Buradasınız

1845 POLİS NİZAMNAMESİ: 12. VE 13. MADDELER ÜZERİNE BİR YENİDEN DEĞERLENDİRME

1845 POLISREGULATION: A RE-EXAMINATIONON THE12TH AND 13TH CLAUSES

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/jasss_215

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
This article has been written to discuss on Polis Nizamnamesi (The Police Regulation) which has an important place in Turkish labour literature and also bring a little part of the phase of Ottoman-Turkish working class' into the light. In this respect, herein, studying the subject very carefully with the data that can be obtained at the most and attain some clear consequenses are getting important herein and hereby constituting one of the focus points of the article.
Abstract (Original Language): 
Bu makale, Türk çalışma ilişkileri yazınında önemli bir yere sahip olan 1845 tarihli Polis Nizamnamesi adlı düzenlemeyi tartışmak ve Osmanlı-Türk işçi sınıfının gelişiminin kısa bir evresine ışık tutmak amacıyla kaleme alınmıştır. Osmanlı-Türkiye işçi sınıfının tahlil ve detaylı bir tetkiki gerçekleştirilmek istendiğinde karşılaşılacak başlıca engel, eldeki eski dönemlere dair verilerin yetersizliği olacaktır. Bu bakımdan, burada elde edilebilen azami bilgiler kümesi dâhilinde konuyu derinlemesine irdelemek ve sağlıklı sonuçlara ulaşmaya çalışmak çalışmanın odak noktalarından birini teşkil etmek suretiyle en az makalenin içeriği kadar önem kazanmaktadır

REFERENCES

References: 

