Buradasınız

18. YÜZYILA AIT BİR SIYER-I NEBI'DEKI "Ki" LI CÜMLELER

"Kİ" SENTENCES IN THE SIYER-I NEBÎBELONGING TO 18TH CENTURY

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/jasss_13

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
Bu yazıda Abdülbâkî Ârif Efendi'nin Siyer-i Nebî adlı eserindeki "ki"li cümleler incelenmiştir. İncelemeye eserin tamamının taranarak "ki"li cümlelerin bağlanma şekillerine göre tasnif edilmesiyle başlanmıştır. "ki" bağlama edatı ile bağlanmış olan bu birliklerde, birliğin bir ögesi diğerinin ya bir cümle ögesi ya da bir cümle ögesinin niteleyicisi konumundadır. Eserden elde edilen örneklerle söz konusu bu durumlar yeteri kadar örneklendirilmiştir. Ayrıca herbir örnek günümüz günümüz Türkçesine çevrilmiştir.
Abstract (Original Language): 
In this paper "ki" sentences are dissected in Abdülbâkî Ârif Efendi's work Siyer-i Nebi. Scanning the whole work the dissection was started with the classification of "ki" sentences connecting forms. In these unities connected with the connecting preposition "ki", one of the element of the unity is situated as the other's either an element of the sentence or determiner of an elemen t of the sentence. With the samples gathered from the work the mentioned cases are exemplified enough. Each sample is also translated into contemporary Turkish.

REFERENCES

References: 

Abdülbâkî Ârif Efendi (1723). Siyer-i Nebî, İstinsah eden: Hasan bin Abdullah, İstanbul: Nuruosmaniye Yazma Eser Kütüphanesi 34 nk 3337.
ECKMANN, Janos (1959). "Çağataycada Yardımcı Cümleler", Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten.
ERGİN, Muharrem (1997). Türk Dil Bilgisi, İstanbul: Bayrak Yayınları.
KARAHAN, Leylâ (2008). Türkçede Söz Dizimi, Ankara: Akçağ Yayınları.
MANSUROĞLU, Mecdut (1988) "Türkçede Cümle Çeşitleri ve Bağlayıcıları", Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten 1955, Ankara 1988, s. 59-72.
TEKİN, Şinasi, "Uygurcada Yardımcı Cümleler Üzerine Bir Deneme", TDAYB 1965, Ankara 1966, s. 35-63.
TULUM, Mertol, Sinan Paşa, Maarifnâme ve Ki'li Birlesik Cümleler Üzerine Bir İnceleme, Basılmamış Doçentlik Tezi, İstanbul 1978.
YELTEN, Muhammet, Şirvanlı Mahmud - Kemâliyye, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul 1993.
YELTEN, Muhammet, "Pars-Nâme'deki Ki'li Birleşik Cümleler Üzerine", Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, cilt: 2, sayı: 4, Ankara 2005, s. 45-56.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com