Buradasınız

1877-1878 OSMANLI-RUS HARBI'NDE YABANCI DEVLETLERİN TUTUMU

ATTITUDE OF FOREIGN GOVERNMENTS 1877-1878 OTTOMAN-RUSSIAN WAR

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/jasss_213

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
XIX. One of the most important events of the last quarter century, the 1877-1878 Ottoman-Russian battle, only the Turkish world, but also the Near East, the Balkans, a war that has great importance for the European geography. Western states, the beginning of the war, took place until the end of each phase has followed very carefully, although it appeared as an impartial supporter of politics to follow the interests of their states evaluated in terms of events, even though they have tried.
Abstract (Original Language): 
XIX. yüzyıl son çeyreğinin önemli olaylarından biri olan 1877-1878 Osmanlı-Rus muharebesi, sadece Türk dünyasını değil, aynı zamanda Yakın Doğu, Balkanlar, Avrupa coğrafyası için de ehemmiyeti büyük olan bir savaş olmuştur. Batılı devletler, harbin başlangıcından, sonuna kadar gerçekleşen her safhayı çok dikkatli bir şekilde takip etmiş, her ne kadar tarafsız bir siyaset takip etmek taraftarı gibi görünmüş olsalar da olayları kendi devletlerinin çıkarları açısından değerlendirmeye gayret etmişlerdir.

REFERENCES

References: 

KAYNAKÇA
Başbakanlık Osmanlı Arşivleri (BOA), Amerika Ahkâm Defteri 2/2, s.71/212, 71/213, vd. BOA, Yıldız Askeri Hususi, (YA. HUS), nr. 159/33-e. BOA, Yıldız Esas Evrak (Y.E.E), nr. 44/84, 78/3, 78/4.
4-BOA, Hariciye Siyasi (HR.SYS),
nr. 14/22, 16/12, 25/28, 46/12, 46/15, 53/11, 160/33, 176/4, 176/5, 176/8, 176/15, 176/31.
BOA. İbnü'l-Emin Evkaf, (Y.PRK. EŞA),nr. 1/12, 1/15.
BOA. İrade Hariciye (İ.HR.), nr. 274/16603.
BOA. Hariciye Tercüme Odası (HR. TO), nr. 126/64.
BOA. Yıldız Perâkende Hariciye (Y.PRK. HR),
nr
. 1/16, 1/24, 1/25, 1/33, 1/34, 1/39, 1/48, 1/49, 1/55, 1/64, 2/2, 2/21.
Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı (ATASE Arşivi); Kutu:1, Gömlek: 22, Belge:22-1.
ATASE Arşivi; Kutu: 84, Gömlek: 50, Belge: 50-1.
ARMAOĞLU, Fahir; Siyasî Tarih 1789-1919, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgileri Fakültesi Yayınları, Ankara 1961.
JAMES,
William
; Naval History of Great Britain, Cilt: VI, London 1837.
KARAKUŞ, Erdoğan; 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı Zaman Dizini, Genelkurmay
Yayınları, Ankara 2004.
KARAL, Enver Ziya; Osmanlı Tarihi, C. V-VI, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1988. Komisyon; Mufassal Osmanlı Tarihi, c. VI, İstanbul 1963.
KURAT, Akdes Nimet; Türk Amerikan Münasebetlerine Kısa Bir Bakış, Ankara 1959. KÜÇÜK, Cevdet; Osmanlı Diplomasisinde Ermeni Meselesinin Ortaya Çıkışı (1878-1897),
İstanbul 1986.
ÖZTÜRK, Mustafa; "Batılı Devletlerin Osmanlı üzerindeki Politikaları ve Bunun Osmanlı Dış Politikasına Etkisi " Türk Dış Politikası- Osmanlı Dönemi, İstanbul 2008.
SARAY, Mehmet; Türk-İran İlişkileri, Ankara 2006.
SOY, H. Bayram; "II. Wilhelm, Weltpolitik ve II.Abdülhamid", Türkler, C. 13, Ankara 2002.
Vakit Gazetesi, nr: 526.
Takvim-i Vekayi Gazetesi, nr: 1908.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com