AGAOGLU, Samet ve Selahattin Hüdaioğlu, İş Hukuku Tarihi (Birinci Cilt), Merkez Basımevi, 1938.
AKBAY, Muvaffak, Grev Bir Hak Mıdır?, Güney Matbaacılık ve Gazetecilik T. A. O., Ankara 1950.
ALYOT, Halim, Türkiye 'de Zabıta (Tarihî Gelişim ve Bugünkü Durum), Kanaat Basımevi, Ankara 1947.
BİRİNCİ, Ali, "Türk Emniyet Teşkilatında 'İlkler'" Polis Bilimleri Dergisi, cilt: 1, sayı: 3, Ankara 1999, s. 9-16.
DEVELLİOGLU, Ferit, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat(15. Baskı), Aydın Kitabevi Yayınları, Ankara 1998.
ENGELHARDT, EdouardPhilippe,Turçuie et Le Tanzimat ouHistoriedesReformes dans L'EmpireOttoman, A. Cotillon, Paris 1882.
ERİŞÇİ, Lütfü,Türkiye 'de İşçi Sınıfının Tarihi (Özet Olarak),Kebikeç Yayınları, Ankara 1997.
FİŞEK, Kurthan,Türkiye 'de Devlet-İşçi İlişkileri Açısından Devlete Karşı Grevlerin Kritik Tahlili, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, Ankara 1969.
GÜLMEZ, Mesut Türkiye 'de Çalışma İlişkileri (1936 Öncesi) (2. Basım), TODAİE Yayınları,
Ankara 1991.
GÜLMEZ, Mesut, "1936 Öncesinde İşçi Hakları" Türkiye'de İşçi Hakları (Osmanlı Döneminden 1986'ya). Yol-İş Sendikası Yayını, Ankara 1986, s.s. 17-76.
GÜLMEZ, Mesut, "Polis Örgütünün İlk Kuruluş Belgesi ve Kaynağı" Amme İdaresi Dergisi, cilt: 16, sayı: 4, Ankara 1984, s. 3-15.
GÜMÜŞ, Fatih, Türk İş Hukukunda İş Uyuşmazlıkları ve Uzlaştırma Yabancı Sistemlerle Karşılaştırmalı Bir İnceleme, Emel Matbaacılık, Ankara 1972.
GÜZEL, M. Şehmus, "1845 Tarihli "Polis Nizamı", Sansür, "Tatil-i Mesalih" (İşlerin Bırakımı), Toplantı, "Ziham" (Kalabalık) ve Cemiyetler" Süreç, sayı: 8,Havass Yayınları, İstanbul 1981, s. 22-39.
GÜZEL, M. Şehmus,Türkiye 'de İşçi Hareketi 1908-1984, Kaynak Yayınları, İstanbul 1996.
KARAL, Enver Ziya, Büyük Osmanlı Tarihi I. Cilt Nizam-ı Cedid ve Tanzimat Devirleri (1789-1856), Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1999.
KOÇ, Yıldırım,Türkiye İşçi Sınıfı ve Sendikacılık Hareketi Tarihi, Yol-İş Yayınları, İstanbul
2003.
LEWİS, Bernard, Modern Türkiye 'nin Doğuşu (çev: Boğaç Babür Turna), Arkadaş Yayınları,
Ankara 2008.
LİCHTHEİM, George,Sosyalizmin Kökeni (TheOrigins of Socialism), Altın Kitaplar Yayınevi,
İstanbul 1976.
NURİ, Osman, Mecelle-i Umur-u Belediyye, cilt: 1, İstanbul, 1337.
ORTAYLI, İlber, Türkiye Teşkilat ve İdare Tarihi (2. Baskı), Cedit Neşriyat, Ankara 2008.
Cem DOĞAN
1845
Polis Nizamnamesi: 12. Ve 13. Maddeler Üzerine Bir Yeniden Değerlendirme 92
ÖZGÜR, Özlem,100 Soruda Türkiye'de Kapitalizmin Gelişmesi, Gerçek Yayınevi, İstanbul
1975.
PAKALIN, Mehmet Zeki,Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü I, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 1971.
PAMUK, Şevket,100 Soruda Osmanlı-Türkiye İktisadi Tarihi 1500-1914, Gerçek Yayınevi,
İstanbul 1999.
PAMUK, Şevket,Osmanlı-Türkiye İktisadi Tarihi 1500-1914, İletişim Yayınları, İstanbul
2005.
POLAT, Emre, Osmanlının İlk Yahudi Sosyalisti AvramBenaroya ve Faaliyetleri, Truva Yayınları, İstanbul 2004.
SENCER, Oya, Türkiye'de İşçi Sınıfı, Habora Yayınları, İstanbul 1969.
SÜLKER, Kemal, 100 Soruda Türkiye'de işçi Hareketleri, Gerçek Yayınevi, İstanbul 1968.
SÜLKER, Kemal,Türkiye 'de Grev Hakkı ve Grevler, Gözlem Yayınları, İstanbul 1976.
ŞANDA, Hüseyin Avni, Yarı Müstemleke Oluş Tarihi: 1908 İşçi Hareketleri, Gözlem Yayınları,İstanbul.
ŞİŞMANOV, Dimitır,Türkiye İşçi ve Sosyalist Hareketi Kısa Tarih (1908-1965)(haz. Ayşe ve Ragıp Zarakolu), Belge Yayınları, İstanbul 1990.
TOKOL, Aysen, Türkiye 'de Sendikal Hareket, Ezgi Kitabevi Yayınları, Bursa 1994.
TONGUR, Hikmet, Kolluk Tarihimizden Vesikalar Türkiyede İlk Zaptiyeler, Güney Matbaacılık ve Gazetecilik T.A.O.,Ankara 1948.
TONGUR, Hikmet, Kolluk Teşkil ve Görevlerinin Gelişimi, Kanaat Basımevi, Ankara 1946.
TUNÇAY, Mete,Türkye'de Sol Akımlar I (1908-1925), BDS Yayınları, İstanbul 2000.
ÜSTÜN, Süleyman ve Yücel Yaman, Resimli Türkiye İşçi Sınıfı Tarihi I (Başlangıcından 1946'ya Kadar), Vardiya Yayınları, İstanbul 1975.
YAGAR, Hasan, "Osmanlı Polis Teşkilatı ve Yenileşme Süreci", Türkler, YeniTürkiye
Yayınları, cilt: 13, Ankara 2002, s. 629-651.
YALMAN (Yalkın), A. Rıza,Cenupta Türkmen Oymakları II, (yay. haz: Sabahat Emir), Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1977.
YAZGAN, Turan, Türkiye 'de Sendikal Hareketler (Kısa Tarihçe), Türk Dünyası Araştırmaları
Vakfı Yayını, İstanbul 1982.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com