeds for cooking and farming. In other times, the state fought against the droughts by deferring taxes due and by giving cash assistance from the rural banks or from agricultural help funds. This study examines the droughts in western Anatolia between the years 1880-1915 and focuses mainly on its public reflections.
Abstract (Original Language): 
Anadolu coğrafyasında farklı iklim ve yağış rejimleri görülür. Bu yüzden de kurak ya da yarı kurak bölgelere sahiptir. Bu tür iklim şartlarından dolayı Anadolu’da tarihin değişik dönemlerinde kuraklık ve buna bağlı olarak kıtlık olaylarıyla karşılaşılmıştır. Yaşanan kuraklıklar tarımsal üretimi etkilemiş ve çiftçilikle hayatını idame ettiren ahaliyi zor durumda bırakmıştır. Zor durumda kalan halk zaman zaman kuraklık olaylarının yaşanmadığı ya da daha az yaşandığı bölgelere göç etmek zorunda kalmıştır. Halkın ihtiyaçlarını gidermek için yemeklik ve tohumluk zahire devlet tarafından karşılanmaya çalışılmıştır. Kimi zaman da vergi ertelemesi, ziraat bankasından ve ziraat sandıklarından nakdi yardım yapılarak kuraklıkla mücadele edilmiştir. Bu çalışmada 1880-1915 yılları arasında Batı Anadolu’da görülen kuraklık ve bunun halka yansıması üzerinde durulmuştur.

REFERENCES

References: 

Arşiv Belgeleri
BOA. C.İKTS., Dosya No.36/1792, 04.M.1135.
BOA., BEO, A.MKT.DVN.: DosyaNo:29/30, 1261
BOA., BEO., Dosya No: 919/68898, 4.L.1314, Dosya No: 3279/245858, 24.S.1326.
BOA., MKT.MHM., Dosya No: 496/69, 24.B.1305
BOA., DH.MKT., Dosya No: 1445/27, 19.Z.1304, Dosya No: 1449/2, 02.M.1305, Dosya No: 1470/90, 05.R.1305, Dosya No: 1493/55, 27.C.1305, Dosya No: 1492/2, 29.C.1305, Dosya No: 1525/105, 07.Za.1305, Dosya No: 1527/7, 22.Za.1305, Dosya No: 1533/49, 07.Z.1305, Dosya No: 1745/103, 07.Z.1307, Dosya No: 1752/18, 01.M.1308, Dosya No: 1757/14, 17.M.1308, Dosya No: 1799/87, 03.C.1308, Dosya No: 1763/96, 08.S.1308, Dosya No: 1767/30, 18.S.1308, Dosya No: 2126/71, 16.C.1316, Dosya No: 2152/113, 11.Ş.1316, Dosya No: 2152/114, 11.Ş.1316, Dosya No: 2163/33, 14.N.1316, Dosya No: 2198/36, 26.Z.1316, Dosya No: 2205/71, 10.M.1317, Dosya No: 2288/115, 21.Ş.1317,Dosya No: 911/75, 19.N.1322.
BOA., İ.DH., 1212/94881, 19.C.1308.
BOA., İ.DH., Dosya No: 1219/95449, 01.B.1308.
BOA., MV., Dosya No: 24/37, 03.M.1305, Dosya No: 34/62, 30.Za.1305, Dosya No: 56/4, 17.Z.1307, Dosya No: 57/22, 22.M.1308, Dosya No: 139/4, 29.Za.1328.
Dosya No: 199/162, 07.S.1334.
BOA.,Y.PRK.KOM., Dosya No: 5/8, 09.Z.1304, Dosya No: 5/8, 09.Z.1304, Dosya No: 8/50, 29.Z.1311
Kitap ve Makaleler
AKKEMİK Ü, Köse N, ARAS A, DALFES H. N, “Anadolu’nun son 350 yılında yaşanan önemli kuraklık ve yağış yılları” Türkiye Kuvaterner Sempozyumu, Turqua-A, İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü, 2-5 Haziran 2005.
ERLER, M. Yavuz, Osmanlı Devleti’nde Kuraklık ve Kıtlık Olayları(1800-1880), Libra Kitap, İstanbul 2012.
19. Yüzyıl Sonu 20. Yüzyılın Başlarında Batı Anadolu’da Yaşanan Kuraklık Olayları 341
GÜL A., “Osmanlı Devleti’nde Kuraklık ve Kıtlık (Erzurum Vilayeti Örneği: 1892–1893 ve 1906–1908 Yılları)”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, The Journal of International Social Research Volume 2 / 9 Fall 2009.
KADIOĞLU, M., Kuraklık Kıranı Risk Yönetimi; KADIOĞLU, M. ve ÖZDAMAR, E., (editörler), “Afet Zararlarını Azaltmanın Temel İlkeleri”, JICA Türkiye Ofisi Yayınları No: 2, Ankara 2008.
KARABOĞA, D. Volkan, “Klasik Dönemde Osmanlı Devletinde Tarıma Etki Eden Faktörler ve Bu Faktörlerin ortaya çıkardığı sonuçlar” International Journal of Social Science, Volume 5, Issue 6, December 2012.
KUZUCU K, “Osmanlı Döneminde Karadeniz bölgesinde Mısır Tarımı ve Islah Çalışmaları”, Karadeniz Tarihi Sempozyumu (25–26 Mayıs 2005), C.II, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yay., Trabzon 2007.
ÖZGÜN C., İzmir ve Artalanında Tarımsal Üretim ve Ticareti(1844-1914) , EÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, yayınlanmamış Doktora tezi, İzmir 2011.
SARIKÖSE S.T., XIX. Yüzyılda Çukurova’da Doğal Afetler Ve Salgın Hastalıklar, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı Yakınçağ Tarihi Bilim Dalı, Doktora Tezi, Konya 2013.
UYANIK N., SARI M., “Cumhuriyet Döneminde Yaşanan Kuraklık Felaketleri Üzerine Bir Değerlendirme” Tarihin Peşinde, Uluslarası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Sayı:5, 2011.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com