Buradasınız

1915'TEN GÜNÜMÜZE TEHCİR

SINCE THE DEPORTATION1915

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/jasss_52

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Turks and Armenians have lived in harmony for ages. Ottoman Empire was one of empires that had used the art of living in harmony and tolerance effectively. Turks and Armenian have lived in Otoman Goverment in harmony for ages. Armenians established churches and practiced their religions freely. Armenians established schools and educated their langueges. After the 1878, the strong governments provoked two societies and made them fight each other Ottoman Empire enacted a low called "Tehcir" for not to be damaged anymore. Armenians moved to somewhere systematically after that law. Two societies still wanted to become face to face. All the nations have the obligation of remembering the past and face towards the future with the enlightment of the historicals facts and realities. This study has been performed in order to clarify and remind the historical realities.
Abstract (Original Language): 
Türkler ve Ermeniler yüzyıllarca birlikte yaşamışlardır. Osmanlı İmparatorluğu hoşgörü ve birlikte yaşama sanatını dünyada en etkili kullanan imparatorluklardan bir tanesidir. Türkler ve Ermeniler Osmanlı Devleti içinde de uzun yıllar birlikte yaşamışlardır. Ermeniler kiliseler kurmuşlar ve çok rahat bir şekilde ibadetlerini yapmışlardır. Okullar açmışlar ve kendi dillerinde eğitim almışlardır. 1878'den sonra bu iki toplum dönemin güçlü devletlerinin kışkırtmalarıyla birbirine düşürülmüş ve kavga ettirilmiştir. Osmanlı devleti her iki toplumun da daha fazla zarar görmemesi için "tehcir" kanunu çıkarmıştır. Bu kanunla Ermeniler sistemli olarak güneye doğru göç ettirilmiştir. Bu iki toplum hâlâ karşı karşıya getirilmeye çalışılmaktadır. Tarihi gerçekleri unutmamak ve tarihi belgelerin ışığında tarihe yaklaşmak tüm ulusların vazifesidir. Bu çalışma bu gerçekleri ortaya koymak ve hatırlatmak amacıyla yapılmıştır

REFERENCES

References: 

1-
YAYINLANMI
Ş ARŞİV KAYNAKLARI
Armenian Activities in the Archive Documents 1914-1918 Volume I (Ed. Ahmet
Tetik), Genelkurmay ATASE ve Genelkurmay Denetleme Başkanlığı Yayınları, Ankara 2005.
Osmanlı Belgelerinde Ermeniler(1915-1920), T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı yayın nu: 14, Ankara 1995.
ŞİMŞİR, Bilal,
Britis
h Documents on Ottoman Armenians Volume IV, TTK, Ankara, 1990.
T.C.
Başbakanlı
k Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı yayın nu:50, Ermeniler Tarafından Yapılan Katliam Belgeleri II (1919-1921),
Ankara, 2001
The Turkish Republic Prime Ministry General Directorate of the State Archives-
Directorat
e of Ottoman Archives, Armenians In Ottoman Documents (1915¬1920), Ankara, 1995
2-
TETKİ
K ESERLER
AKTAR, Yücel, Ermeni Mezalimine ve Soykırım İddialarına İlişkin Kavram Karmaşası, Osmanlı'dan Günümüze Ermeni Sorunu (Edit. Hasan Celal Güzel), Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 2001.
ANADOL, Cemal, Tarih Boyunca Türk-Ermeni Meselesi Ermeni Dosyası, Bilge Karınca,
İstanbul, 2007.
ARMAOĞLU, Fahir, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi ( Cilt 1-2: 1914 1995), Alkım , Ankara, 2005.
ATAÖV, Türkkaya,
Th
e Armenians in the Late Ottoman Period, the Turkish Historical
Society for the Council of Culture, Arts And Publications of the Grand National Assembly of Turkey, Ankara, 2001.
BABACAN, Hasan, I.
Düny
a Savaşı Sırasında Ermeni Sorunu, Tehcir Meselesi ve Talat Bey, Ermeni Meselesi Üzerine Araştırmalar( Edit. Erhan Afyoncu), Tarih ve Tabiat Vakfı Yayınları, İstanbul, 2001.
BAKAR, Bülent vd., Tarihi Gerçekler ve Bilim Işığında Ermeni Sorunu, IQ Kültür Sanat Yayınları, İstanbul, 2007.
BAL, İdris, ÇUFALI, Mustafa, Dünden Bugüne Türk-Ermeni İlişkileri, Lalezar Yayınları,.,Ankara, 2006.
BARDAKÇI, Murat, Talat Paşa'nın Evrak-ı Metrukesi, Everest Yayınları, İstanbul, 2008.
BAŞBAY, Murat, Belge ve Canlı Tanıklarla Ermeni Katliamları, Turna yay, İstanbul,
2007.
BEKTAŞ, Hamza, Ermeni Soykırım İddiaları ve Gerçekler, T.C. Uludağ Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları, Bursa,
2001.
1915'ten Günümüze Tehcir
392
BİNARK, İsmet, Asılsız Ermeni İddiaları ve Ermenilerin Türklere Yaptıkları Mezalim,
Ankara Ticaret Odası Yayınları, Ankara, 2001.
BİNARK, İsmet, Ermenilerin Türklere Yaptıkları Mezalim ve Soykırımın Arşiv Belgeleri,
TBMM Kültür Sanat ve Yayın Kurulu yayın no:123, Ankara, 2007.
CENGİZ, Recep, Hoşgörüden Yol Ayrımına Ermeniler/cilt 4, Erciyes Üniversitesi Yayınları, Kayseri, 2009.
ÇAYCI, Abdurrahman, Türk-Ermeni İlişkilerinde Gerçekler, Atatürk Araştırma Merkezi,
Ankara, 2000.
ÇİÇEK, Kemal, Ermenilerin Zorunlu Göçü 1915-1917, TTK, Ankara, 2005.
ÇİÇEK, Kemal, "Osmanlı Ermenilerinin 1915'teki Tehciri: Bir Değerlendirme", Akademik Bakış cilt:3 sayı:6, 2010.
ERBENGİ, Türkan, KUTLUĞ, Emin, Ermenilerin Türklere Yaptıkları Katliamlar ve Tehcir Uygulamaları Belgeseli, Kastaş, İstanbul, 2006.
EROĞLU, Mecbure, "Armenian Issue According To The Russian Documents In The Archive of The Institue of Turkish Revolution History", Kök Series of Social And Strategical
Researches:8, Ankara, 1999.
GÜLERMAN, Adnan, "Ermeni Meselesinde İdeolojik Yönlendirmeler"-Türk Tarihinde Ermeniler Sempozyumu, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü yay, İzmir, 1983.
GÜNAY, Bekir, Ermeni Meselesi ve Tehcir, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, 2, İzmit, 2006.
HALAÇOĞLU, Yusuf, Ermeni Tehciri, Babıâli Kültür Yayınları,, İstanbul, 2004.
HALAÇOĞLU, Yusuf,
Fact
s on the Relocation of Armenians, TTK, Ankara, 2008.
HALAÇOĞLU, Yusuf, Sürgünden Soykırıma Ermeni İddiaları, Babıali Kültür Yayınları,İstanbul, 2006.
İLTER, Erdal, Ermeni Meselesinin Perspektifi ve Zeytun İsyanları, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları,, Ankara, 1995.
KARACAKAYA, Recep, Ermeni Meselesi, Gökkubbe Yayınları,, İstanbul, 2005.
KARACAKAYA,
Recep
, 1908-1923 Türk Kamuoyu ve Ermeni Meselesi, Toplumsal Dönüşüm Yayınları, İstanbul, 2005.
KOCABAŞ, Süleyman, Ermeni Meselesi Nedir Ne Değildir?, Bayrak Yayınları,İstanbul,
2009.
KODAMAN, Bayram, Ermeni Macerası ( Tarihi ve Siyasi Bir Değerlendirme), Süleyman Demirel Üniversitesi Yayınları, Isparta, 2001.
KUNDAKÇI, Hasan, Emperyalizmin Kullandığı Ermeniler, Türkiye Gaziler Vakfı Yayınları, Ankara, 2001.
MATTEI, Jean Louis, Belgelerle Büyük Ermenistan Peşinde Ermeni Komiteleri, Bilgi Yayınları, Ankara, 2008.
MAYEWSKY, Wiladimir, Yabancı Gözüyle Ermeni Meselesi, APK Dairesi Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2001.
393
,
Özgür YILDIZ - Gökçe AKBULUT
H

