Buradasınız

"Ayrılır Kıbrıs'tan Aşk, yola çıkar": ESKİ VE YENİ ARASINDA ROMANSAL(1) BİR GEÇİŞİN ÖYKÜSÜ

TRANSITION BETWEEN THE OLD AND NEW STORY OF A NOVELISTIC

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/jasss_135

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In this article, the transition from the past values of judgment to the new living forms is analyzed. Cervantes era's contradictions were reflected by his most popular work of art: Don Quijote. The following part is about social reality, which can be discovering at a poet connected with Cyprus in Don Quijote.
Abstract (Original Language): 
Bu makalede geçmişin değer yargılarından yeni yaşam tarzlarına geçiş çözümlenmiştir. Bu bağlamda bu çözümleme romancıların babası ve ilk usta olarak kabul edilen Cervantes'in, çağının çelişkileri onun en popüler sanat eseri olan Don Quijote tarafından yansıtılmaktadır. Modern batı edebiyatının en önemli çalışması olarak ele alınan kitabın ikinci bölümünde yer Pyramus ve Thisbe adlı Sonnetten yolla çıkarak Don Quijote'nin Kıbrıs'la ilgili keşfedilebilecek toplumsal gerçekliği irdelenmektedir. Ayrıca Türkçedeki en doğru çeviri olarak kabul edilen Roza Hakmen'in çeviri metninden yola çıkılarak eserdeki sone incelenmiştir.

REFERENCES

References: 

AKAL, Cemal Bali, Modern Düşüncenin Doğuşu- İspanyol Altın Çağı, Dost Kitapevi, Ankara, 1997.
GİRARD, Rene, Romantik Yalan ve Romansal Hakikat,- Edebi Yapıda Ben ve Öteki,
Çev. Arzu Etensel İldem, Metis Yayınları, İstanbul, 2001.HEATON, Herbert,
Avrupa İktisat Tarihi- İlkçağdan Sanayi Devrimine, Çev. Mehmet Ali Kılıçbay,İmge Kitapevi, Ankara,1995.
KOÇAK, Orhan, Romantik Yalan ve Romansal Hakikat,- Edebi Yapıda Ben ve Öteki için sunuş.
PARLA, Jale, Don Kişot'tan Bugüne Roman, İletişim, İstanbul, 2000.
Miguel de Cervantes Saavedra, La Mancha'lı Yaratıcı Asilzade Don Quijote, Çev. Roza Hakmen, Şiirler: Ahmet Günten,Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1995.
SAAVEDRA, Miguel de Cervantes, La Mancha'lı Yaratıcı Asilzade Don Quijote, Çev. Roza Hakmen, Şiirler: Ahmet Günten,Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1995

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com