MC CARTHY, Justin, Ermeni Soykırımı İddiaları (Edit. Mustafa Çalık), Cedit Neşriyat,
Ankara, 2006.
METİN, Halil, Türkiye'nin Siyasi Tarihinde Ermeniler ve Ermeni Olayları, MEB, Ankara,
2001.
ONUR, Hüdavendigar, Ermeniler, Edille yay, İstanbul, 1998.
ÖZDEMİR, Hikmet vd., Ermeniler; Sürgün ve Göç, TTK, Ankara, 2004.
SARAY, Mehmet, Ermenistan ve Türk- Ermeni İlişkileri, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 2005.
SELVİ, Haluk, Birinci Dünya Savaşı'ndan Lozan'a Ermeni Sorunu, T.C. Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü Yayınları, Sakarya, 2003.
SEVİNÇ, Necdet, Arşiv Belgeleriyle Tehcir Ermeni İddiaları ve Gerçekler, Bilgeoğuz Yayınları, Ankara, 2003.
SEVİNÇ, Necdet, Arşiv Belgeleriyle Tehcir Ermeni İddiaları ve Gerçekler, Milenyum Yayınları, İstanbul, 2004.
SÜSLÜ, Azmi, Ermeniler ve 1915 Tehcir Olayı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü Yayınları, Ankara, 1990.
SÜSLÜ, Azmi, Ermeniler, Tehcir ve Sonrası, Berikan Yayınları, Ankara, 2009.
SÜSLÜ, Azmi vd, Türk Tarihinde Ermeniler, Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü Yayınları,,
Ankara, 1995.
TAŞKIRAN, Cemalettin, Osmanlı'dan Günümüze Ermeni Sorunu (Edit. Hasan Celal Güzel), Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 2001.
TÜRKÖZÜ, Halil, Kemal, Osmanlı ve Sovyet Belgeleriyle Ermeni Mezalimi, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara, 1983.
URAL, Gültekin, Ermeni Dosyası, Kamer Yayınları, İstanbul, 1998.
YILDIZ, Özgür, Misyonerlik ve Amerikan Board Teşkilatı, IQ Kültür Sanat Yayınları,
İstanbul, 2009.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com